sobota, 18 września 2021

 

Nr sprawy: RZP-I-WI/7/DZP-1/2012                                                             21  marca  2012 r.

L.dz. SZRM/DZP-1/DK/              /2012

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-31-24-475; fax. 22-31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę oraz montaż elementów wyposażenia do Centrum Interpretacji Zespołu Zabytkowego Starego Miasta przy ulicy Brzozowa 11/13/15 – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

I.       OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1.  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oraz montaż elementów wyposażenia do Centrum Interpretacji Zespołu Zabytkowego Starego Miasta przy ulicy Brzozowa 11/13/15 – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.

2. W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, rozstawienia oraz zamontowania we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum elementów wyposażenia – zgodnie z Formularzem „Zestawienie kosztów zamówienia”, stanowiącym załącznik Nr 3 do Zaproszenia. 

 1. Poglądowe rysunki określające poszczególne elementy wyposażenia stanowią załącznik Nr 4 do Zaproszenia.

II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,

2. Zakończenie:  do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.

III.       TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 28.03.2012 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099)
ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)      W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie,
tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej,
do oferty należy załączyć: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. 

4)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

 Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

V.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI.        OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
  (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. 

W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym w szczególności koszt dostarczenia, rozstawienia oraz zamontowania elementów wyposażenia. 

 1. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego
  w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne. 
 2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. 
 3. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte
  w cenach jednostkowych. 
 4. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 3 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy na 9 stronach;
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” na 6 stronach.
Załącznik Nr 4 Poglądowe rysunki określające poszczególne elementy wyposażenia. na 13 stronach.

 

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – wzór Umowy

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie Kosztów Zamówienia

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia – poglądowe rysunki

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 28.03.2012 r.

Nr sprawy: RZP-I-WI/7/DZP-1/2012                                                28 marca 2012 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy:  postępowania na dostawę oraz montaż elementów wyposażenia do Centrum Interpretacji Zespołu Zabytkowego Starego Miasta przy ulicy Brzozowa 11/13/15 – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008, 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę oraz montaż elementów wyposażenia do Centrum Interpretacji Zespołu Zabytkowego Starego Miasta przy ulicy Brzozowa 11/13/15 – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008, zostało unieważnione, ponieważ  nie wpłynęła żadna oferta.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

Projekt pt.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”
Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 21 marca 2012 godz 14:10
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:27