sobota, 18 września 2021

Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. 

Nr sprawy: RZP-I-WI/10/DZP-1/2012                                                       

23 marca 2012 r.

 ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-542; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zainstalowania agregatu prądotwórczego w Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” przy ulicy Bachusa 7 w Warszawie – dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu“, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

I.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zainstalowania agregatu prądotwórczego w Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” przy ulicy Bachusa 7 w Warszawie – dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu“.

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

1)      dobór agregatu prądotwórczego o mocy dobranej zgodnie z bilansem mocy zawartym w projekcie podstawowym, zainstalowanym w wyciszonym kontenerze, ze zbiornikiem paliwa umożliwiającym prace urządzenia z maksymalną mocą do 60h bez konieczności uzupełniania paliwa,

2)      zaprojektowanie linii kablowych niskiego napięcia pomiędzy agregatem prądotwórczym a rozdzielnią główną obiektu,

3)      dostosowanie rozdzielni głównej do współpracy z agregatem prądotwórczym,

4)      korekty planu zagospodarowania terenu uwzględniającej lokalizację agregatu.

3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna posiadać wszystkie wymagane uzgodnienia, tj. rzeczoznawców w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej, uzgodnienie RWE Stoen oraz zamienne pozwolenie na budowę w zakresie zagospodarowania terenu.

4. Zakres prac określony w ust. 2 obejmuje wykonanie:

1)      projektu budowlanego,

2)      projektów wykonawczych,

3)      przedmiarów robót,

4)      kosztorysów inwestorskich,

5)      informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

6)      specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR).

5. Przedmiot Umowy winien być sporządzony w formie:

1)      papierowej w ilości 6 egzemplarzy za wyjątkiem kosztorysu inwestorskiego 2 egzemplarze,

2)      elektronicznej w 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: dokumentacja projektowa – w formacie .dwg. lub .dxt, .doc. oraz pdf, kosztorysy i przedmiary w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath), uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach oraz w formie elektronicznej w formacie pdf.

II.            TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)      rozpoczęcie: niezwłocznie od daty zawarcia umowy,

2)      zakończenie: do dnia 29 czerwca 2012 r.

III.          TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 30 marca 2012 r. do godz. 11.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

 Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV.          OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej – wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)      W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie,  tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawione/y nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.

Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V.            OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 VI.          OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”.

2. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII.      WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 3 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy. na 7 stronach.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk oferta – Pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – wzór umowy – Pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/10/DZP-1/2012                                              10 kwietnia 2012 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zainstalowania agregatu prądotwórczego w Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” przy ulicy Bachusa 7 w Warszawie – dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu“.

1. W dniu 23 marca 2012 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wysłał „Zaproszenie do złożenia oferty” na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zainstalowania agregatu prądotwórczego w Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” przy ulicy Bachusa 7 w Warszawie – dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu“, do niżej wymienionych Wykonawców:

1)      „Elpro-WZ” Zbigniew Woiński, ul. Balzaka 2/109, 01-917 Warszawa;

2)      RUSZCZAK S.C. Tadeusz Ruszczak Firma Usługowo-Projektowa, ul. Orzycka 8/81, 02-695 Warszawa;

3)      „ELEKTRA” Waldemar Duranc, ul. Mątwicka 7 m. 4, 02-373 Warszawa,

oraz zamieścił ww. Zaproszenie na stronie internetowej: www.szrm.pl

2. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 30 marca 2012 r. do godz. 11:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 Oferty złożone przez:

1)      RUSZCZAK S.C. Firma Usługowo-Projektowa, ul. Orzycka 8/81, 02-695 Warszawa.

Cena oferty brutto: 34.440,00 zł (OFERTA NR 2).

2)      „ELPRO-WZ” Zbigniew Woiński, ul. Balzaka 2/109, 01-917 Warszawa.

Cena oferty brutto: 38.745,00 zł OFERTA NR 3).

3)      „Szwedzkie Biuro Techniczne” Sp. z o.o., ul. Floriana 3/5, 04-664 Warszawa.

Cena oferty brutto: 13.407,00 zł (OFERTA NR 4).

3. Ponadto w ww. terminie, została złożona do siedziby Zamawiającego w formie kopii OFERTA NR 1 przez Wykonawcę ELEKTRA S.C., ul. Mątwicka 7 m. 4,  02-373 Warszawa, której Zamawiający nie może uwzględnić w niniejszym postępowaniu z uwagi na niezachowanie obowiązku sporządzenia oferty na piśmie.

Powyższe wynika z wymogu zawartego w Zaproszeniu do złożenia oferty, w Rozdziale V pn.: Opis sposobu przygotowania wymaganych dokumentów, w ust. 1,  pkt 1: „Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze”.

Przedmiotowa Oferta została złożona w formie kopii, a zatem bez zachowania formy pisemnej.

Pojęcie formy pisemnej należy definiować zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Do zachowania formy pisemnej czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia. Tak więc zasadniczym elementem formy pisemnej jest własnoręczny podpis.

Złożona oferta zawierała dokumenty opatrzone jedynie kopią własnoręcznego podpisu Wykonawcy.

