sobota, 18 września 2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                19 marca  2019 r.

Nr procedury: RZP-I-WI/4/DZP-1/2019

Nr sprawy: DZP-1.260.8.2019

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 w ramach którego działa: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986  ze zm.).

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II”.

2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sprzedaż, dostarczenie, rozmieszczenie/zamontowanie elementów pierwszego wyposażenia – we wskazanych przez Zamawiajacego pomieszczeniach
Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń.

 1. Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia określają:

1) Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”  – dla każdej z Części, stanowiący Załącznik nr 3,

2) Rysunki stanowiące Załącznik nr 4:

a)Rysunek Nr 2 – Rzut przyziemia – aranżacja wnętrz  (dot. Części I, Części II)

b)Rysunek Nr 5c – Stół demonstracyjny – aranżacja wnętrz (dot. Części I)

c)Rysunek Nr 5a – Aneks kuchenny KUCH – pom. 0.10 (pom. socjalne) (dot. Części II)

d)Rysunek Nr 5b – Szafa wnękowa SZAB – pom 0.10 (pom. socjalne) (dot. Części II)

 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie niżej wymienione części:

1) Część I: meble laboratoryjne.

2) Część II: meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD.

 II.Termin realizacji zamówienia:

 1. rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy; (dotyczy wszystkich Części).
 2. zakończenie:

– w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy (dotyczy Części I).

– w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy (dotyczy Części II).

III. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta do dnia 27 marca 2019 r. do godz. 09:00
w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 35, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny, po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

Uwaga:

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) cen zawartych w ofertach.

 IV.OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

 1. Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

Uwaga:

Formularz „Oferty” powinien zawierać odpowiednio:

– dla Wykonawców będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność    gospodarczą, oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, na potrzeby związane z zamówieniem publicznym, w ramach którego składam swoją ofertę. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia.”

dla Wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oświadczenie o treści:

”Oświadczam, że znany jest mi fakt, iż dane identyfikujące podmiotu, który reprezentuję, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia.”

 

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

 

 1. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 1. Wypełniony Formularz „Zestawienia kosztów zamówienia” odpowiednio dla danej części – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

 

V.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ

 1. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
 2. Zamawiający wskazuje następujący numer faksu: + 48 22 312 44 90 oraz adres poczty elektronicznej szrm@szrm.pl.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 4. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.
 5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-maila podanego przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy
  z treścią pisma.
 6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
 7. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.

 

VI.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie w języku polskim.

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej  w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.

2) W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

3) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 1. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone
w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

 Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

 

Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), określoną w Druku Oferta, obejmującą cenę za wykonanie danej/ych Części przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości Części będącej/ych Przedmiotem Zamówienia występującej/ych w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia” stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
 4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
 5. Wszelkie  obliczenia w ofercie powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VIII. WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW/WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 1. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w pkt IV Zaproszenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 2. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców –
  w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  

IX.OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/ OMYŁKA RACHUNKOWA

Zamawiający poprawi w ofercie:

1)  oczywiste omyłki pisarskie,

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, z zastrzeżeniem,
że w przypadku wystąpienia okoliczności o, których mowa w pkt 3) wymagana jest zgoda Wykonawcy.

 

X.WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryterium:

 

Cena – 100%

W zakresie ww. kryterium, oferta może uzyskać łącznie max. 100 punktów.

Ocena punktowa w zakresie ww. kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%.

Ocena punktowa kryterium „Cena” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

 

                                                          minimalna cena oferowana brutto

                                 Cena =  ________________________________________________  x 100

                                                              cena badanej oferty brutto

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 

 1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając punktację przyznaną ofertom w kryterium      oceny ofert i łączną punktację;

2)  Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty;

3)  unieważnieniu postępowania.

Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

 XI.UMOWA

 1. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
 2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z ww. wzorem umowy.
 3. Wzór umowy nie podlega zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do terminu składnia ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
  w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 11 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
 5. Zamawiający zawrze umowę zgodną w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zaproszenia, z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy.
 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

  

XII. POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod:00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM;

– z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl;

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z Zaproszeniem do złożenia oferty na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II (Nr procedury: RZP-I-WI/4/DZP-1/2019),

– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem (tj.: Zaproszeniem do złożenia oferty);

– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy

– obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

– dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

– posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

– nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

___________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

  

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 – druk OFERTA;

Załącznik Nr 2 – wzór Umowy;

Załącznik Nr 3 – formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – dla każdej części

Załącznik Nr 4 – Rysunki, w tym:

– dla Części I:

Rysunek Nr 2 – Rzut przyziemia  – aranżacja wnętrz

Rysunek Nr 5c – Stół demonstracyjny – aranżacja wnętrz

– dla Części II:

Rysunek Nr 2 – Rzut przyziemia  – aranżacja wnętrz

Rysunek Nr 5a – Aneks kuchenny KUCH – pom. 0.10 (pom. socjalne)

Rysunek Nr 5b – Szafa wnękowa SZAB – pom 0.10 (pom. socjalne)

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – Druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia- Zestawienie kosztów zamówienia Część I – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia Część II – pobierz

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia – Rysunki dot. Cz. I – pobierz

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia – Rysunki dot. Cz. II – pobierz

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Nr sprawy: RZP-I-WI/4/DZP-1/2019                                                                                                                                                                                                       27 marca 2019 r.

