sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/74/DZP-1/2012                                                          21 grudnia 2012 r.

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22/31-24-482; fax. 22/31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Placu Piłsudskiego”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Placu Piłsudskiego”.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Opracowanie projektu koncepcyjnego w dwóch wariantach – w 5 egz., w tym:

 1. Opisu technicznego;
 2. Projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu;
 3. Wizualizacji placu oraz oświetlenia;
 4. Szacunkowej wyceny wykonania przebudowy placu.

 

2) Wykonanie projektu budowlanego – 6 egz. obejmującego:

 1. Projekt architektoniczny dot. zagospodarowania terenu;
 2. Projekt konstrukcji, (m.in. fundamenty pod maszty);
 3. Projekt instalacji sanitarnej (dot. m.in. odwodnienia Placu Piłsudskiego);
 4. Projekt instalacji elektrycznych oraz wewnętrznych sieci zgodnie z wytycznymi do projektowania;
 5. Projekt instalacji teletechnicznej;
 6. Projekt drogowy;
 7. Wykonanie projektów usunięcia ewentualnych kolizji sieci;
 8. Projekt zieleni (np. założenie nowych powierzchni trawiastych);
 9. Wstępny projekt małej architektury.

3) Wykonanie dokumentacji wykonawczej – w 6 egz., w tym:

 1. Projekt architektoniczny dot. zagospodarowania terenu;
 2. Projekt konstrukcji, (m.in. fundamenty pod maszty);
 3. Projekt instalacji sanitarnej (dot. odwodnienia Placu Piłsudskiego);
 4. Projekt instalacji elektrycznych oraz wewnętrznych sieci;
 5. Projekt instalacji teletechnicznej;
 6. Projekt drogowy;
 7. Wykonanie projektów usunięcia ewentualnych kolizji sieci;
 8. Projekt zieleni (np. założenie nowych nawierzchni trawiastych);
 9. Projekt małej architektury.

4) Przedmiary robót – w 6 egz.,

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) – w 6 egz.,

6) Kosztorys inwestorski – w 6 egz.,

7) Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

8) Pełnienie nadzoru autorskiego, we wszystkich branżach, nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową w zakresie przedmiotu zamówienia.

 

3. Przedmiot Zamówienia winien być sporządzony w formie:

1)      papierowej – w ilościach egzemplarzy wskazanych powyżej,

2)      elektronicznej – po 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:

 1. projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekty wykonawcze – w formacie .dwg lub .dxt, oraz .pdf, dla tekstu .doc oraz .pdf,
 2. przedmiary robót kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath),
 3. STWiOR – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie .doc) oraz .pdf,
 4. Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie .pdf.

4. Przedmiot Zamówienia należy wykonać w oparciu o Wytyczne Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków – pismo Nr Z.SI.4120.2591.2012.DSZ z dnia 15.11.2012 r.;

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,
 2. Zakończenie: w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy w tym:

1)      projekt koncepcyjny w dwóch wariantach – w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy,

2)      projekt budowlany, opracowany w oparciu o wybraną koncepcję – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy,

3)      projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie – w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy.

4)      nadzór autorski, we wszystkich branżach, nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową w zakresie przedmiotu zamówienia – w terminie do dnia 15.12.2013 r.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 04 stycznia 2013 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099)
ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

 

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)      W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawione/y nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.

Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5)      Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1)      Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę zawykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a w szczególności koszty: opinii, decyzji, ekspertyz, pozwoleń i uzgodnień przez uprawnione jednostki i urzędy oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

2)      Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.

3)      Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

4)      Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

 

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy wraz z załącznikami:1)         wzór „Karty nadzoru autorskiego”,2)        wzór „Protokołu zaawansowania inwestycji”3)         Wytyczne Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków – pismo Nr KZ.SI.4120.2591.2012.
DSZ z dnia 15.11.2012 r.;4)         Opis założeń przebudowy Placu wraz ze schematem przebudowy Placu Piłsudskiego.5)        Wytycznie Dowództwa Garnizonu Warszawa – pismo z dnia 20.11.2012 r.
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” na 3 stronach

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – wzór Umowy – pobierz
Załacznik Nr 2 do Wzoru umowy – wzór KARTY NADZORU AUTORSKIEGO – pobierz
Załącznik Nr 3 do Wzoru umowy – protokół zaawansowania inwestycji Część I – pobierz
Załącznik Nr 3 do Wzoru umowy – protokół zaawansowania inwestycji Część II – pobierz
Załącznik Nr 4 do wzoru umowy – wytyczne Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków – pismo z dn.15.11.2012 r. – pobierz
Załącznik Nr 5 do wzoru umowy – Opis założeń przebudowy Placu Piłsudskiego wraz ze Schematem przebudowy Placu Piłsudskiego – pobierz
Załącznik Nr 6 do wzoru umowy – wytyczne Dowództwa Garnizonu Warszawa – pismo z dnia 20.11.2012 r. – pobierz
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nr sprawy: RZP-I-WI/74/DZP-1/2012                                              08 stycznia 2013 r.

