sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/63/DZP-1/2014                                              16 października 2014 r.

 

 

 

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-542; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę sprzętu multimedialnego oraz tablic dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)      Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu multimedialnego oraz tablic dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44”.

2)      Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie/zamontowanie elementów wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Zespołu Szkół Specjalnych oraz jego uruchomienie.

3)      Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)      rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy.

2)      zakończenie – w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 23 października 2014 r. do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)      Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)      Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)  Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)  W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a także przeglądy i serwis gwarancyjny, w terminach i zakresie wynikającym z dokumentów gwarancyjnych producentów wyposażenia.

2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.

4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1     druk OFERTA

Załącznik Nr 2    Wzór Umowy

Załącznik Nr 3    Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – Pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – Pobierz
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/63/DZP-1/2014                                                          03 listopada 2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę sprzętu multimedialnego oraz tablic dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44”.

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę sprzętu multimedialnego oraz tablic dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: PHPU ZUBER Andrzej Zuber z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-424) ul. Krakowska 29C – za cenę oferty brutto: 94.862,52 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 23 października 2014 r. o godz. 10:00.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)  KraftMann Cezary Czerny z siedzibą w Warszawie (kod: 03-117), ul. Kabrioletu 4 – Cena oferty brutto: 150.261,72 zł (Oferta Nr 1);

2)  PHPU ZUBER Andrzej Zuber z siedzibą we Wrocławie (kod: 50-424), ul. Krakowska 29c – Cena oferty brutto: 94.862,52 zł (Oferta Nr 2);

3)  NORDWECO Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie (kod: 71-130), ul. Wieniawskiego 21 – Cena oferty brutto: 128.821,02 zł (Oferta Nr 3).

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/63/DZP-1/2014                                                                    12 listopada 2014 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę sprzętu multimedialnego oraz tablic dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44”.

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylił się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. złożył oświadczenie o odstąpieniu od podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia, wobec czego:

za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę:
NORDWECO Sp. z o.o.,
z siedzibą w Szczecinie (kod: 71-130), ul. Wieniawskiego 21 – za cenę oferty brutto: 126.213,83 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/63/DZP-1/2014                                                          14 listopada 2014 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę sprzętu multimedialnego oraz tablic dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44”.

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylił się w dniu 13.11.2014 r. od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. złożył oświadczenie o odstąpieniu od podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia, wobec czego:

za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: KraftMann Cezary Czerny, z siedzibą w Warszawie (kod: 03-117), ul. Kabrioletu 4 – za cenę oferty brutto: 149.634,42 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański


logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 16 października 2014 godz 12:52
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 8:24