sobota, 18 września 2021

23 sierpnia 2018 r.

Nr procedury: RZP-I-WI/20/DZP-1/2018
Nr sprawy: DZP-1.260.32.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 w ramach którego działa: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II”.
 2. Przedmiot zamównienia obejmuje sprzedaż, dostarczenie, rozmieszczenie/zamontowanie, wyposażenia we wskazanych przez Użytkownika pomieszczeniach Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej.
 3. Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia określają:
  1) Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”  stanowiący Załącznik nr 3,
  2) Rysunki stanowiące Załączniki nr 4.
 4. Przedmiot zamówienia został podzielony na V niżej wymienionych części:
  1) Część I: meble biurowe i typowe.
  2) Część II: zabudowy – meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD.
  3) Część III: artykuły łazienkowe i kuchenne.
  4) Część IV: multimedia.
  5) Część V: artykuły BHP i sprzęt ppoż.

II. Termin realizacji zamówienia:

 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy (dotyczy wszystkich Części).
 2. Zakończenie – 60 dni od dnia zawarcia umowy (dotyczy wszystkich Części).

III. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta do dnia 30 sierpnia 2018 r. do godz. 09:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny, po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

Uwaga:
Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) cen zawartych w ofertach.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:
1. Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.
Uwaga:
Formularz „Oferty” powinien zawierać odpowiednio:
– dla Wykonawców będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność    gospodarczą, oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, na potrzeby związane z zamówieniem publicznym, w ramach którego składam swoją ofertę. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia.”
– dla Wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oświadczenie o treści:
”Oświadczam, że znany jest mi fakt, iż dane identyfikujące podmiotu, który reprezentuję, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia.”

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga!
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

3. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Uwaga!
– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).
– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wypełniony Formularz „Zestawienia kosztów zamówienia” odpowiednio dla danej części – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.
V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
1. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
2. Zamawiający wskazuje następujący numer faksu: + 48 22 312 44 90 oraz adres poczty elektronicznej szrm@szrm.pl.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.
5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-maila podanego przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
7. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie w języku polskim.
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej  w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.
2) W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
3) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Forma składanych dokumentów.
Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

Poprawki w treści oferty.
Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

Pełnomocnictwo.
W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), określoną w Druku Oferta, obejmującą cenę za wykonanie danej/ych Części przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości Części będącej/ych Przedmiotem Zamówienia występującej/ych w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia” stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
 4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
 5. Wszelkie  obliczenia w ofercie powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VIII. WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW/WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 1. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w pkt IV Zaproszenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 2. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców – w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/ OMYŁKA RACHUNKOWA

Zamawiający poprawi w ofercie:
1)  oczywiste omyłki pisarskie,
2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia okoliczności o, których mowa w pkt 3) wymagana jest zgoda Wykonawcy.

X. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryterium:

Cena – 100%
W zakresie ww. kryterium, oferta może uzyskać łącznie max. 100 punktów.
Ocena punktowa w zakresie ww. kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%.
Ocena punktowa kryterium „Cena” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

minimalna cena oferowana brutto
Cena = ________________________________________________ x 100
cena badanej oferty brutto
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
  1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając punktację przyznaną ofertom w kryterium  oceny ofert i łączną punktację;
  2) Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty;
  3) unieważnieniu postępowania.
  Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

XI. UMOWA

 1. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
 2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z ww. wzorem umowy.
 3. Wzór umowy nie podlega zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do terminu składnia ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 11 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
 5. Zamawiający zawrze umowę zgodną w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zaproszenia, z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy.
 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

XII. POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod:00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM;
– z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl;
– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z Zaproszeniem do złożenia oferty na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II” (Nr procedury: RZP-I-WI/20/DZP-1/2018),
– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem (tj.: Zaproszeniem do złożenia oferty);
– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy
– obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
– dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
– posiada Pani/Pan:
−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
– nie przysługuje Pani/Panu:
−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

___________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

XII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.
Załącznik Nr 1 – druk OFERTA;
Załącznik Nr 2 – wzór Umowy;
Załącznik Nr 3 – formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – dla każdej części
Załącznik Nr 4 – Rysunki, w tym:
Rysunek Nr 2 – Rzut przyziemia – aranżacja wnętrz
Rysunek Nr 5a – Aneks kuchenny KUCH – pom. 0.10 (pom. socjalne)
Rysunek Nr 5b – Szafa wnękowa SZAB – pom 0.10 (pom. socjalne)
Rysunek Nr 6a – Toalety – aranżacja wnętrz pom. 0.8 (łazienka)
Rysunek Nr 6b – Toalety – aranżacja wnętrz pom. 0.4 (łazienka dla niepełnosprawnych)