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Placu Piłsudskiego”.

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Placu Piłsudskiego” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 12 złożoną przez Wykonawcę: – Roman Tomecki Architekci z siedzibą w Warszawie (kod: 02-776), ul. Indiry Gandhi 35/235 za cenę oferty brutto: 50.732,25 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 04 stycznia 2013 r. o godz. 10:00.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 15 Ofert złożonych przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)      LandAR – Architektura Krajobrazu Urszula Ćwiek, ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 WarszawaCena oferty brutto: 109.736,91 zł (Oferta Nr 1);

2)      DF – STUDIO PROJEKTOWE s.c. Sławomir Maksimowicz, Mirosław Snarski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-565 Białystok – Cena oferty brutto: 58.978,50 zł. (Oferta Nr 2);

3)      PPA Podczaszy Pracownia Architektury, ul. Lubelska 24/7, 30-003 Kraków – Cena oferty brutto: 114.000,00 zł. (Oferta Nr 3);

4)      RAr-2 LABORATORIUM ARCHITEKTURY Jan Kubec, ul. Kukuczki 2/9, 41-706 Ruda Śląska – Cena oferty brutto: 52.000,00 zł. (Oferta Nr 4);

5)      Tomasz Janiak Architekt, ul. Pogodna 3/20, 15-354 Białystok – Cena oferty brutto: 113.579,75 (Oferta Nr 5);

6)      Arkadiusz Górny Alternatywny Krajobraz, ul. Pokoju 5, 42-700 Lubliniec – Cena oferty brutto: 50.095,00 zł. (Oferta Nr 6);

7)      RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa, ul. Przyrzecze 39, 05-510 Konstancin – Jeziorna – Cena oferty brutto: 68.178,90 zł. (Oferta Nr 7);

8)      BD PROJEKT Piotr Doniec, ul. Hawajska 15/44, 02-776 Warszawa – Cena oferty brutto: 87.699,00 zł. (Oferta Nr 8);

9)      Jacek Nawrocki Architekt, ul. Brata Alberta 63 B, 05-075 Warszawa-Wesoła – Cena oferty brutto: 295.200,00 zł. (Oferta Nr 9);

10)  Palmett – Markowe Ogrody S.C. Marek Stefański, Bartłomiej Gacparski, ul. Arbuzowa 14/26, 02-747 Warszawa – Cena oferty brutto: 54.797,73 zł. (Oferta Nr 10);

11)  Pracownia Projektowa „TRAKT”, ul. Deotymy 19/21 m. 25, 01-407 Warszawa – Cena oferty brutto: 67.850,00 zł. (Oferta Nr 11);

12)  Roman Tomecki ARCHITEKCI, ul. Indiry Gandhi 35/235, 02-776 Warszawa – Cena oferty brutto: 51.900,00 zł. (Oferta Nr 12);

13)  OGRODOWNIA Spółka z o.o., ul. Rolna 3 Łazy, 05-552 Wólka Kosowska – Cena oferty brutto: 56.800,00 zł. (Oferta Nr 13);

14)  STUDIUM Sp. z o.o., ul. Białostocka 24/7, 03-741 Warszawa – Cena oferty brutto: 56.297,10 zł. (Oferta Nr 14);

15)  PRACOWNIA PROJEKTOWA Paweł Jabłoński, ul. Sixta 5 p. 111, 43-300 Bielsko-Biała – Cena oferty brutto: 71.432,25 zł. (Oferta Nr 15).

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

1)      Oferta Nr 3 nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty z uwagi na fakt, iż ww. oferta przestała wiązać z upływem czasu określonego przez Wykonawcę w złożonej ofercie tj. z upływem dnia 04.01.2013 r.

2)      Oferta Nr 5 nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty z uwagi na fakt, iż ww. oferta przestała wiązać z upływem czasu określonego przez Wykonawcę w złożonej ofercie tj. z upływem dnia 30.09.2012 r.

3)      Oferta Nr 6 nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu, z uwagi na fakt, iż Wykonawca złożył w dniu 07.01.2013 r. oświadczenie woli, z którego wynika, iż „rezygnuje z uczestnictwa w dalszym postępowaniu przetargowym”. Wobec powyższego analiza i ocena ww. oferty stała się z chwilą złożenia ww. oświadczenia bezprzedmiotowa.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 21 grudnia 2012 godz 11:20
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 11:23