sobota, 18 września 2021

 

Nr sprawy: RZP-I-WI/42/DZP-1/2016                                                                                                                                        20 grudnia 2016 r.

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie wycinki części nadziemnej drzew w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

I.      OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki części nadziemnej drzew w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim    Ogrodzie Zoologicznym”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wycinki drzew przeznaczonych do usunięcia, zgodnie z dokumentem pn. „Gospodarka drzewostanem”, stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia, w tym:

1) ścinanie drzew oznaczonych w dokumencie pn.: „Gospodarka drzewostanem” – numerami: 2, 12, 13, 14, 50, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 92, 101, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 121, 122, 123, 125, 159, 164, 166, 168, 170, 174, 176, 185, 189, 191, 192, 193, 197, 202, 205, 206, 207, 212, 213, 215, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 242, 243, 244 (2 pnie), 245, 247, 248, 249, 251, 252 (2 pnie), 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 264, 267, 268, 269, 270, 271

2) wywóz pociętych pni do wskazanego miejsca;

3) rozdrabnianie gałęzi i wywóz zrębków do wskazanego miejsca.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej. Termin dokonania wizji lokalnej Zamawiający przewiduje na dzień 27.12.2016 r. o godz. 10:00.

Miejsce spotkania wykonawców – wejście główne do ZOO, od strony ul. Ratuszowej w Warszawie.

II.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.   rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy.

2.   zakończenie – w terminie do dnia do dnia 07 marca 2017 r., w tym:

1)    zakończenie wycinki drzew, o której mowa w Części I ust. 2 pkt 1) – do dnia 21 lutego 2017 r.

2)    zakończenie pozostałych prac, o których mowa w Części I ust. 2 pkt 2) i 3) – do dnia 07 marca 2017 r.
III.       TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 29 grudnia 2016 r. do godz. 11:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

Uwaga:

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) cen zawartych w ofertach.

IV.       OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1.     Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2.     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

3.     Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ

1.     Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).

2.     Zamawiający wskazuje następujący numer faksu: + 48 22 312 44 90 oraz adres poczty elektronicznej szrm@szrm.pl.

3.     Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.     Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.

5.     Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-maila podanego przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

6.     Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.

7.     We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.   Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie w języku polskim.

1)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej  w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.

2)    W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

3)     Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2.   Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone
w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1.   Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), określoną w Druku Oferta, obejmującą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, w tym w dokumencie pn. „Gospodarka drzewostanem” . W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

2.   Wszelkie  obliczenia w ofercie powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VIII. WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW/WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

1.     Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w pkt IV Zaproszenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

2.     Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

3.     Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców – w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/ OMYŁKA RACHUNKOWA

Zamawiający poprawi w ofercie:

1)  oczywiste omyłki pisarskie,

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia okoliczności o, których mowa w pkt 3 wymagana jest zgoda Wykonawcy.

X. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.   W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryterium:

Cena – 100%

W zakresie ww. kryterium, oferta może uzyskać łącznie max 100 punktów.

Ocena punktowa w zakresie ww. kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%.

Ocena punktowa kryterium „Cena” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

minimalna cena oferowana brutto

Cena =  ________________________________________________  x 100

cena badanej oferty brutto

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając punktację przyznaną ofertom w kryterium
oceny ofert i łączną punktację;

2)  Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty;

3)  unieważnieniu postępowania.

Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Zamawiający zawrze umowę zgodną w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zaproszenia, z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy. Wzór umowy nie podlega zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do terminu składnia ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

XI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 – druk OFERTA

Załącznik Nr 2 – Wzór Umowy

Załącznik Nr 3 – Dokument pn.: „Gospodarka drzewostanem”

Załącznik Nr 4 – Postanowienie Nr 127 Z/16 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23.10.2016 r.

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

 

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Gospodarka drzewostanem

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia – Postanowienie Nr 127 z dn. 23.10.2016 r.

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja):

Pismo SZRM z dnia 23.12.2016 r. – Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego – pobierz

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na wykonanie wycinki części nadziemnej drzew w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”

DZP-1.260.65.2016.19.JP

Nr sprawy: RZP-I-WI/42/DZP-1/2016                                                                                                                                                29 grudnia 2016 r.

 

Dotyczy: wykonanie wycinki części nadziemnej drzew w ramach zadania inwestycyjnego pn.  „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

 

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490), informuje, że w dniu 29.12.2016 r. o godz. 11:00 upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu na: wykonanie wycinki części nadziemnej drzew w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Wobec powyższego Zamawiający podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 83.388,54 zł brutto,

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Wyszczególnienie

 

 

Cena zł brutto

 

1.

Drew-Kos Dariusz Różycki

ul. Chojnicka 74

89-500 Tuchola

64.800,00

2.

INSTAL-PROJEKT

Chmielewski Paweł

Wacławów 9

26-337 Aleksandrów

41.472,00

3.

Usługi Komunalne „DUDA” Tomasz Duda

ul. Słowicza 17

11-700 Mrągowo

42.668,64

4.

Konsorcjum:

Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni „ROSA”

Mieczysław Samoliński

ul. Herbsta 4 m.1004

02-784 Warszawa (Lider)

i

„GARDEN-PARKI”

Marcin Chruścikowski

ul. Modzelewskiego 23/76

02-679 Warszawa

i

Zakład Usług Ogrodniczych „CHABER”

Wlazło-Michałowicz sp.j.

ul. Strumykowa 49A

03-138 Warszawa

128.990,01

5.

