sobota, 18 września 2021

Nr sprawy:DZP-1.260.45.2019                                                                                                                                                         20 września 2019 r.

 Nr procedury: RZP-I-WI/28/DZP-1/2019

 

 ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul., Senatorskiej 29/31, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego”.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Załącznikiem Nr 4 pn. „Wytyczne i założenia systemu monitoringu w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym”.

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Opracowanie koncepcji systemu monitoringu wizyjnego w 3 egz., w tym:

 • określenie celu, zakresu i sposobu objęcia monitoringiem obiektów i terenów wskazanych przez użytkownika,
 • propozycję architektury i konfiguracji systemu,
 • propozycję rozmieszczenia punktów kamerowych w terenie i wytypowanych obiektach,
 • propozycję (w uzgodnieniu z użytkownikiem) rozmieszczenia centrów rejestracji i nadzoru,
 • sposób (typ okablowania) dowiązania kamer do urządzeń rejestrujących z uwzględnieniem okablowania wykorzystywanego obecnie przez systemy techniczne MOZ,
 • analizę potrzeb wybudowania kanałów kablowych wraz z inwentaryzacją sieci kanalizacji teletechnicznej istniejącej na terenie MOZ,

2) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w 5 egz., obejmującego:

 • projekt zagospodarowania terenu,
 • projekt teletechniczny systemu CCTV,
 • projekt rozbudowy kanalizacji teletechnicznej,
 • projekt elektryczny zasilania kamer i urządzeń,
 • projekt serwerowni i pomieszczeń nadzoru,
 • projekt klimatyzacji w serwerowni (jeżeli będzie niezbędny),

3)  Wykonanie przedmiarów robót- 3 egz.

4)  Wykonanie kosztorysów inwestorskich – 3 egz.

5)  Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 5 egz.

 

 1. Przedmiot Umowy należy wykonać w formie:
  • papierowej w ilościach jw.
  • 1) elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:
 2. koncepcja, projekt budowlano-wykonawczy w formacie: (*.dwg)/(*.dxt) oraz (*.pdf) – dla rysunków oraz (*.pdf) i (*doc.) – dla tekstu;
 3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) w programie WORD lub kompatybilnym – w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf);
 4. przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie NORMA lub kompatybilnym
  w formacie (*.ath) oraz (*.pdf);

  • 2) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf).

 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna
w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze,
w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 • Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,
 • Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej w terminie do 180 dni od dnia zawarcia umowy, w tym:
 1. Koncepcja w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy;
 2. projekt budowlano-wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, STWiOR,
  w terminie do 180 dni od dnia zawarcia umowy.

 

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć w siedzibie Stołecznego Zarządu Miasta do dnia 27 września 2019 r.  do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 35, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

 

Uwaga!:

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) cen zawartych w ofertach.

 

 1. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

 1. Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej
  – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga!

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

 

 1. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 1. Wypełniony Formularz „Zestawienia kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

 

 

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
  Z WYKONAWCĄ
 2. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie
  z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
  23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście,
  za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
 3. Zamawiający wskazuje adres poczty elektronicznej szrm@szrm.pl.
 4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 5. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.
 6. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na e-maila podanego przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
 7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
 8. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
  1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie w języku polskim.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.
 • W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
 • Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 1. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone
w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

 

Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

 

Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone
„za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), określoną w Druku Oferta, obejmującą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy oraz w dokumencie : „Wytyczne i założenia systemu monitoringu w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym” wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.

W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

 1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”, stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
 2. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
 3. Wszelkie obliczenia w ofercie powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

VIII. WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW/ WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

 1. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w pkt IV Zaproszenia lub dokumenty
  są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 2. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców –
  w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 

 1. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/ OMYŁKA RACHUNKOWA

Zamawiający poprawi w ofercie:

1)  oczywiste omyłki pisarskie,

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 3):

– jeśli Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawie innej omyłki poinformuje Zamawiającego, iż nie wyraża zgody na poprawę ww. omyłki – Zamawiający nie będzie brał pod uwagę oferty Wykonawcy przy wyborze najkorzystniejszej oferty,

– jeśli Wykonawca w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o poprawie innej omyłki nie odpowie na pismo Zamawiającego – Zamawiający uzna, iż Wykonawca wyraża milczącą zgodę na poprawę ww. omyłki i będzie brał ofertę Wykonawcy przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 2. W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryterium:

Cena – 100%

 

W zakresie ww. kryterium, oferta może uzyskać max 100 punktów.