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Załącznik Nr 1 – Druk Oferta – pobierz
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy – pobierz
Załącznik Nr 3 – Zestawienie kosztów zamówienia-Część I – pobierz
Załącznik Nr 3 – Zestawienie kosztów zamówienia-Część II – pobierz
Załącznik Nr 3 – Zestawienie kosztów zamówienia-Część III – pobierz
Załącznik Nr 3 – Zestawienie kosztów zamówienia-Część IV – pobierz
Załącznik Nr 3 – Zestawienie kosztów zamówienia-Część V – pobierz
Załącznik Nr 4 – WCIES II rys. 2 – pobierz
Załącznik Nr 4 – WCIES II rys. 5a – pobierz
Załącznik Nr 4 – WCIES II rys. 5b – pobierz
Załącznik Nr 4 – WCIES II rys. 6a – pobierz
Załącznik Nr 4 – WCIES II rys. 6b – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja):

Pismo z dnia 28.08.2018 r. – pobierz

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

           30 sierpnia 2018 r.

Nr procedury: RZP-I-WI/20/DZP-1/2018
Nr sprawy: DZP-1.260.32.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II”.

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-421; fax: 22/31-24-490), informuje, że w dniu 30.08.2018 r. o godz. 09:00 upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

Wobec powyższego Zamawiający podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 50.522,25 zł brutto, w tym:

dla Części I: meble biurowe i typowe – 10.842,45 zł brutto;
dla Części II: zabudowy – meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD – 12.718,20 zł brutto;
dla Części III: artykuły łazienkowe i kuchenne – 3.468,60 zł brutto;
dla Części IV: multimedia – 20.910,00 zł brutto;
dla Części V: artykuły BHP i sprzęt ppoż. – 2.583,00 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych do upływu terminu na składanie ofert, tj. do dnia 30.08.2018 r. do godziny 9:00 w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto zaoferowane przez Wykonawców.

 

 

Nr oferty

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Wyszczególnienie

 

Część I: meble biurowe i typowe Część II: zabudowy – meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD Część III: artykuły łazienkowe i kuchenne Część IV: multimedia Część V: artykuły BHP i sprzęt ppoż.
Cena zł brutto Cena zł brutto Cena zł brutto Cena zł brutto Cena zł brutto
 

 

1

Biuro Techniczno – Handlowe

Marcin Liminowicz

Os. Wichrowe Wzgórze 11/118

61-674 Poznań

32.487,99 zł 14.544,75 zł 8.848,62 zł 36.588,81 zł 7.435,35 zł
 

2

BAWRO

Barbara Wiśniewska

ul. Maczka 2/9

56-400 Oleśnica

—— —— 5.596,50 zł —— 4.596,30 zł
3 IPSA Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 214

02-486 Warszawa

—— —— —— 24.784,50 zł ——
4 JARD Sp. z o.o.

Al. Na Skarpie 21/11

00-488 Warszawa

26.654,10 zł 23.037,90 zł 5.762,55 zł —— ——

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański     

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I

18 września 2018 r.

Nr procedury: RZP-I-WI/20/DZP-1/2018
Nr sprawy: DZP-1.260.32.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w Części I: meble biurowe i typowe

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II”.

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490) – zwany dalej Zamawiającym – zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II” w Części I: meble biurowe i typowezostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 4 – złożoną przez Wykonawcę: JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa – za cenę Oferty brutto  26.654,10 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

 1. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin na złożenie ofert upłynął w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godz. 09:00. Do upływu terminu składania ofert na Część I: meble biurowe i typowe wpłynęły 2 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:
  1) Biuro Techniczno – Handlowe, Marcin Liminowicz, Os. Wichrowe Wzgórze 11/118, 61-674 Poznań. Cena: 32.487,99 zł. Brutto – Oferta Nr 1.
  2) JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa. Cena: 26.654,10 zł brutto – Oferta Nr 4.
 1. W dniu wyznaczonym na otwarcie ofert, o godzinie 10:10 do siedziby Zamawiającego została złożona oferta w niniejszym postępowaniu. W związku z faktem, iż termin składania ofert upłynął w dniu 30.08.2018 o godzinie 09:00, ww. oferta została złożona po upływie tego terminu, wobec czego oferta ta (zwrócona do Wykonawcy bez jej otwierania) nie była brana pod uwagę przy dokonywaniu czynności związanych z oceną ofert i wyborem najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

 

 1. W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych do upływu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu – w Części I – Zamawiający stwierdził, że: Oferty Nr 1 i Nr 4 spełniają wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 i Nr 4 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Wykonawca Liczba pkt w kryterium
Cena
Razem
4 JARD Sp. z o.o.
Al. Na Skarpie 21/11
00-488 Warszawa
26.654,10
—————  x 100 = 100,0
26.654,10
100,0
1 Biuro Techniczno – Handlowe
Marcin Liminowicz
Os. Wichrowe Wzgórze 11/118
61-674 Poznań
 26.654,10
—————-  x 100 = 82,0
32.487,99
82,0

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI II

18 września 2018 r.

