sobota, 18 września 2021

 Nr sprawy: RZP-I-WI/36/DZP-1/2012                                                                      23 lipca 2012 r.

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-31-24-421; fax. 22-31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: świadczenie usługi ochrony fizycznej budynków wraz z wyposażeniem położonych przy ul. Chlubnej 9 A, B, C, D w Warszawie i przynależnym terenem – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej” – prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

I.       OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usługi ochrony fizycznej budynków wraz z wyposażeniem położonych przy ul. Chlubnej 9 A, B, C, D w Warszawie i przynależnym terenem – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej”.

II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Rozpoczęcie: od dnia 31 lipca 2012 r. od godz. 12:00
  2. Zakończenie: do dnia 31 sierpnia 2012 r. do godz. 12:00

 

III.       TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty należy złożyć do dnia 26 lipca 2012 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099)
ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem. 

 

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej – wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)      W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawione/y nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4)      Koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

5)      Licencję pierwszego stopnia do nadzorowania i kontrolowania pracy pracowników ochrony fizycznej nie posiadających licencji.

6)      Licencję drugiego stopnia do organizacji i kierowania zespołem pracowników ochrony fizycznej  oraz do opracowania „Instrukcji służby ochrony mienia”.

7)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.

Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

V.         OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 

1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI.         OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”.

 

VII.       INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY

Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowiązany będzie dostarczyć Instrukcję służby ochrony i Regulamin ochrony obiektu, który po uzgodnieniu z Zamawiającym będzie stanowił Załącznik nr 1 do umowy.

 

VIII.    WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

 

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na  2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy : na  5 stronach;

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – wzór Umowy – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/36/DZP-1/2012                                                            30 lipca 2012 r.

L.dz. SZRM/DZP-1/MW/            /2012 

 

Dotyczy: postępowania na: świadczenie usługi ochrony fizycznej budynków wraz z wyposażeniem położonych przy ul. Chlubnej 9 A, B, C, D w Warszawie i przynależnym terenem – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej”

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: świadczenie usługi ochrony fizycznej budynków wraz z wyposażeniem położonych przy ul. Chlubnej 9 A, B, C, D w Warszawie i przynależnym terenem – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 6 złożoną przez Wykonawcę: OLIMPICUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 00-517), ul. Marszałkowska 80  za cenę brutto: 11.713,54 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 26 lipca 2012 r. o godz. 10:00.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 6 Ofert złożonych przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)      POL-PARTOL-SECURITY Krzysztof Śledziak, ul. Wolska 75 (01-229) Warszawa – Cena oferty brutto: 14.824,94 zł (Oferta Nr 1);

2)      Licencjonowana Agencja Detektywistyczna Ochrony Osób i Mienia „LIDER” Bohdan Szpakowski, ul. St. Wyspiańskiego 42/5, (06-400) Ciechanów – Cena oferty brutto: 15.538, 00 zł (Oferta Nr 2);

3)      SECURITYPOL Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 24 lok.11 (05-500) Piaseczno – Cena oferty brutto: 25.623,36 zł (Oferta Nr 3);

4)      Agencja Ochrony  IMPULS Sp. z o.o., ul. Wilcza 18 m 12 (00-532) Warszawa – Cena oferty brutto: 12.482,24 zł. (Oferta Nr 4);

5)      WOHL Sp. z o.o. Agencja Ochrony „SECURA”, ul. Wierchów 20, (04-653) Warszawa – Cena oferty brutto: 13.036,03 zł. (Oferta Nr 5);

6)      OLIMPICUS Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 80, (00-517) Warszawa – Cena oferty brutto: 11.713,54 zł. (Oferta Nr 6).

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 23 lipca 2012 godz 12:42
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:06