Arkpol Arkadiusz Tomczyk

ul. Brzozowa 2

13-240 Iłowo-Osada

76.680,00

6.

GLK Grzegorz Łaz

Kłos 21

76-004 Sianów

102.600,00

7.

AG-Complex Sp. z o.o.

ul. Płytowa 14

03-046 Warszawa

178.308,00

8.

BIOTOP-SERVICE Sp. z o.o.

ul. Zabraniecka 82

03-787 Warszawa

74.304,00

9.

SEKWOJA Jan Chwiedczuk

Zakład Pielęgnacji Wycinki Drzew i Prac Wysokościowych

ul. Lubiszyńska 29 m 59

03-204 Warszawa

108.000,00

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                                                                                                                      05 stycznia 2017 r.

Nr sprawy: RZP-I-WI/42/DZP-1/2016          

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie wycinki części nadziemnej drzew w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

 Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490) – zwany dalej Zamawiającym –  zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie wycinki części nadziemnej drzew w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: INSTAL-PROJEKT Chmielewski Paweł, Wacławów 9, 26-337 Aleksandrów.

Cena Oferty: 41.472,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin na złożenie Ofert upłynął w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 11:00. Do upływu terminu składania ofert zostało złożonych
9 Ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

  • Drew-Kos Dariusz Różycki, ul. Chojnicka 74, 89-500 Tuchola (Oferta Nr 1). Cena oferty: 64.800,00 zł brutto;
  • INSTAL-PROJEKT Chmielewski Paweł, Wacławów 9, 26-337 Aleksandrów (Oferta Nr 2). Cena oferty: 41.472,00 zł brutto;
  • Usługi Komunalne „DUDA” Tomasz Duda, ul. Słowicza 17, 11-700 Mrągowo (Oferta Nr 3). Cena oferty: 42.668,64 zł brutto;
  • Konsorcjum: Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni „ROSA” Mieczysław Samoliński Herbsta 4 m.1004, 02-784 Warszawa (Lider) i „GARDEN-PARKI” Marcin Chruścikowski ul. Modzelewskiego 23/76, 02-679 Warszawa i Zakład Usług Ogrodniczych „CHABER” Wlazło-Michałowicz sp.j., ul. Strumykowa 49A, 03-138 Warszawa (Oferta Nr 4). Cena oferty: 128.990,01 zł brutto;
  • Arkpol Arkadiusz Tomczyk, ul. Brzozowa 2, 13-240 Iłowo-Osada (Oferta Nr 5). Cena oferty: 76.680,00 zł brutto;
  • GLK Grzegorz Łaz, Kłos 21, 76-004 Sianów (Oferta Nr 6). Cena oferty: 102.600,00 zł brutto;
  • AG-Complex Sp. z o.o., ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa (Oferta Nr 7). Cena oferty: 178.308,00 zł brutto;
  • BIOTOP-SERVICE Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 82, 03-787 Warszawa (Oferta Nr 8). Cena oferty: 74.304,00 zł brutto;
  • SEKWOJA Jan Chwiedczuk Zakład Pielęgnacji Wycinki Drzew i Prac Wysokościowych, ul. Lubiszyńska 29 m 59, 03-204 Warszawa (Oferta Nr 9). Cena oferty: 108.000,00 zł brutto.

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych  w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że:

Oferty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 spełniają wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Natomiast Oferta nr 9 nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ jest niezgodna z „Zaproszeniem do złożenia oferty” o czym  mowa poniżej.

Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami zawartymi w Części VI Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 20.12.2016 r., pn. „Opis sposobu przygotowania wymaganych dokumentów” Wykonawca ma obowiązek sporządzenia oferty na piśmie w języku polskim. Wobec czego oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej  w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.

Jednocześnie należy wskazać, że sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą został określony w Części V ww. Zaproszenia. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się m.in. za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jednakże zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 4 – dla złożenia oferty wraz z wymaganymi załącznikami (w tym dokumentu pełnomocnictwa) zastrzeżona jest wyłącznie forma pisemna.

Ponadto należy zauważyć, że w świetle art. 78 § 1 k.c. do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli, przy czym Zamawiający uznaje za formę pisemną złożenie nieczytelnego podpisu wraz z pieczęcią imienną osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.

Po analizie dokumentów złożonych przez Wykonawcę Zamawiający stwierdził, że oferta wykonawcy została złożona w formie e-maila, a formularz „OFERTA”, w którym znajduje się zobowiązanie Wykonawcy do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego oraz cena, za którą Wykonawca zrealizuje zamówienie  nie został podpisany. Wobec czego należy uznać, że oświadczenie woli  zawarcia umowy na warunkach określonych w Zaproszeniu nie zostało złożone.

Wobec powyższych okoliczności ww. oferta nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Wobec powyższego poniżej przedstawia się punktację przyznaną Ofercie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 w kryterium oceny Ofert „Cena”:

 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Razem
2  

41.472,00

————-  x 100 = 100,0

41.472,00

100,0
3 41.472,00

————-  x 100 = 97,2

42.668,64

97,2
1 41.472,00

————-  x 100 = 64,0

64.800,00

64,0
8 41.472,00

————-  x 100 = 55,8

74.304,00

55,8
5 41.472,00

————-  x 100 = 54,1

76.680,00

54,1
6 41.472,00

————-  x 100 = 40,4

102.600,00

40,4
4 41.472,00

————-  x 100 = 32,2

128.990,01

32,2
7 41.472,00

————-  x 100 = 23,3

178.308,00

 

23,3

 

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 20 grudnia 2016 godz 13:56
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 stycznia 2017 godz 14:04