sobota, 18 września 2021

   Nr sprawy: RZP-I-WI/9/DZP-1/2012                                                           

21 marca 2012 r.

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22/31-24-542; fax. 22/31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zainstalowanie rzeźby UNITY”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

I.       OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zainstalowanie rzeźby UNITY”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)   opracowanie:

a)   projektu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów projektowych,

b)   rysunków architektoniczno-budowlanych niezbędnych do zgłoszenia robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

c)   rysunków wykonawczych, w tym;

–    projektu posadowienia rzeźby (fundament),

–    projektu iluminacji oświetlenia z wykorzystaniem istniejących latarni parkowych,

–    opisu technologii montażu wraz ze szkicami, uzgodniony z autorem rzeźby;

d)   informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

e)   kosztorysu inwestorskiego,

f)    przedmiaru robót,

g)   specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR);

2)   uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień w tym: uzyskanie pozwolenia od Stołecznego Konserwatora Zabytków, Zarządu Terenów Publicznych, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego – Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej oraz innych opinii i uzgodnień jeżeli będą konieczne;

3)   zgłoszenie zamiaru realizacji obiektu do właściwego Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Śródmieście.

3.   Przedmiot Umowy winien być sporządzony w formie:

1)   papierowej – w 3 egzemplarzach,

2)   elektronicznej – w 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: dokumentacja projektowa – w formacie .dwg lub .dxt, .doc oraz pdf, kosztorys i przedmiar robót w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath), opinie i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach oraz w formie elektronicznej w formacie pdf.

4.   Przedmiot umowy należy wykonać w oparciu o Oświadczenie Biura Gospodarki Nieruchomościami dotyczące wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości – wraz z załącznikami – stanowiącym załącznik do wzoru umowy.

II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,

2. Zakończenie: w terminie do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.

 III.       TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 28 marca 2012 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV.      OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. 

3)      W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. 

4)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI.         OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”. 

VII.      WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

 

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy.wraz z załącznikiem: Oświadczenie Biura Gospodarki Nieruchomościami dotyczące wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości . na 13 stronach;

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – Pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – wzór umowy – Pobierz

Załącznik do wzoru umowy – Pobierz

Modyfikacja Zaproszenia do złożenia oferty

Nr sprawy: RZP-I-WI/9/DZP-1/2012

22 marca 2012 r.

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zainstalowanie rzeźby UNITY”.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż dokonuje doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zainstalowanie rzeźby UNITY” poprzez załączenie do dokumentów wchodzących w skład niniejszego postępowania: wizualizacji i projektu rzeźby UNITY oraz wstępnej jej lokalizacji.

Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w sposób określony poniżej:

1.      Zaproszenie do złożenia oferty

wykreślenie treści ust. 4 w rozdziale I. pn. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„4. Przedmiot Umowy należy wykonać w oparciu o:

1)      Oświadczenie Biura Gospodarki Nieruchomościami dotyczące wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości – wraz z załącznikami – stanowiące załącznik Nr 1 do wzoru umowy;

2)      wizualizację i projekt rzeźby UNITY oraz wstępną lokalizację rzeźby – stanowiących załącznik Nr 2 do wzoru umowy.”.

2.      wzór umowy (załącznik Nr 2 do ww. Zaproszenia)

a)      wykreślenie treści ust. 4 w § 1 wzoru umowy i nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„4. Przedmiot Umowy należy wykonać w oparciu o:

1)      Oświadczenie Biura Gospodarki Nieruchomościami dotyczące wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości – wraz z załącznikami – stanowiące załącznik Nr 1 do umowy;

2)      wizualizację i projekt rzeźby UNITY oraz wstępną lokalizację rzeźby – stanowiących załącznik Nr 2 do umowy.”.

b)      na stronie 6 wzoru umowy w treści dotyczącej Załączników:

–        nadanie dotychczasowemu załącznikowi pn.: „Oświadczenie Biura Gospodarki Nieruchomościami dotyczące wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości – wraz z załącznikami” numeru „1”,

–        wprowadzenie nowego załącznika pn.: „wizualizacja i projekt rzeźby UNITY oraz wstępna lokalizacja rzeźby” i nadanie mu numeru „2”.

Biorąc pod uwagę wprowadzone ww. doprecyzowanie przedmiotu umowy, Zamawiający przekazuje zmodyfikowany wzór umowy wraz z załącznikami oraz zamieszcza go na swojej stronie internetowej.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Zmodyfikowany Zał. Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – Pobierz

Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Pobierz

Załącznik Nr 2 do Wzoru Umowy – Pobierz

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 29.03.2012 r.

