sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/49/DZP-1/2011                                                                                          19 października 2011 r.

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-31-24-421; fax. 22-31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:   świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu placu budowy oraz mienia na nim się znajdującego – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej” w Warszawie – Etap II – prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.). 

I.       OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu placu budowy oraz mienia na nim się znajdującego – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej” w Warszawie – Etap II.

II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie : od dnia 24 października 2011 r. od godz. 12:00

2. Zakończenie:  do dnia 15 grudnia 2011 r. do godz. 12:00

 

III.       TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty należy złożyć do dnia 20 października 2011 r. do godz. 14.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099)
ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem. 

 

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)      Koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

4)      Licencję pierwszego stopnia do nadzorowania i kontrolowania pracy pracowników ochrony fizycznej nie posiadających licencji.

5)      Licencję drugiego stopnia do organizacji i kierowania zespołem pracowników ochrony fizycznej  oraz do opracowania „Instrukcji służby ochrony mienia”.

6)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

 

V.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 

1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone
w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI.         OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
(z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”.

 

VII.       INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY

Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowiązany będzie dostarczyć Instrukcję służby ochrony i Regulamin ochrony obiektu, który po uzgodnieniu z Zamawiającym będzie stanowił Załącznik nr 1 do umowy.

 

VIII.    WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 

        Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

 

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na  2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy : na  5 stronach;

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

     Załączniki do pobrania

Załącznik Nr 1 druk OFERTA – Pobierz
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy – Pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/49/DZP-1/2011                                              24 października 2011 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:  świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu placu budowy oraz mienia na nim się znajdującego – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz
z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej”
w Warszawie – Etap II.

 

 

1. W dniu 19 października 2011 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wysłał „Zaproszenie do złożenia oferty” na: świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu placu budowy oraz mienia na nim się znajdującego – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej” w Warszawie – Etap II, do niżej wymienionych Wykonawców:

1)      Agencja Ochrony 909 Sp. z.o.o., ul. Fleminga 33B, 03-176 Warszawa;

2)      „POL-PATROL-SECURITY”, ul. Wolska 75, 01-229 Warszawa;

3)      KONSALNET HOLDING S.A., ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa;

4)      SOLID SECURITY, ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa

oraz zamieścił ww. Zaproszenie na stronie internetowej: www.szrm.pl

2. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 20 października 2011 r. o godz. 14:00.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie Oferty złożone przez:

Oferta Nr 1 – „POL-PATROL-SECURITY” Krzysztof Śledziak, ul. Wolska 75, 01-229 Warszawa

Cena oferty brutto: 20 973,34 zł.

Oferta Nr 2 – Agencja Ochrony 909 Sp. z o. o., ul. Fleminga 33B, 03-176 Warszawa

Cena oferty brutto: 28 244,74 zł.

3. W dniu 24 października 2011 r. przeprowadzono negocjacje z wyżej wymienionymi Wykonawcami, podczas których  ustalono ostateczne ceny za wykonanie przedmiotowego zamówienia tj.:

Oferta Nr 1 – 20 660,31 zł brutto

Oferta Nr 2 – 27 099,36 zł brutto

oraz ostateczny termin wykonania zamówienia tj.: od dnia 25 października 2011 r. od godz. 12:00 do dnia 16 grudnia 2011 r. do godz. 12:00.

4. Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę „POL-PATROL-SECURITY” Krzysztof Śledziak, z siedzibą w Warszawie (kod: 01-229), przy ul. Wolska 75 za cenę brutto: 20 660,31 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się
w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 19 października 2011 godz 12:50
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:36