sobota, 18 września 2021

 Nr sprawy: RZP-I-WI/16/DZP-1/2013                                                          21 czerwca 2013 r.

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-421; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę
i montaż dwóch podestów drewnianych w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich zgodnie z zaleceniami PINB-u – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”
prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

I.       OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)      Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż dwóch podestów drewnianych w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich zgodnie z zaleceniami PINB-u – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”.

2)      Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: dokonanie obmiarów z natury w celu dostosowania wymiarów podestów drewnianych do rzeczywistych wymiarów powierzchni przewidzianej do montażu oraz dostarczenie i zamontowanie podestów drewnianych we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum, w oparciu o załączone rysunki Nr 1 i Nr 2 stanowiące Załącznik Nr 2 do Umowy.

3)      Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określa Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – załącznik Nr 1 do umowy oraz rysunki stanowiące Załącznik Nr 2 do umowy.

II.          TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)      rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2)      zakończenie: w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.

 

 III.       TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 26 czerwca 2013 r. do godz. 12.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV.        OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)      W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5)      Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

 

V.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

 VI.        OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 

1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. 

4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 

5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 VII.      WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 3 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy w tym:- Rysunki Nr 1 i Nr 2. na 9 stronach;
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”. na 1 stronie

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – wzór Umowy – pobierz
Załącznik Nr 2 do umowy – rysunki Nr 1 i Nr 2 – pobierz
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/16/DZP-1/2013                                                          01 lipca 2013 r.

 

 INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż dwóch podestów drewnianych w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich zgodnie z zaleceniami PINB-u – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”.

 

 Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, działający jako wspólny Zamawiający ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę i montaż dwóch podestów drewnianych w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich zgodnie z zaleceniami PINB-u – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:
– Zakład Stolarski „Stol – Mip” Sławomir Chrzanowski z siedzibą w Białymstoku (kod: 15-688), ul. Przędzalniana 2A  – za cenę oferty brutto: 9.729,30 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 26 czerwca 2013 r. o godz. 12:00.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 Oferta złożona przez niżej wymienionego Wykonawcę:

Zakład Stolarski „Stol – Mip” Sławomir Chrzanowski z siedzibą w Białymstoku (kod: 15-688), ul. Przędzalniana 2A  – Cena oferty brutto: 9.729,30 zł (Oferta Nr 1);

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 21 czerwca 2013 godz 11:01
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 1 grudnia 2016 godz 14:31