sobota, 18 września 2021

Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Nr sprawy: RZP-I-WI/46/DZP-1/2012                                                                   19 września 2012 r.

 ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-542; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie plakietek informacyjnych do oznakowania wyposażenia zakupionego do budynku Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.,
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

I.              OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie plakietek informacyjnych do oznakowania wyposażenia zakupionego do budynku Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” – zgodnie z Formularzem „Zestawienie kosztów zamówienia” (stanowiącym załącznik Nr 3 do Zaproszenia).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

2.1         plakietek informacyjnych o wymiarach: 8cm (szerokość) x 2cm (wysokość) – 2500 szt. – przeznaczonych do oznakowania zakupionego wyposażenia Domu Pomocy Społecznej:

1)       każda plakietka powinna zawierać zestawienie znaków graficznych ułożone w następującej kolejności, patrząc od lewej strony:

a)       Logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego,

b)       emblemat Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umieszczone po prawej stronie zestawienia znaków,

c)       logotyp marki Mazowsze umieszczone pomiędzy logo Narodowej Strategii Spójności a emblematem Unii Europejskiej,

d)       informacja o współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w postaci:

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

2)       Plakietki powinny być wykonane w sposób czytelny i trwały z materiału samoprzylepnego (np. folii samoprzylepnej odpornej na zmywanie), z zastosowaniem czcionki Arial – wzór plakietki informacyjnej przedstawia Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy. Znaki graficzne w wersji kolorowej dostępne są w Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Wytyczne promocji RPOWM znajdują się w Załączniku Nr 2 do Wzoru umowy.

2.2         plakietki informacyjnej o wymiarach 40cm (szerokość) x 30cm (wysokość) – 1 szt. -przeznaczonej do oznakowania zakupionego wyposażenia Domu Pomocy Społecznej:

1)       plakietka powinna zawierać zestawienie znaków graficznych ułożone w następującej kolejności, patrząc od lewej strony:

a)       Logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego,

b)       emblemat Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umieszczone po prawej stronie zestawienia znaków,

c)       logotyp marki Mazowsze umieszczone pomiędzy logo Narodowej Strategii Spójności a emblematem Unii Europejskiej,

d)       informacja o współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w postaci:

Wyposażenie zakupione w ramach projektu pn. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

2)       plakietka informacyjna powinna być wykonana w sposób czytelny i trwały. Materiał, z którego ma być wykonana plakietka – pleksi, napisy czcionka Arial. Wzór plakietki informacyjnej przedstawia Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy. Znaki graficzne w wersji kolorowej dostępne są w Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie działań informacyjno – promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Wytyczne promocji RPOWM znajdują się w Załączniku Nr 2 do Wzoru umowy;

3)       plakietka informacyjna powinna być umieszczona w głównym holu budynku w widocznym miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

II.            TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)       rozpoczęcie: niezwłocznie od daty podpisania umowy,

2)       zakończenie: w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.

III.          TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 25 września 2012 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV.          OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)       Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)       Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej – wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)       W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawione/y nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4)       W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5)       Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

V.            OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.       Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)       Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)       W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.       Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.       Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.       Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 VI.          OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego jest niedopuszczalne. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. 

4. Ewentualny upust cenowy oferowany przez Wykonawcę musi być zawarty w cenie jednostkowej. 

5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII.      WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 3 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy wraz z załącznikami. na 19 stronach;
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”. na 1 stronie.

Z up.

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Jan Leśniewski

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – Pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – Pobierz

Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Wzór plakietek informacyjnych – Pobierz

Zzałącznik Nr 2 do Wzoru umowy – Wytyczne promocji RPOWM – Pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Formularz Zestawienie Kosztów Zamówienia – Pobierz

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/46/DZP-1/2012                                                    02 października 2012 r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na: wykonanie plakietek informacyjnych do oznakowania wyposażenia zakupionego do budynku Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: wykonanie plakietek informacyjnych do oznakowania wyposażenia zakupionego do budynku Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę GRAFITI Studio Reklamy, z siedzibą w Radomiu (kod: 26-600), przy ul. Żeromskiego 75 – za cenę brutto: 670,35 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin na złożenie ofert upłynął w dniu 25 września 2012 r. do godz. 10:00.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 Oferta złożona przez Wykonawcę: GRAFITI Studio Reklamy, ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom. Cena oferty brutto: 670,35 zł.

Ponadto w ww. terminie do Zamawiającego wpłynął e-mail od Wykonawcy Art.-Bro Wojciech Babik, Filip Kochański Sp.j., ul. Wiślana 62, 05-092 Łomianki, z którego treści wynikała cena netto za wykonanie plakietek informacyjnych o wym. 8cm x 2cm. Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie dwóch rodzajów plakietek informacyjnych, tj. plakietek informacyjnych o wym. 8cm x 2cm oraz plakietki informacyjnej o wym.
40cm x 30cm, wobec czego Wykonawca nie wycenił całości przedmiotu zamówienia. Ponadto zgodnie z zapisami zawartymi w Zaproszeniu do złożenia oferty, w Rozdziale V pn.: Opis sposobu przygotowania wymaganych dokumentów, w ust. 1, pkt 1 o treści: „Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze”. Natomiast przedmiotowa Oferta została złożona e-mailem, a zatem bez zachowania formy pisemnej.

Pojęcie formy pisemnej należy definiować zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Do zachowania formy pisemnej czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia. Tak więc zasadniczym elementem formy pisemnej jest własnoręczny podpis.

Złożona oferta nie zawierała dokumentów opatrzonych własnoręcznym podpisem Wykonawcy.

Niezależnie od powyższego Zamawiający wyjaśnia, iż co prawda przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, a więc z pominięciem przepisów tejże ustawy, jednakże należy przypomnieć, że zamówienia o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro nadal są zamówieniami publicznymi w każdym przypadku, gdy Zamawiający zawrze z Wykonawcą odpłatną umowę, tyle tylko, że nie są udzielane według przepisów ustawy Pzp. Nadal powoduje to jednak konieczność stosowania procedur i reżimów prawnych z uwzględnieniem przepisów prawa cywilnego i przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ponadto zwolnienie ze stosowania szczegółowych procedur przypisanych poszczególnym trybom udzielania zamówień określonych w ustawie Pzp nie zwalnia Zamawiającego od przestrzegania podstawowych zasad udzielania zamówień wynikających z prawa traktatowego. Wobec powyższego Zamawiający zawarł obowiązek sporządzenia oferty na piśmie o czym mowa wyżej.

Mając powyższe na względnie Zamawiający nie mógł brać pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty, dokumentu złożonego w formie e-maila, z uwagi na niezachowanie obowiązku sporządzenia oferty na piśmie oraz brak wyceny całego przedmiotu zamówienia.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 19 września 2012 godz 13:29
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 11:50