sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/84/DZP-1/2014                                                                            16 grudnia 2014 r.

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22/31-24-542; fax. 22/31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: Wymianę windy towarowej wraz z pracami przygotowawczymi dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana windy towarowej wraz z pracami przygotowawczymi dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Demontaż i utylizację starego urządzenia oraz drzwi szybowych wraz z jego wyrejestrowaniem w Urzędzie Dozoru Technicznego – obecne urządzenie wiek ok. 30 lat bliskie utraty żywotności, nie spełnia również podstawowych wymagań sanitarnych potrzebnych dla kuchni, między innymi kabina i drzwi nie są wykonane ze stali nierdzewnej, co jest w zaleceniach projektanta technologii kuchni – w związku z powyższym starą windę należy zdemontować i zutylizować.

2)      Prace przygotowawcze budowlane do zamontowania nowej windy towarowej:

a)      rozebranie okładziny ściennej,

b)      licowanie ścian płytkami ceramicznymi,

c)      cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm,

d)     rozbiórka ścian z cegieł,

e)      wywiezienie gruzu,

f)       wykucie z muru ościeżnic stalowych,

g)      przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby,

h)      dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową z dwukrotnym szpachlowaniem,

i)        roboty pomocnicze.

3)      Dostawę i montaż windy towarowej (z wykonaniem zasilenia) o parametrach:

a)      udźwig nie mniej niż 200 kg,

b)      kabina przelotowa na wprost – ze stali nierdzewnej,

c)      2 przystanki,

d)      3 dojścia,

e)      w części parteru (poziom 0) drzwi na korytarz – 1 dojście,

f)       próg drzwi: na poziomie posadzki,

g)      wymiary kabiny windy nie mniejsze niż: szerokość: 800 mm, głębokość: 850 mm wysokość: 1200 mm., ale kabina windy musi mieścić się w istniejącym szachcie (szybie),

h)      kabina windy oraz drzwi wykonane ze stali nierdzewnej.

4)      Dokonanie niezbędnych uzgodnień i decyzji dopuszczających windę do eksploatacji oraz potrzebnych do uruchomienia windy i jej późniejszego użytkowania: m.in. uzgodnienia oraz zarejestrowanie nowej windy towarowej w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz uzyskanie innych niezbędnych dopuszczeń w zakresie urządzeń dźwigowych.

5)      Przekazanie instrukcji obsługi, użytkowania (serwisowania) windy towarowej w języku polskim.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają, niżej wymienione dokumenty:

1)   przedmiar robót, który stanowi Załącznik Nr 3 do Zaproszenia,

2) dokumentacja fotograficzna stanu starej windy oraz rysunki dotyczące rozmieszczenia wyposażenia technologicznego, które stanowią Załącznik Nr 4 do Zaproszenia.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie: niezwłocznie od daty podpisania umowy,

2. Zakończenie: w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 23 grudnia 2014 r. do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)  Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)  Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale VI Zaproszenia– w formie papierowej.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)  Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)  W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

3)  Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA” oraz kosztorysie ofertowym.

2. Podstawą obliczenia ceny, będzie przedmiar robót opracowany przez Zamawiającego.

3. Kalkulacja ceny zaproponowanej w ofercie winna wynikać z kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną.

4. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

V. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA
Załącznik Nr 2 Wzór umowy
Załącznik Nr 3 Przedmiar robót
Załącznik Nr 4 Dokumentacja fotograficzna stanu starej windy oraz rysunki dotyczące rozmieszczenia wyposażenia technologicznego.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – Pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – Pobierz
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Przedmiar robót – Pobierz
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia – Dokumentacja fotograficzna stanu starej windy oraz rysunki dotyczące rozmieszczenia wyposażenia technologiczne – Pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo SZRM z dnia 19.12.2014 r. – Pobierz
Pismo SZRM z dnia 23.12.2014 r. – Pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/84/DZP-1/2014                                                             09 stycznia 2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wymianę windy towarowej wraz z pracami przygotowawczymi dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26”.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: Wymianę windy towarowej wraz z pracami przygotowawczymi dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę: Lubelskie Przedsiębiorstwo Dźwigowe „WINDA-SERWIS” Sp. z o.o., ul. Długa 5, 20-346 Lublin – za cenę oferty brutto: 56.457,00 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 23 grudnia 2014 r. o godz. 10:00.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 Ofert złożonych przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)      Fabryka Urządzeń Dźwigowych, Bolęcin 41, 09-110 Sochocin – Cena oferty brutto: 56.493,90 zł (Oferta Nr 1);

2)      AMP Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa – Cena oferty brutto: 119.142,09 zł (Oferta Nr 2);

3)      Zakład Elektromechaniki Dźwigowej POLDRAB Andrzej Drab, Biała Pierwsza 10,  98-350 Biała – Cena oferty brutto: 63.781,89 zł (Oferta Nr 3);

4)      Lubelskie Przedsiębiorstwo Dźwigowe „WINDA-SERWIS” Sp. z o.o., ul. Długa 5,  20-346 Lublin – Cena oferty brutto: 56.457,00 zł (Oferta Nr 4);

5)      Przedsiębiorstwo Innowacyjne ERGO Ryszard Gardziej, ul. Powązkowska 13B,  01-797 Warszawa – Cena oferty brutto: 90.184,74 zł (Oferta Nr 5).

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 16 grudnia 2014 godz 14:36
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 8:10