Nr procedury: RZP-I-WI/20/DZP-1/2018
Nr sprawy: DZP-1.260.32.2018

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w Części II: zabudowy – meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II”.

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490) – zwany dalej Zamawiającym – zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II” w Części II: zabudowy – meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 – złożoną przez Wykonawcę: Biuro Techniczno – Handlowe Marcin Liminowicz, Os. Wichrowe Wzgórze 11/118, 61-674 Poznań – za cenę Oferty brutto  14.544,75 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

 1. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin na złożenie ofert upłynął w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godz. 09:00. Do upływu terminu składania ofert na Część II: zabudowy – meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD wpłynęły 2 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:
  1) Biuro Techniczno – Handlowe, Marcin Liminowicz, Os. Wichrowe Wzgórze 11/118, 61-674 Poznań. Cena: 14.544,75 zł brutto – Oferta Nr 1.
  2) JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa. Cena: 23.037,90 zł brutto – Oferta Nr 4.
 1. W dniu wyznaczonym na otwarcie ofert, o godzinie 10:10 do siedziby Zamawiającego została złożona oferta w niniejszym postępowaniu. W związku z faktem, iż termin składania ofert upłynął w dniu 30.08.2018 o godzinie 09:00, ww. oferta została złożona po upływie tego terminu, wobec czego oferta ta (zwrócona do Wykonawcy bez jej otwierania) nie była brana pod uwagę przy dokonywaniu czynności związanych z oceną ofert i wyborem najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

 

 1. W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych do upływu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu – w Części II – Zamawiający stwierdził, że: Oferty Nr 1 i Nr 4 spełniają wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 i Nr 4 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Wykonawca Liczba pkt w kryterium
Cena
Razem
1 Biuro Techniczno – Handlowe
Marcin Liminowicz
Os. Wichrowe Wzgórze 11/118
61-674 Poznań
14.544,75
—————-  x 100 = 100,0
14.544,75
100,0
4 JARD Sp. z o.o.
Al. Na Skarpie 21/11
00-488 Warszawa
14.544,75
—————-  x 100 = 63,1
23.037,90
63,1

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI III

18 września 2018 r.

Nr procedury: RZP-I-WI/20/DZP-1/2018
Nr sprawy: DZP-1.260.32.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w Części III: artykuły łazienkowe i kuchenne

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II”.

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490) – zwany dalej Zamawiającym – zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II” w Części III: artykuły łazienkowe i kuchenne zostało rozstrzygnięte.
Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 – złożoną przez Wykonawcę: BAWRO Barbara Wiśniewska, ul. Maczka 2/9, 56-400 Oleśnica – za cenę Oferty brutto 5.516,55 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

 1. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin na złożenie ofert upłynął w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godz. 09:00. Do upływu terminu składania ofert na Część III: artykuły łazienkowe i kuchenne wpłynęły 3 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:
  1) Biuro Techniczno – Handlowe, Marcin Liminowicz, Os. Wichrowe Wzgórze 11/118, 61-674 Poznań. Cena: 8.848,62 zł brutto – Oferta Nr 1.
  2) BAWRO Barbara Wiśniewska, ul. Maczka 2/9, 56-400 Oleśnica. Cena: 5.596,50 zł brutto. Po dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej: 5.516,55 zł brutto – Oferta Nr 2.
  3) JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa. Cena: 5.762,55 zł brutto – Oferta Nr 4.
 2. W dniu wyznaczonym na otwarcie ofert, o godzinie 10:10 do siedziby Zamawiającego została złożona oferta w niniejszym postępowaniu. W związku z faktem, iż termin składania ofert upłynął w dniu 30.08.2018 o godzinie 09:00, ww. oferta została złożona po upływie tego terminu, wobec czego oferta ta (zwrócona do Wykonawcy bez jej otwierania) nie była brana pod uwagę przy dokonywaniu czynności związanych z oceną ofert i wyborem najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

 

 1. W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych do upływu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu – w Części III – Zamawiający stwierdził, że: Oferty Nr 1, Nr 2 i Nr 4 spełniają wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, Nr 2 i Nr 4 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Wykonawca Liczba pkt w kryterium
Cena
Razem
2 BAWRO
Barbara Wiśniewska
ul. Maczka 2/9
56-400 Oleśnica
5.516,55
—————-  x 100 = 100,0
5.516,55
100,0
4 JARD Sp. z o.o.
Al. Na Skarpie 21/11
00-488 Warszawa
5.516,55
—————-  x 100 = 95,7
5.762,55
 95,7
1 Biuro Techniczno – Handlowe
Marcin Liminowicz
Os. Wichrowe Wzgórze 11/118
61-674 Poznań
5.516,55
—————-  x 100 = 62,3
8.848,62
62,3

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI IV

18 września 2018 r.

