sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/30/DZP-1/2013                                                        22 sierpnia 2013 r.

 

 

 

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Zamawiający: Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z pełnomocnictwem Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31, (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie zabezpieczenia przeciwzalewowego 4 klatek ewakuacyjnych w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie zabezpieczenia przeciwzalewowego 4 klatek ewakuacyjnych w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)    rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2)    zakończenie: w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 28.08.2013 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)     Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej –wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)     W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie,
tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej,
do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4)     W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.

Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)     W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  1. Oferta powinna zawierać propozycję ceny brutto, tj. obliczonej w sposób określony w ust. 2-7 i powiększonej o podatek VAT wyliczony według stawki wynikającej z przepisów obowiązujących w tym zakresie.
  2. Podstawą obliczenia ceny, będzie przedmiar robót opracowany przez Zamawiającego.
  3. Kalkulacja ceny zaproponowanej w ofercie winna wynikać z kosztorysów ofertowych sporządzonych metodą uproszczoną polegającą na kalkulacji sporządzonej w oparciu o ceny jednostkowe robót i kosztorys robót opracowany przez Wykonawcę.
  4. Cena wynikająca z tak sporządzonej kalkulacji, obejmuje cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz wszystkie inne wydatki nie uwzględnione przez Zamawiającego, a niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, jest ceną niezmienną przez cały okres obowiązywania umowy, za wyjątkiem sytuacji określonych we wzorze umowy oraz nie podlega waloryzacji.
  5. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
  6. Wszystkie składniki cenowe zawarte w kosztorysie ofertowym powinny być

liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 3 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy na 7 stronach;
Załącznik Nr 3 Przedmiar robót na 2 stronach;

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA- pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy- pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Przedmiar robót – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/30/DZP-1/2013                                                         29 sierpnia 2013 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie zabezpieczenia przeciwzalewowego 4 klatek ewakuacyjnych w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, działający jako wspólny Zamawiający ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie
o udzielenie zamówienia na: wykonanie zabezpieczenia przeciwzalewowego 4 klatek ewakuacyjnych w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:
– DJW Przedsiębiorstwo Techniczno – Budowlane Jerzy Wojciechowski z siedzibą
w Legionowie (kod: 05-120), ul. Handlowa 17 – za cenę oferty brutto: 69 113,70 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

1. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 28 sierpnia 2013 r. o godz. 10:00.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)    IBS Polska z siedzibą w Łozinie ul. Milicka 33, (kod: 55-095) Mirków – Cena oferty brutto: 22 900,14 zł (Oferta Nr 1);

2)    DJW Przedsiębiorstwo Techniczno – Budowlane Jerzy Wojciechowski z siedzibą w Legionowie (kod: 05-120), ul. Handlowa 17 – Cena oferty brutto: 69 113,70 zł (Oferta Nr 2);

2. W związku z dokonaniem czynności związanych z badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że:

Oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę: IBS Polska Wojciech Kudła z siedzibą
w Łozinie ul. Milicka 33, (kod: 55-095) Mirków, nie może być brana pod uwagę przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale VI  „Zaproszenia do złożenia oferty”, Wykonawca zobowiązany był do obliczenia ceny na podstawie przedmiaru robót opracowanego przez Zamawiającego. Wykonawca załączył do „oferty kosztorys ofertowy” (strona Nr 5 Oferty), z którego wynika, iż wysokość zaoferowanego zabezpieczenia (dot. „Zamknięcie przeciwpowodziowe – szerokość w świetle 2000 mm i „Zamknięcie przeciwpowodziowe – szerokość w świetle 3100 mm) – wynosi 600 mm; wysokość systemu 655 mm. Natomiast Zamawiający wymagał aby wysokość ww. zabezpieczenia wynosiła 0.90 m zgodnie z poz. od 3 do 5 Przedmiaru robót, stanowiącego Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty.

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański


logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 22 sierpnia 2013 godz 11:08
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 1 grudnia 2016 godz 14:20