Niezależnie od powyższego Zamawiający wyjaśnia, iż co prawda przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, a więc z pominięciem przepisów tejże ustawy, jednakże należy przypomnieć, że zamówienia o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro nadal są zamówieniami publicznymi w każdym przypadku, gdy Zamawiający zawrze z Wykonawcą odpłatną umowę, tyle tylko, że nie są udzielane według przepisów ustawy Pzp. Nadal powoduje to jednak konieczność stosowania procedur i reżimów prawnych z uwzględnieniem przepisów prawa cywilnego i przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ponadto zwolnienie ze stosowania szczegółowych procedur przypisanych poszczególnym trybom udzielania zamówień określonych w ustawie Pzp nie zwalnia Zamawiającego od przestrzegania podstawowych zasad udzielania zamówień wynikających z prawa traktatowego.

Wobec powyższego Zamawiający zawarł obowiązek sporządzenia oferty na piśmie o czym mowa wyżej.

4. W związku z dokonaniem czynności związanych z badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie mógł uwzględnić:

1)      OFERTY NR 2 z uwagi na fakt, iż do Oferty nie załączono:

a)      pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy RUSZCZAK S.C. Firma Usługowo-Projektowa,

b)      umowy spółki cywilnej,

c)      aktualnych zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciągów z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej dla podmiotów występujących wspólnie.

Wykonawca – RUSZCZAK s.c. Firma usługowo projektowa – działa w formie spółki cywilnej, co oznacza, że co prawda fakt utworzenia tej spółki jest zgłaszany do ewidencji działalności gospodarczej, ale przepisy nakazują każdemu przedsiębiorcy (osobie prowadzącej działalność gospodarczą) dokonać samodzielnego zgłoszenia do ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej.

Wobec powyższego samodzielne podmioty gospodarcze działające w formie spółki cywilnej składają ofertę łączną (wspólną), a tym samym Wykonawca powinien przedstawić dokumenty (pełnomocnictwo oraz umowę spółki cywilnej), z których wynikałoby upoważnienie dla Pana Tadeusza Ruszczaka do reprezentowania Spółki RUSZCZAK s.c. Firma usługowo-projektowa, tj. dla osoby podpisującej ofertę.

Powyższe wynikało z zapisów zawartych w Zaproszeniu do złożenia oferty, Rozdział IV pn. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu, pkt. 3: „W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawione/y nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie” oraz pkt. 4: „W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo. Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

Ponadto do oferty zostały załączone w formie kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione dla Pana Tadeusza Ruszczaka oraz dla Pani Marty Magdaleny Chojczak, z datą wcześniejszą niż wymagał tego Zamawiający, tj. 21 marca 2011 r. Wobec czego załączone dokumenty nie spełniają wymogów formalnych.

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty, Rozdział IV, pkt. 2, Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne miał załączyć m.in.: „Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej – wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert”.

Jednocześnie załączone do oferty kopie ww. dokumentów zostały złożone w nieprawidłowej formie, tj. nie zostały opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz nie zostały one podpisane przez osobę/osoby wyznaczoną/ne do reprezentacji Wykonawcy. Wymóg ten Zamawiający zawarł w Zaproszeniu, Rozdział V, ust. 2: „Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę”.

Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia w terminie do dnia 05.04.2012 r.:

–        umowy spółki cywilnej – w przypadku złożenia kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy;

–        pełnomocnictwa wystawionego dla Pana Tadeusza Ruszczaka, podpisane przez wspólników spółki cywilnej – w przypadku, gdy z ww. umowy spółki nie wynika upoważnienie do reprezentowania spółki przez Pana Tadeusza Ruszczaka;

–        aktualnych zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych dla wspólników spółki złożonych w formie oryginałów lub kopii, przy czym kopie, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę lub aktualnych wyciągów z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

Wykonawca w terminie wyznaczonym nie złożył ww. dokumentów, wobec czego Zamawiający nie mógł przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty wziąć pod uwagę OFERTY NR 2.

2)      OFERTY NR 3 z uwagi na fakt, iż załączone do Oferty zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest wystawione z datą wcześniejszą niż wymagał tego Zamawiający.

Do oferty zostało załączone w formie kopii zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione z datą wcześniejszą niż wymagał tego Zamawiający, tj. 15 kwietnia 2011 r., czyli załączony dokument nie spełnia wymogów formalnych.

Zgodnie z Zaproszeniem do złożenia oferty, Rozdział IV pn.: OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU, pkt. 2 Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musiał załączyć m.in.: „Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej – wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert”.

Wobec powyższego, Zamawiający wezwał Wykonawcę w terminie do dnia 05.04.2012 r. do złożenia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w formie oryginału lub kopii, przy czym kopia, musi być poświadczona „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę lub do złożenia aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

Wykonawca w terminie wyznaczonym nie złożył ww. dokumentu, wobec czego Zamawiający nie mógł przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty wziąć pod uwagę OFERTY NR 3.

5. Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę  „Szwedzkie Biuro Techniczne” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 04-664), przy ul. Floriana 3/5 – za cenę brutto: 13.407,00 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 23 marca 2012 godz 14:03
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:26