sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/7/DZP-1/2015                                                           19 marca 2015 r.

 

 

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22/31-24-482; fax. 22/31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych al. Reymonta 16” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych al. Reymonta 16” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)      Uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, w tym:

a)      inwentaryzacji projektowej potrzebnej do zrealizowania termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi oraz innych robót budowlanych związanych z ociepleniem budynku w tym m.in. remont płyt stropowych (loggie) – budynek D elewacja I remont dachu nad tarasami – budynek C elewacja J, remont żelbetowego tarasu, podestu i schodów oraz studzienki podokienne w budynku C – elewacja J i I, docieplenie posadzek pomieszczenia dawnej pralni w budynku C, wymiana okien w tych pomieszczeniach budynek C i B ,wykonanie zadaszenia schodów budynek C od strony boiska. (Pow. użytkowa ok. 3.395 m2. Pow. elewacji ok. 2.170 m2 , Kubatura: 13. 580 m3, rys 1 i rys 2) – 3 egz.,

b)      audytu energetycznego wraz z dwuwariantowym rozwiązaniem ocieplenia stropodachu i wskazaniem jednego rozwiązania po analizie ekonomicznej- 3 egz.,

c)      ekspertyzy oceny stanu technicznego budynku mającego związek z robotami termoizolacyjnymi i innymi budowlanymi. – 3 egz.,

d)     mapy geodezyjnej. – 1 egz.,

2)      Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego – 6 egz., w tym:

a)      projektu docieplania elewacji i stropodachu,

b)      projektu konstrukcyjnego remontu płyt stropowych (loggie) – budynek D elewacja I,

c)      projektu konstrukcyjnego remontu dachu nad tarasami – budynek C elewacja J,

d)     projektu konstrukcyjnego remontu żelbetowego tarasu w budynku C – elewacja J i I,

e)      projektu konstrukcyjnego podestu i schodów oraz studzienki podokiennej w budynku C – elewacja J i I,

f)       projektu docieplenia posadzek pomieszczenia dawnej pralni w budynku C i wymiana okien w tych pomieszczeniach budynek C i B,

g)      projektu konstrukcyjnego wykonania zadaszenia schodów budynek C od strony boiska,

h)      projektu instalacji odgromowej i uziemiającej,

3)      Wykonanie Przedmiarów robót – w 6 egz.,

4)      Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) – w 6 egz.,

5)      Wykonanie kosztorysów inwestorskich – w 2 egz.,

6)      Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty umożliwiających m.in. złożenie kompletnego wniosku do zgłoszenia robót budowlanych,

7)      Pełnienie nadzoru autorskiego, nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową w zakresie przedmiotu zamówienia.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie:

1)      papierowa w ilościach jw.,

2)      elektroniczna po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:

a)      materiały wyjściowe do projektowania w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc)

b)     projekt budowlano – wykonawczy w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf),
dla tekstu (*.pdf) i (*.doc);

c)      przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie *.ath);

d)     STWiOR w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf);

3)      Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną ww. opracowań objętych przedmiotem umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,

2. Zakończenie wykonania Dokumentacji: w terminie do 65 dni od dnia zawarcia umowy w tym:

a)      materiały wyjściowe do projektowania – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy,

b)      projekt budowlano-wykonawczy, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie – w terminie do 65 dni od dnia zawarcia umowy,

3. nadzór autorski, będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji inwestycji – w terminie do dnia 30.10.2015 r.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 27 marca 2015 r. do godz. 12.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099)
ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)      Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)      Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

3)      Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1)      Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a w szczególności koszty: opinii, decyzji, ekspertyz, pozwoleń i uzgodnień przez uprawnione jednostki i urzędy oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

2)      Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.

3)      Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

4)      Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

 

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy wraz z załącznikami:

1)        Rys. Nr 1 i Rys. Nr 2

2)        wzór „Karty nadzoru autorskiego”,

3)        wzór „Protokołu zaawansowania inwestycji”

Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”

p. o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – wzór Umowy – pobierz
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/7/DZP-1/2015                                                          16 kwietnia 2015 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych
al. Reymonta 16”
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych al. Reymonta 16” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 10 złożoną przez Wykonawcę:
MM SECURE DESIGN Maciej Maciąga, Aleja Tysiąclecia 151 lok. 62, 03-740 Warszawa – Cena oferty brutto: 23.905,05 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 27 marca 2015 r. o godz. 12:00.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 11 Ofert złożonych przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)            KKAD Tomasz Kocemba, ul. Siewna 23b/26, 31-231 Kraków – Cena oferty brutto: 54.682,50 zł (Oferta Nr 1);

2)            Pracownia Architektoniczna AR-CAD-A Anna Iwanowicz, ul. Kraszewskiego 11a/6, 15-024 Białystok – Cena oferty brutto: 24.329,40 zł (Oferta Nr 2),

3)            C+HO aR Aleksandra Wachnicka Paweł Wachnicki s.c., ul. Narutowicza 14B/11, 70-240 Szczecin – Cena oferty brutto: 47.232,00 zł (Oferta Nr 3),

4)            Studium Sp. z o.o., ul. Białostocka 24/7, 03-741 Warszawa – Cena oferty brutto: 78.105,00 zł (Oferta Nr 4),

5)            Marika Harmoza Atelier Harmoza, ul. Pomorska 20/2, 81-314 Gdynia – Cena oferty brutto: 44.993,40 zł (Oferta Nr 5),

6)            GiD Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński, ul. Międzynarodowa 64/66A lok. 135, 03-922 Warszawa – Cena oferty brutto: 134.377,50 zł (Oferta Nr 6),

7)            Studio Budowlane „UNITY” s.c. Małgorzata Tischner, Damian Cyrta, ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa – Cena oferty brutto: 31.119,00 zł (Oferta Nr 7),

8)            P.P.U.H. „Vitaro” Wojciech Jędrzejczyk, Dziepółć 3, 97-500 Radomsko – Cena oferty brutto: 65.190,00 zł (Oferta Nr 8),

9)            Zakład Usług Technicznych Architekt Wanda Grodzka, ul. Bliska 1B/5, 80-541 Gdańsk – Cena oferty brutto: 141.204,00 zł (Oferta Nr 9),

10)        MM SECURE DESIGN Maciej Maciąga, Aleja Tysiąclecia 151/62, 03-740 Warszawa – Cena oferty brutto: 23.905,05 zł (Oferta Nr 10),

11)        4WMK Marcin Krukowski, ul. Nasielska 44/95, 04-342 Warszawa – Cena oferty brutto: 109.200,00 zł (Oferta Nr 11),

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Oferta Nr 8 nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty z uwagi na fakt, iż ww. oferta przestała wiązać z upływem czasu określonego przez Wykonawcę w złożonej ofercie tj. z upływem dnia 27.03.2015 r.

p. o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 19 marca 2015 godz 13:19
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 12:35