sobota, 18 września 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy: RZP-I-WI/77/DZP-1/2014                                              21 listopada 2014 r.

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-542; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę i montaż rolet i zasłon do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn. : „Muzeum Warszawskiej Pragi” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż rolet i zasłon do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn. : „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

2)  Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: dokonanie obmiarów okien w danych pomieszczeniach w celu dostosowania wymiarów rolet i zasłon do rzeczywistych wymiarów okien oraz sprzedaż, dostarczenie, zamontowanie rolet i zasłon we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum.

3)   Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają niżej wymienione dokumenty, stanowiące integralną część niniejszego zaproszenia:

a)   Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”,

b)   Rysunek stanowiący wizualizację szyny do zawieszenia zasłon oraz Rysunek określający system mocowania szyny.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)      rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2)      zakończenie: w terminie do dnia 19 grudnia 2014 r.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 27 listopada 2014 r. do godz. 12:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)      Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)      Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)   Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)  W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

3)   Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.

4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy wraz z załącznikami
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – Pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy wraz z załącznikami – Pobierz
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie Kosztów Zamówienia – Pobierz

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO (Korespondencja)

Pismo SZRM z dnia 25.11.2014 r. – Pobierz
Załącznik do pisma z dnia 25.11.2014 r. – Zmodyfikowany w dniu 25.11.2014 r. Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Pobierz
Pismo SZRM z dnia 26.11.2014 r. – Pobierz
Załącznik Nr 1 do pisma z dnia 26.11.2014 r. – Zmodyfikowany w dniu 26.11.2014 r. Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Pobierz
Załącznik Nr 2 do pisma z dnia 26.11.2014 r. – Wzór szyny – załącznik do pisma Wykonawcy – Pobierz
Pismo SZRM z dnia 27.11.2014 r. – Pobierz
Załącznik Nr 1 do pisma z dnia 27.11.2014 r. – Zmodyfikowany w dniu 27.11.2014 r. Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/77/DZP-1/2014                                                              02 grudnia 2014 r.

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę i montaż rolet i zasłon do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: Dostawę i montaż rolet i zasłon do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: ARROW-SYSTEM Maciej Rońda, ul. Zasadowa 27, 04-875 Warszawa – za cenę oferty brutto: 48.683,40 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 01 grudnia 2014 r. o godz. 10:00.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)       MK STUDIO Bartłomiej Maćkowiak, ul. Bonifacego 74/103, 02-936 Warszawa – Cena oferty brutto: 38.139,84 zł (Oferta Nr 1);

2)       ARROW-SYSTEM Maciej Rońda, ul. Zasadowa 27, 04-875 Warszawa – Cena oferty brutto: 48.683,40 zł (Oferta Nr 2).

 

Jednocześnie Zamawiający informuje się, że Oferta Nr 1 nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty, z powodu nie złożenia przez Wykonawcę skutecznego oświadczenia woli, jakim jest złożenie oferty na wypełnionym formularzu „Druk Oferta” oraz jej podpisanie.

Zamawiający w toku oceny ofert stwierdził, że Wykonawca złożył formularz „druk OFERTA” wraz z formularzem „Zestawienie kosztów zamówienia” oraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jednakże złożony formularz „druk Oferta” nie został przez Wykonawcę podpisany, a tym samym nie został zachowany przez Wykonawcę obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

Powyższe wynika z wymogu zawartego w Zaproszeniu do złożenia oferty, w Rozdziale V pn.: Opis sposobu przygotowania wymaganych dokumentów, w ust. 1, pkt 1: „Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze”.

Pojęcie formy pisemnej należy definiować zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Do zachowania formy pisemnej czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia. Tak więc zasadniczym elementem formy pisemnej jest własnoręczny podpis.

Niezależnie od powyższego Zamawiający wyjaśnia, iż co prawda przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, a więc z pominięciem przepisów tejże ustawy, jednakże należy przypomnieć, że zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro nadal są zamówieniami publicznymi w każdym przypadku, gdy Zamawiający zawrze z Wykonawcą odpłatną umowę, tyle tylko, że nie są udzielane według przepisów ustawy Pzp. Nadal powoduje to jednak konieczność stosowania procedur i reżimów prawnych z uwzględnieniem przepisów prawa cywilnego i przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ponadto zwolnienie ze stosowania szczegółowych procedur przypisanych poszczególnym trybom udzielania zamówień określonych w ustawie Pzp nie zwalnia Zamawiającego od przestrzegania podstawowych zasad udzielania zamówień wynikających
z prawa traktatowego.

Wobec powyższego Zamawiający zawarł obowiązek sporządzenia oferty na piśmie o czym mowa wyżej.

Biorąc pod uwagę, iż Wykonawca nie podpisał formularza „druk OFERTA”, zawierającego: oświadczenie o zapoznaniu się z Zaproszeniem do złożenia oferty, w tym ze wzorem umowy, oświadczenie odnośnie oferowania wykonania przedmiotu zamówienia określonego
w Zaproszeniu do złożenia oferty, zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu oraz zgodnie z formularzem „Zestawienie kosztów zamówienia”, a także oświadczenie w sprawie terminu realizacji zamówienia tj. zakończenie w terminie do dnia 19 grudnia 2014 r. – Wykonawca
nie złożył skutecznego oświadczenia woli, a tym samym oferta Wykonawcy nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wykonawca dodatkowo złożył „Zestawienie kosztów zamówienia” na niezmodyfikowanym formularzu (nieuwzględniającym modyfikację dokonaną w dniu 27.11.2014 r.), a także załączył wystawione na dzień 13.10.2010 r. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, tj. wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.

Ponadto w dniu 01.12.2014 r. o godz. 12:28 zostały złożone do siedziby Zamawiającego dwie odrębne oferty przez jednego Wykonawcę: UNIROL Hubert Rembelski, Stanisławów Pierwszy, ul. Przyszłość 96, 05-126 Nieporęt, których Zamawiający nie może uwzględnić w niniejszym postępowaniu, z uwagi na złożenie ofert po terminie wyznaczonym na złożenie ofert, tj. po dniu 01.12.2014 r. po godz. 10:00 oraz z uwagi na fakt, iż jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 21 listopada 2014 godz 13:46
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 8:14