sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/17/DZP-1/2013                                                         21 czerwca 2013 r.

 

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: zasypanie fosy znajdującej się przy budynku Muzeum Historii Żydów Polskich od strony Pomnika Bohaterów Getta żwirem, zgodnie z zaleceniami PINB – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)      Przedmiotem zamówienia jest: zasypanie fosy znajdującej się przy budynku Muzeum Historii Żydów Polskich od strony Pomnika Bohaterów Getta żwirem, zgodnie z zaleceniami PINB – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”.

2)     Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: dostarczenie oraz rozplantowanie kruszywa (żwir, frakcja 20-60 mm, granit, wizualnie odpowiadający kolorystyce żwirowi tzw. „mleczna droga”) w zakresie zgodnym z rysunkami stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)      rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2)      zakończenie: w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 27 czerwca 2013 r. do godz. 12.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej –wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)      W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.

Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”.
2. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
3. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 3 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy na 7 stronach;
Załącznik Nr 3 MHZP-B-W-A-548-A na 1 stronie;
Załącznik Nr 4 MHZP-B-W-A-548-X na 1 stronie;
Załącznik Nr 5 MHZP-B-W-A-547-A na 1 stronie;
Załącznik Nr 6 Obszar do wypełnienia na 2 stronach;

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór Umowy – pobierz
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – rys. MHZP-B-W-A-548-A – pobierz
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia – rys. MHZP-B-W-A-548-X – pobierz
Załącznik Nr 5 do Zaproszenia – rys. MHZP-B-W-A-547-A – pobierz
Załącznik Nr 6 do Zaproszenia – obszar do wypełnienia – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/17/DZP-1/2013                                                         03 lipca 2013 r.

 

 

INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zasypanie fosy znajdującej się przy budynku Muzeum Historii Żydów Polskich od strony Pomnika Bohaterów Getta żwirem, zgodnie z zaleceniami PINB – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”.

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, działający jako wspólny Zamawiający ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie
o udzielenie zamówienia na: zasypanie fosy znajdującej się przy budynku Muzeum Historii Żydów Polskich od strony Pomnika Bohaterów Getta żwirem, zgodnie z zaleceniami PINB – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”
– zostało rozstrzygnięte.

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:
– „GRA-MA-R” Maria Skrzyszewska, z siedzibą w Warszawie (kod: 03-622),
ul. Skrzypcowa 16 – za cenę oferty brutto: 51 584,77 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 27 czerwca 2013 r. o godz. 12:00.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 Oferta złożona przez niżej wymienionego Wykonawcę:

„GRA-MA-R” Maria Skrzyszewska, z siedzibą w Warszawie (kod: 03-622),
ul. Skrzypcowa 16
– Cena oferty brutto: 51 584,77 zł (Oferta Nr 1);

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 21 czerwca 2013 godz 11:23
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 1 grudnia 2016 godz 14:30