sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/47/DZP-1/2011                                              19 października 2011 r.

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22/31-24-542; fax. 22/31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie wraz z montażem tablic informacyjnych wolnostojących w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:  wykonanie wraz z montażem tablic informacyjnych wolnostojących w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)     wykonanie trzech wolnostojących tablic informacji wizualnej, o konstrukcji stalowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Wzoru umowy, tj. : „Zewnętrzne elementy informacji” autorstwa arch. wnętrz Marka Mikulskiego;

2)     doprowadzenie zasilania do elementu zewnętrznej informacji wizualnej Nr 2, zgodnie z wytycznymi do zasilania i oświetlenia, tj.:

a)      zasilanie kabel YKY 3 x 1,5 mm2 w rurce PCV ułożony w ziemi, zasilanie z puszki zamocowanej na linii zasilającej pochylnie dla niepełnosprawnych,

b)      długość kabla zasilającego ok. 30 mb,

c)      głębokość wykopu 70 cm,

d)      oświetlenie znaku informacyjnego – oprawka IP 67 przystosowana dla mocowania trzonka GU 10 napięcie 230 V, źródło światła np. 5 W 220 – 240 V LED,

e)      załączanie oświetlenia wyłącznikiem zmierzchowym zamocowanym na reklamie,

f)        wykonanie pomiarów elektrycznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

3. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

4. uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii koniecznych do uzyskania celu jakim jest wykonanie i montaż tablic informacyjnych,

5. uzyskanie zgody na montaż elementu przy drodze oraz zgłoszenie prac do Gminy Czosnów.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,
  2. Zakończenie: w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

 III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 24 października 2011 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099)
ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

 IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)      W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”.

 VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

 

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy.wraz z załącznikiem: „Zewnętrzne elementy informacji” autorstwa arch. wnętrz Marka Mikulskiego. na 17 stronach;

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Załącznik nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – Pobierz

Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – Pobierz

Załącznik do Wzoru umowy – Pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/47/DZP-1/2011                                              24 października 2011 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na: wykonanie wraz z montażem tablic informacyjnych wolnostojących w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry”.

 1. W dniu 19 października 2011 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wysłał „Zaproszenie do złożenia oferty” na: wykonanie wraz z montażem tablic informacyjnych wolnostojących w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry”, do niżej wymienionych Wykonawców:

1)      „PASSE PARTOUT Galeria Przedmiotów i Usług Artystycznych”, ul. Belgijska 6/4, 02-511 Warszawa;

2)      Firma „Porębski” Jan Porębski, Przylesie Dolne 51, 49-200 Grodków;

3)      Drukarnia „ANDRUS”, ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa,

oraz zamieścił ww. Zaproszenie na stronie internetowej: www.szrm.pl

2. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 24 października 2011 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery Oferty złożone przez:

1)      „PASSE PARTOUT Galeria Przedmiotów i Usług Artystycznych s.c. M. Mikulska,
J. Popłońska”, ul. Belgijska 6/4, 02-511 Warszawa.

Cena oferty brutto: 27.084,60 zł.

2)      ANDRUS Sp. jawna Hanna Andrzejczyk-Wadas, Andrzej Wadas,
ul. Transportowców 20A, 02-858 Warszawa.

Cena oferty brutto: 30.270,30 zł.

3)      Agencja C4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Al. Jana Pawła II 61
lok. 217, 01-031 Warszawa.

Cena oferty brutto: 46.125,00 zł.

4)      Firma „Porębski” Jan Porębski, Przylesie Dolne 51, 49-200 Grodków.

Cena oferty brutto: 31.564,20 zł.

3. Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę  „PASSE PARTOUT Galeria Przedmiotów i Usług Artystycznych s.c. M. Mikulska,  J. Popłońska”, ul. Belgijska 6/4, 02-511 Warszawa – za cenę brutto: 27.084,60 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 19 października 2011 godz 13:11
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:35