sobota, 18 września 2021

logo

„Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Nr sprawy: RZP-I-WI/68/DZP-1/2014                                                     24 października  2014 r.

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie robót budowlanych dotyczących kontroli dostępu i systemu telewizji przemysłowej CCTV (okablowanie) do budynku Centrum Przedsiębiorczości Smolna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych dotyczących kontroli dostępu i systemu telewizji przemysłowej CCTV (okablowanie) do budynku Centrum Przedsiębiorczości Smolna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna”.

2. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia został określony w ust. 3 – 8 poniżej, w dokumentacji projektowej (z zastrzeżeniem, że Przedmiot zamówienia w zakresie systemu CCTV obejmuje tylko okablowanie) oraz w przedmiarze robót.

3. System kontroli powinien zapewniać:

1)     Blokadę drzwi wejściowych na klatkę schodową parter – Karta dostępu przypisana do  właściwego użytkownika zgodnie z nadanymi uprawnieniami,

2)     Blokadę drzwi wejściowych na I piętro – Karta dostępu przypisana do właściwego użytkownika zgodnie z nadanymi uprawnieniami,

3)     Blokadę drzwi wejściowych na II piętro – Karta dostępu przypisana do właściwego użytkownika zgodnie z nadanymi uprawnieniami,

4)     Blokadę windy – Karta dostępu przypisana do właściwego użytkownika zgodnie z nadanymi uprawnieniami.

4. Użytkownicy i ich uprawnienia:

1) Użytkownicy stali (Pracownicy Urzędu m.st. Warszawy) – Karta dostępu do całej powierzchni Centrum Przedsiębiorczości, tj. klatka schodowa, I piętro, II piętro oraz winda (wjazd na wszystkie poziomy),

2)  Użytkownicy inkubatora, powierzchni open – space na I piętrze – Karta dostępu do drzwi wejściowych na I piętro oraz do windy (wjazd tylko na I piętro),

3)  Użytkownicy inkubatora, pokoje biurowe na II piętrze – Karta dostępu do drzwi wejściowych na II piętro oraz do windy (wjazd tylko na II piętro),

4)  Użytkownicy wynajmujący sale – Karta dostępu do I lub II piętra oraz do windy (wjazd na I lub II piętro) w zależności od Sali, która została wynajęta.

5. Użytkownicy wynajmujący zarówno pokoje na II piętrze, jak i miejsca w powierzchni open – space powinni mieć dostęp do I i II piętra oraz do windy z możliwością wjazdu na wszystkie poziomy.

6. Z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia wejścia na powierzchnię open – space na I piętrze po godzinie 16:00 (np. poprzez postawienie bramek lub szklanych drzwi na kartę) – zamontowanie dodatkowych kamer monitorujących bezpośrednio tę powierzchnię.

7. Zabezpieczenie przed wychodzeniem gości  z sali restauracyjnej  na teren Centrum Przedsiębiorczości za pomocą rolety automatycznie zamykającej się o godz. 16:00 i otwierającej o 8:00. Realizacja powinna odbywać się za pomocą przekaźnika sterowanego podłączonego do centrali. Roleta powinna być wyposażona w odbiornik oraz siłownik do jej automatycznego otwierania.

8. Rozbudowa systemu CCTV w zakresie okablowania zgodnie z załączoną dokumentacją.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)     rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania niniejszej umowy;

2)     zakończenie: w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia  29 października 2014 r. do godz. 09:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)     Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik
Nr 1.

2)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
–wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)     Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

4)   Kosztorys ofertowy.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)     W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
    (z podatkiem VAT), obejmującej cenę zawykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, przedmiarze robót oraz w  wyliczoną w „druku OFERTA” oraz kosztorysie ofertowym.
  2. Podstawą obliczenia ceny, będzie przedmiar robót opracowany przez Zamawiającego.
  3. Kalkulacja ceny zaproponowanej w ofercie winna wynikać z kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej.
  4. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone
    z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

  1. VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy
Załącznik Nr 3 Projekt Wykonawczy Budowy Kontroli Dostępu
Załącznik Nr 4 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Załącznik Nr 5 Przedmiar robót

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Projekt wykonawczy budowy kontroli dostępu – pobierz

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia – STWIOR – pobierz

Załącznik Nr 5 do Zaproszenia – Przedmiar robót – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/68/DZP-1/2014                                                 06 listopada 2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie robót budowlanych dotyczących kontroli dostępu i systemu telewizji przemysłowej CCTV (okablowanie) do budynku Centrum Przedsiębiorczości Smolna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna”.

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: wykonanie robót budowlanych dotyczących kontroli dostępu i systemu telewizji przemysłowej CCTV (okablowanie) do budynku Centrum Przedsiębiorczości Smolna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:
– ROSA-BUD S.A. z siedzibą w Radomiu (kod: 26-600), przy Gazowej 5/7 za cenę oferty brutto: 50 963,00 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się
w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

1)     Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 29 października 2014 r. o godz. 09:00.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 Oferty złożone przez Wykonawców:
ROSA-BUD S.A. ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom – Cena oferty brutto: 50 963,00 zł (Oferta Nr 1);

2)     Instal-Tech Piotr Mrozowicz, ul. Godowska 36, 26-600 Radom – Cena oferty brutto: 60 694,34 zł (Oferta Nr 2).

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 24 października 2014 godz 12:13
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 8:21