Ocena punktowa w zakresie ww. kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%.

 

Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

 

 

minimalna cena oferowana brutto

Cena = ———————————————————– x 100

cena badanej oferty brutto

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 

 1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert
i łączną punktację;

2) Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej
oferty,

3) unieważnieniu postępowania.

 

Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 1. UMOWA
  1. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
  2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z ww. wzorem umowy.
  3. Wzór umowy nie podlega zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do terminu składnia ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
  4. Zamawiający zawrze umowę zgodną w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2
   do Zaproszenia, z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym w zaproszeniu
   do podpisania umowy.
  5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

 

XII. POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM;
 • Z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl;
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego” (Nr procedury: RZP-I-WI/28/DZP-1/2019);
 • Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem;
 • Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;
 • Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące prawa:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11.W przypadku gdy zrealizowanie uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, dotyczącego uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem oraz udostępnienie jej tych danych  i informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

12.W przypadku wystąpienia z żądaniem  ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, Zamawiający  do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, w których przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem nie ograniczy przetwarzania tych danych.

___________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1- druk OFERTA,

Załącznik Nr 2 – Wzór Umowy wraz z Załącznikami,

Załącznik Nr 3 – formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”,

Załącznik Nr 4 – Wytyczne i założenia systemu monitoringu w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym.

 Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja):

Pismo z dnia 26.09.2019 r. – pobierz

Załącznik Nr 1 i Nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty w wersji edytowalnej – pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Nr sprawy: DZP-1.260.45.2019                                                                                     27 września 2019 r.    

Nr procedury: RZP-I-WI/28/DZP-1/2019      

 

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego”

 

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-519; fax: 22/31-24-490), informuje, że w dniu 27 września 2019 r. o godz. 10:00 upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu na: Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn zm.).

Wobec powyższego Zamawiający podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 158.670,00 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy  

Wyszczególnienie

 

 

Cena zł brutto

 

1  

GAMA-INSTAL

Piotr Jakóbiak

ul. Henryka Sienkiewicza 8 lok. 91

09-100 Płońsk

 

34.440,00
2  

ThinkIt Consulting Sp. z o.o.

ul. Kosiarzy 32

02-953 Warszawa

 

110.700,00

 

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr procedury: RZP-I-WI/28/DZP-1/2019                                                     08 października 2019 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.45.2019                                                       

                                  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego”.

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul., Senatorskiej 29/31 – zwany dalej Zamawiającym –  zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego” zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: ThinkIt Consulting Sp. z o.o., ul. Kosiarzy 32, 02-953 Warszawa;

Cena oferty: 110 700,00 zł brutto.

 Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin na złożenie ofert upłynął w dniu 27 września 2019 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert zostały złożone 2 Oferty, przez niżej wymienionych Wykonawców:

 • GAMA-INSTAL Piotr Jakóbiak, ul. Henryka Sienkiewicza 8 lok. 91, 09-100 Płońsk
  (Oferta Nr 1). Cena oferty: 34 440,00 zł brutto;
 • ThinkIt Consulting Sp. z o.o., ul. Kosiarzy 32, 02-953 Warszawa (Oferta Nr 2).
  Cena oferty: 110 700,00 zł brutto;

 

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że Oferta Nr 2 spełnia wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Natomiast Oferta Nr 1 nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ jest niezgodna z „Zaproszeniem do złożenia oferty” o czym  mowa poniżej.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 2 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

 

Razem

2  

110 700,00

————-  x 100 = 100,0

110 700,00

 

 

 

100,0

 

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Magdalena Głowacka - 20 września 2019 godz 12:41
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Głowacka - 9 października 2019 godz 9:45