sobota, 18 września 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy: RZP-I-WI/67/DZP-1/2014
24 października 2014 r.

 

 

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-421; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę specjalistycznego stołu do pracowni konserwacji papieru dla Muzeum Warszawskiej Pragi, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)       Przedmiotem zamówienia jest: dostawa specjalistycznego stołu do pracowni konserwacji papieru dla Muzeum Warszawskiej Pragi, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

2)       Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie wyposażenia we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu Muzeum Warszawskiej Pragi.

3)       Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia określa Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)       rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy.

2)       zakończenie – w terminie do 28 dni od dnia podpisania umowy.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 29 października 2014 r. do godz. 09:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)       Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej –wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)       Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)       Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)       W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę zawykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.

4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII.      WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – Pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – Pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – Pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/67/DZP-1/2014                                                                 05 listopada 2014 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę specjalistycznego stołu do pracowni konserwacji papieru dla Muzeum Warszawskiej Pragi, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

 

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę specjalistycznego stołu do pracowni konserwacji papieru dla Muzeum Warszawskiej Pragi, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę: Jacek Staszewski „GOGA”, z siedzibą w Warszawie (03-290), przy ul. Podłużnej 28 – za cenę oferty brutto: 3.099,60 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 29.10.2014 r. o godz. 09:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)       TANAKE PROFESSIONAL Sp. z o.o., ul. Puławska 426, 02-884 Warszawa (Oferta Nr 1) – Cena oferty: 4.131,57 zł brutto;

2)       Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ROL-MOT” Spółka z o.o., ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepielów (Oferta Nr 2) – Cena oferty: 4.920,00 zł brutto;

3)       Jacek Staszewski „GOGA”, ul. Podłużna 28, 03-290 Warszawa (Oferta Nr 3) – Cena oferty: 3.099,60 zł brutto.

 

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że:

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale IV Zaproszenia do złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musiał załączyć m.in. wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

Zamawiający, zgodnie z treścią Załącznika Nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty (formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”) wymagał dostarczenia specjalistycznego stołu ze stali nierdzewnej na blokowanych kółkach z kuwetą w blacie o parametrach wskazanych w treści ww. Zestawienia, m.in.

Natomiast Wykonawca: TANAKE PROFESSIONAL Sp. z o.o. (Oferta Nr 1) załączył do oferty formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”, z treści którego wynika, że oferowany przez Wykonawcę stół posiada m.in. poniższe parametry:

a)       szerokość 860 mm, podczas gdy Zamawiający wymagał aby zaoferowany stół posiadał szerokość 900 mm (+/- 10 mm);

b)       kółka o średnicy 125 mm, podczas gdy Zamawiający wymagał aby zaoferowany stół posiadał kółka o średnicy 100 mm (+/- 5 mm),

w związku z czym Wykonawca zaoferował dostarczenie stołu, który nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty.

 

Wobec powyższego oferta Wykonawcy nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty, a tym samym oferta Wykonawcy nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 24 października 2014 godz 9:59
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 8:23