DZP-1.260.8.2019…….JP

                                                                                                                    

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania na: Dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II.

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-519; fax: 22/31-24-490), informuje, że w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 9:00 upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu na: Dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

Wobec powyższego Zamawiający podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 84.168,07 zł brutto, w tym:

– Część I:     meble laboratoryjne                                    –  57.103,97 zł

– Część II:    meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD  – 27.064,10 zł

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto zaoferowane przez Wykonawców.

 

 

 

 

Nr oferty

 

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Wyszczególnienie

 

Część I:

Meble laboratoryjne

Część II:

Meble na wymiar
wraz z e sprzętem

 

Cena zł brutto

 

 

Cena zł brutto

 

 

1

DCD LAB Sp. z o.o.

Spółka komandytowa

ul. Mosińska 9

62-060 Stęszew

 

52.311,90 zł

 

—–

 

2

Biuro Inżynieryjne

„DOT”

Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 29A

62-090 Mrowino

 

—–

 

14.760,00 zł

 

3

JARD Sp. z o.o.

Al. Na Skarpie 21/11

00-488 Warszawa

 

23.616,00 zł

 

124.599,00 zł

 

4

Piasecki Andrzej

ul. Migdałowa 8

62-081 Chyby

 

62.295,81 zł

 

29.928,36 zł

 

 Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górnicki

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – dot. CZĘŚCI I

 

Nr procedury: RZP-I-WI/4/DZP-1/2019                                                                                                                                                                                         05  kwietnia 2019 r.

 

Nr sprawy: DZP-1.260.8.2019…….JP

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 CZĘŚĆ I

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II.

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-519; fax: 22/31-24-490) – zwany dalej Zamawiającym –  zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II – Część I – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą Ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: DCD LAB Sp. z o.o. Spółka komandytowa ul. Mosińska 9, 62-060 Stęszew

– za cenę brutto: 52.311,90  zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin na złożenie ofert upłynął w dniu 27.03.2019 r. o godz. 9:00.

Do upływu terminu składania ofert na Część I wpłynęły 3 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

 • DCD LAB Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Mosińska 9, 62-060 Stęszew (Oferta Nr 1)

Cena brutto oferty: 52.311,90 zł

 • JARD Sp. z o.o. , Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa (Oferta Nr 3)

Cena brutto oferty: 23.616,00 zł

       Piasecki Andrzej, Migdałowa 8, 62-081 Chyby (Oferta Nr 4)

Cena brutto oferty: 62.295,81 zł

 

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że:

Oferta Nr 1 i 4 spełniają wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Natomiast Oferta Nr 3 nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ jest niezgodna z „Zaproszeniem do złożenia oferty”.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 i 4 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena

 

Razem

1

       52.311,90

     ——————  x 100 = 100,0

        52.311,90

 

100,0

4

        52.311,90

——————  x 100 = 84,0

62.295,81

 

84,0

 

 Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górnicki

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. CZĘŚCI II

Nr procedury: RZP-I-WI/4/DZP-1/2019                                                                                                                                                                                        05 kwietnia 2019 r.

 Nr sprawy: DZP-1.260.8.2019…….JP

                                   

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 CZĘŚĆ II

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II.

 Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-519; fax: 22/31-24-490) – zwany dalej Zamawiającym –  zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II – Część II – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą Ofertę uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę: Piasecki Andrzej, ul. Migdałowa 8, 62-081 Chyby

– za cenę brutto: 29.928,36  zł.

 Uzasadnienie wyboru Oferty:

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin na złożenie ofert upłynął w dniu 27.03.2019 r. o godz. 9:00.

Do upływu terminu składania ofert na Część II wpłynęły 3 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

 • Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki, Lubomira 29A, 62-090 Mrowino (Oferta Nr 2)

Cena brutto oferty: 14.760,00 zł

 

 • JARD Sp. z o.o. , Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa (Oferta Nr 3)

Cena brutto oferty: 124.599,00 zł

 

 • Piasecki Andrzej, Migdałowa 8, 62-081 Chyby (Oferta Nr 4)

Cena brutto oferty: 29.928,36 zł

 

Oferta 4 spełnia wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Natomiast Oferty nr 2 i 3 nie mogą być brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ są niezgodne z „Zaproszeniem do złożenia oferty”.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 4 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena

 

Razem

4

       29.928,36

——————  x 100 = 100,0

29.928,36

 

 

100,0

 

 Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górnicki

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Joanna Polak - 19 marca 2019 godz 10:34
Ostatnia aktualizacja: Joanna Polak - 5 kwietnia 2019 godz 10:48