Nr procedury: RZP-I-WI/20/DZP-1/2018
Nr sprawy: DZP-1.260.32.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w Części IV: multimedia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II”.

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490) – zwany dalej Zamawiającym – zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II” w Części IV: multimedia zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 – złożoną przez Wykonawcę: IPSA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa – za cenę Oferty brutto 24.784,50 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

 1. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin na złożenie ofert upłynął w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godz. 09:00. Do upływu terminu składania ofert na Część IV: multimedia wpłynęły 2 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:
  1) Biuro Techniczno – Handlowe, Marcin Liminowicz, Os. Wichrowe Wzgórze 11/118, 61-674 Poznań. Cena: 36.588,81 zł brutto – Oferta Nr 1.
  2) IPSA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa. Cena: 24.784,50 zł brutto – Oferta Nr 3.
 1. W dniu wyznaczonym na otwarcie ofert, o godzinie 10:10 do siedziby Zamawiającego została złożona oferta w niniejszym postępowaniu. W związku z faktem, iż termin składania ofert upłynął w dniu 30.08.2018 o godzinie 09:00, ww. oferta została złożona po upływie tego terminu, wobec czego oferta ta (zwrócona do Wykonawcy bez jej otwierania) nie była brana pod uwagę przy dokonywaniu czynności związanych z oceną ofert i wyborem najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

 

 1. W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych do upływu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu – w Części IV – Zamawiający stwierdził, że: Oferty Nr 1 i Nr 3 spełniają wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 i Nr 3 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Wykonawca Liczba pkt w kryterium
Cena
Razem
3 IPSA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 214
02-486 Warszawa
24.784,50
—————-  x 100 = 100,0
24.784,50
100,0
1 Biuro Techniczno – Handlowe
Marcin Liminowicz
Os. Wichrowe Wzgórze 11/118
61-674 Poznań
24.784,50
—————-  x 100 = 67,7
36.588,81
67,7

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI V

18 września 2018 r.

Nr procedury: RZP-I-WI/20/DZP-1/2018
Nr sprawy: DZP-1.260.32.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w Części V: artykuły BHP i sprzęt ppoż.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II”.

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490) – zwany dalej Zamawiającym – zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II” w Części V: artykuły BHP i sprzęt ppoż. zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 – złożoną przez Wykonawcę: BAWRO Barbara Wiśniewska, ul. Maczka 2/9, 56-400 Oleśnica – za cenę Oferty brutto 4.596,30 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

 1. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin na złożenie ofert upłynął w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godz. 09:00. Do upływu terminu składania ofert na Część V: artykuły BHP i sprzęt ppoż. wpłynęły 2 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:
  1) Biuro Techniczno – Handlowe, Marcin Liminowicz, Os. Wichrowe Wzgórze 11/118, 61-674 Poznań. Cena: 7.435,35 zł brutto – Oferta Nr 1.
  2) BAWRO Barbara Wiśniewska, ul. Maczka 2/9, 56-400 Oleśnica. Cena: 4.596,30 zł brutto – Oferta Nr 2.
 1. W dniu wyznaczonym na otwarcie ofert, o godzinie 10:10 do siedziby Zamawiającego została złożona oferta w niniejszym postępowaniu. W związku z faktem, iż termin składania ofert upłynął w dniu 30.08.2018 o godzinie 09:00, ww. oferta została złożona po upływie tego terminu, wobec czego oferta ta (zwrócona do Wykonawcy bez jej otwierania) nie była brana pod uwagę przy dokonywaniu czynności związanych z oceną ofert i wyborem najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

 

 1. W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych do upływu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu – w Części V – Zamawiający stwierdził, że: Oferty Nr 1 i Nr 2 spełniają wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 i Nr 2 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Wykonawca Liczba pkt w kryterium
Cena
Razem
2 BAWRO
Barbara Wiśniewska
ul. Maczka 2/9
56-400 Oleśnica
4.596,30
—————-  x 100 = 100,0
4.596,30
100,0
1 Biuro Techniczno – Handlowe
Marcin Liminowicz
Os. Wichrowe Wzgórze 11/118
61-674 Poznań
4.596,30
—————-  x 100 = 61,8
7.435,35
61,8

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański  

 

 

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 23 sierpnia 2018 godz 14:45
Ostatnia aktualizacja: Dorota Kowalik - 18 września 2018 godz 11:16