Nr sprawy: RZP-I-WI/9/DZP-1/2012                                                            29 marca 2012 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zainstalowanie rzeźby UNITY”.

 

 

1. W dniu 21 marca 2012 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wysłał „Zaproszenie do złożenia oferty” na: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zainstalowanie rzeźby UNITY”, do niżej wymienionych Wykonawców:

1)      Pracownia Architektoniczna A 77, ul. Wrzeciono 12A/13, 01-961 Warszawa;

2)      Studio Architektoniczne Wojciech Kawęczyński, ul. Orłów Piastowskich 31,  02-496 Warszawa;

3)      „PA 07” Krzysztof Dobrucki, ul. Kościuszki 1, 05-092 Łomianki,

oraz zamieścił ww. Zaproszenie na stronie internetowej: www.szrm.pl

2. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 28 marca 2012 r. do godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć Ofert złożonych przez:

1)      Jerzy Pachwicewicz ARCHITEKCI, ul. Włościańska 54, 15-199 Białystok.

Cena oferty brutto: 24.100,00 zł.

2)      Krzysztof Dobrucki PA07, ul. Inflancka 15 lok. 303, 00-189 Warszawa.

Cena oferty brutto: 35.670,00 zł.

3)      Pracownia Architektoniczna A-77, ul. Wrzeciono 12A/13, 01-961 Warszawa.

Cena oferty brutto: 33.210,00 zł.

4)      Wojciech Kawęczyński „STUDIO ARCHITEKTONICZNE”, ul. Orłów
Piastowskich 31, 02-496 Warszawa.

Cena oferty brutto: 15.390,00 zł.

5)      ECO-INVESTMENT POLAND Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 24 lok. 1,
85-047 Bydgoszcz.

Cena oferty brutto: 59.532,00 zł.

3. Ponadto w ww. terminie, zostały złożone dwie oferty, tj.:

  1. Biuro Studiów i Projektów Budownictwa ARCHITEKTOR Sp. z o.o., ul. N. B. Szczurkiewiczów 11, 60-184 Poznań – która została złożona do siedziby Zamawiającego w formie kopii (skanu);
  2. GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ Sp. z o.o., ul. Ciołka 16 lok. 230,  01-443 Warszawa – która została przesłana do Zamawiającego pocztą elektroniczną w formie skanu;

których Zamawiający nie może uwzględnić w niniejszym postępowaniu z uwagi na niezachowanie obowiązku sporządzenia oferty na piśmie.

Powyższe wynika z wymogu zawartego w Zaproszeniu do złożenia oferty, w Rozdziale V pn.: Opis sposobu przygotowania wymaganych dokumentów, w ust. 1, pkt 1: „Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze”.

Przedmiotowe Oferty zostały złożone w formie skanów (kopii), a zatem bez zachowania formy pisemnej.

Pojęcie formy pisemnej należy definiować zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Do zachowania formy pisemnej czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia. Tak więc zasadniczym elementem formy pisemnej jest własnoręczny podpis.

Złożone oferty zawierały dokumenty opatrzone jedynie kopią (skanem) własnoręcznego podpisu poszczególnych Wykonawców.

Niezależnie od powyższego Zamawiający wyjaśnia, iż co prawda przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, a więc z pominięciem przepisów tejże ustawy, jednakże należy przypomnieć, że zamówienia o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro nadal są zamówieniami publicznymi w każdym przypadku, gdy Zamawiający zawrze z Wykonawcą odpłatną umowę, tyle tylko, że nie są udzielane według przepisów ustawy Pzp. Nadal powoduje to jednak konieczność stosowania procedur i reżimów prawnych z uwzględnieniem przepisów prawa cywilnego i przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ponadto zwolnienie ze stosowania szczegółowych procedur przypisanych poszczególnym trybom udzielania zamówień określonych w ustawie Pzp nie zwalnia Zamawiającego od przestrzegania podstawowych zasad udzielania zamówień wynikających z prawa traktatowego.

Wobec powyższego Zamawiający zawarł obowiązek sporządzenia oferty na piśmie o czym mowa wyżej.

4. Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę  Wojciech Kawęczyński „STUDIO ARCHITEKTONICZNE” z siedzibą w Warszawie (kod: 02-496), przy ul. Orłów Piastowskich 31 – za cenę brutto: 15.390,00 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 21 marca 2012 godz 13:51
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:27