sobota, 18 września 2021

„Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Nr sprawy: RZP-I-WI/34/DZP-1/2014                                                                                                                         18  lipca  2014 r.

 

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22/ 31-24-421; fax. 22/31-24-490) zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dotyczącej kontroli dostępu do budynku Centrum Przedsiębiorczości Smolna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna“, prowadzonego na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dotyczącej kontroli dostępu do budynku Centrum Przedsiębiorczości Smolna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna”.

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie:

1)    Projektu wykonawczego – 5 egz.,

2)    Przedmiaru robót – 5 egz.,

3)    Kosztorysu inwestorskiego – 2 egz.,

4)    Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) – 5 egz.

3. Dokumentację określoną w ust. 2 należy wykonać zgodnie z wytycznymi:

1)    Rodzaj zabezpieczenia:

a)    Blokada drzwi wejściowych na klatkę schodową parter – Karta dostępu przypisana do właściwego użytkownika zgodnie z nadanymi uprawnieniami,

b)    Blokada drzwi wejściowych na I piętro – Karta dostępu przypisana do właściwego użytkownika zgodnie z nadanymi uprawnieniami,

c)  Blokada drzwi wejściowych na II piętro – Karta dostępu przypisana do właściwego użytkownika zgodnie z nadanymi uprawnieniami,

d)    Blokada windy – Karta dostępu przypisana do właściwego użytkownika zgodnie z nadanymi uprawnieniami,

2)    Użytkownicy i uprawnienia:

a)    Użytkownicy stali (Pracownicy Urzędu m.st. Warszawy) – Karta dostępu do całej powierzchni Centrum Przedsiębiorczości, tj. klatka schodowa, I piętro, II piętro oraz winda (wjazd na wszystkie poziomy),

b)    Użytkownicy inkubatora, powierzchni open – space na I piętrze – Karta dostępu do drzwi wejściowych na klatkę schodową, I piętro oraz do windy (wjazd tylko na I piętro),

c)    Użytkownicy inkubatora, pokoje biurowe na II piętrze – Karta dostępu do drzwi wejściowych na klatkę schodową, II piętro oraz do windy (wjazd tylko na II piętro),

d)    Użytkownicy wynajmujący sale – Karta dostępu do klatki schodowej, I lub II piętra oraz do windy (wjazd na I lub II piętro) w zależności od Sali, która została wynajęta,

3)    Wyjątki:

a)    Użytkownicy, którzy będą wynajmowali zarówno pokoje na II piętrze, jak i miejsca w powierzchni open – space będą mieli dostęp do I i II piętra oraz do windy z możliwością wjazdu na wszystkie poziomy,

b)    Z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia wejścia na powierzchnię open – space na
I piętrze po godzinie 16:00 (np. poprzez postawienie bramek lub szklanych drzwi na kartę) zamontowanie dodatkowych kamer monitorujących bezpośrednio tę powierzchnię,

c)    Zabezpieczenie przed wychodzeniem gości z sali restauracyjnej na teren Centrum Przedsiębiorczości,

4)      Szczegółowe informacje precyzujące oczekiwania w stosunku do projektowanego systemu kontroli dostępu:

a)     System ma posiadać otwartą architekturę (możliwość rozbudowy w późniejszym czasie),

b)     System ma mieć budowę modułową (rozbudowa systemu poprzez dodawanie modułów rozszerzających),

c)     W projekcie należy uwzględnić stanowisko komputerowe do programowania i zarządzania  systemem SKD,

d)     System SKD musi pracować w sieci Ethernet,

e)     Centrala systemu SKD musi być zintegrowana z centralą alarmową SSWiN w celu późniejszej rozbudowy,

f)      W obiekcie zainstalowany jest system oddymiania, ponieważ istnieją wspólne drzwi, oraz przyciski alarmowego oddymiania system SKD musi zostać zintegrowany z istniejącym systemem oddymiania,

g)     Projektowany system musi współpracować z zainstalowaną windą zgodnie z uprawnieniami  użytkowników,

h)     Minimalna ilość obsługiwanych kart dla systemu 250 szt.,

i)       Projektowany system nie może wymagać do zmiany jego ustawień innych dodatkowych akcesoriów w postaci odrębnych kluczy sprzętowych lub dodatkowych licencji. (Jeśli tego typu elementy są niezbędne muszą być dostarczone wraz z całym systemem),

j)       Praca po zaniku zasilania przez min. 24 godz.,

5) System CCTV:

W obiekcie zainstalowany jest system CCTV IP oparty o rejestratory SAMSUNG,

Zgodnie z założeniami należy istniejący system przebudować i rozszerzyć o dodatkowe elementy:

a)     Zmiana miejsca lokalizacji rejestratora (oba rejestratory należy zamontować w pomieszczeniu ochrony w szafie RACK),

b)     Doposażyć rejestrator nr 2 o dyski HDD,

c)     Wykonać instalacje 2 szt. monitorów poglądowych w pomieszczeniu ochrony, oraz na stanowisku portierni,

d)     Wykonać instalacje dodatkowych kamer IP o rozdzielczości 3MP w korytarzach piętra 1 i open space, oraz przy przejściu z restauracji do części biurowej.

4. Dokumentacja winna być sporządzona w formie:

1)    papierowej w ilości jw.,

2)   elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:

– projekt wykonawczy w formacie (*.dwg/*dxt) oraz (*.pdf),

– przedmiar robót, kosztorys inwestorski w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath),

– STWiOR w programie Word lub kompatybilnym w formacie (*.doc) lub (*rft) oraz (*.pdf).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną ww. opracowań objętych Przedmiotem Umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2. Zakończenie: w terminie do dnia 25.08.2014 r.

 

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 25.07.2014 r. do godz. 11:30 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

 

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)    Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zaproszenia.

2)    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)    Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie,tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające, np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)    Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)    W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia.
2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „druk OFERTA”.
4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy wraz z załącznikami

p.o Dyrektora

Stołecznego zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – Druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy wraz z załącznikami – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/34/DZP-1/2014                                                    31 lipca 2014 r.

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dotyczącej kontroli dostępu do budynku Centrum Przedsiębiorczości Smolna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna“

  Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dotyczącej kontroli dostępu do budynku Centrum Przedsiębiorczości Smolna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna“ – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:
– LUKSTEL Łukasz Stroński, ul. Gombrowicza 7, 46-100 Namysłów – za cenę oferty brutto: 11 070,00 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 25 lipca 2014 r. o godz. 11:30.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

 1)      LUKSTEL Łukasz Stroński, ul. Gombrowicza 7, 46-100 Namysłów – Cena oferty brutto: 11 070,00 zł. (Oferta Nr 1); 

2)      Elektryka Informatyka Budownictwa Robert Bulzacki, ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa – Cena oferty brutto: 15 621,00 zł. (Oferta Nr 2);

3)      APS 97 mgr inż. Arch. Bartosz Kozłowski, ul. Powstańców Warszawy 16A/22, 05-500 Piaseczno – Cena oferty brutto: 12 300,00 zł. (Oferta Nr 3);

 

p.o Dyrektora

Stołecznego zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 18 lipca 2014 godz 9:50
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 9:19