sobota, 18 września 2021

Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. 

 

 

Nr sprawy: RZP-I-WI/32/DZP-1/2012                                                                16 lipca  2012 r.

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie
(kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-31-24-475; fax. 22-31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę wyposażenia dla pomieszczeń kaplicy dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

I.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia dla pomieszczeń kaplicy dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.
  2. W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” – zgodnie z Formularzem „Zestawienie kosztów zamówienia”, stanowiącym załącznik Nr 3 do Zaproszenia. 

II.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2. Zakończenie:  30 dni od dnia podpisania umowy.

III.          TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 23.07.2012 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych
(I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)       Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)       Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)       W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie,
tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej,
do oferty należy załączyć: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej – dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4)       W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5) Wypełniony formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – załącznik nr 3 do Zaproszenia.

V.            OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)       Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)       W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.       Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.       Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.       Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI.          OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
(z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. 

W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym w szczególności koszt dostarczenia. 

2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np.
w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. 

4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 

5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy na 5 stronach;
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” na 1 stronach.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (Korespondecja)

Pismo z dn. 20.07.2012 r. wraz ze zmodyfikowanym zał. Nr 3 – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/32/DZP-1/2012                                       Warszawa, dnia 06 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na: dostawę wyposażenia dla pomieszczeń kaplicy dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę wyposażenia dla pomieszczeń kaplicy dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa
i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”
zostało rozstrzygnięte.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje, że za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę BTH SOLIDNI Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań. – za cenę brutto: 8 191,80 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

  1. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 23 lipca 2012 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 Oferty złożone przez:

 

1) BTH SOLIDNI Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań.

Cena oferty brutto: 8 191,80 zł (OFERTA NR 1).

2) PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław.

Cena oferty brutto: 7 749,00 zł (OFERTA NR 2).

3) W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8a/7, 40-859 Katowice.

Cena oferty brutto: 17 876,82 zł (OFERTA NR 3).

2. W związku z dokonaniem czynności związanych z badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający  stwierdził, że:

1) OFERTA NR 2 złożona przez Wykonawcę: PHPU ZUBER Andrzej Zuber z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-424), nie może być brana pod uwagę przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale IV Zaproszenia, w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, Wykonawca zobowiązany był do przedłożenia wypełnionego Formularza „Zestawienie kosztów zamówienia” (stanowiący Załącznik Nr 3 do Zaproszenia). Wykonawca do oferty dodatkowo załączył karty katalogowe.

Po analizie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę Zamawiający stwierdził, że:

a) odnośnie pozycji 1. Formularza „Zestawienie kosztów zamówienia”:

– z załączonej dla ww. pozycji karty katalogowej (str. 10 oferty) wynika, że zaoferowany przez Wykonawcę krzyż posiada wysokość 645 mm, podczas gdy Zamawiający wymagał, aby wysokość krzyża wynosiła 70-75 cm.

b) odnośnie pozycji 3. ww. Formularza:

– z załączonej dla ww. pozycji karty katalogowej (str. 11 oferty) wynika, że zaoferowany przez Wykonawcę świecznik mosiężny posiada wysokość 540 mm, podczas gdy Zamawiający wymagał, aby wysokość świecznika wynosiła 55-60 cm.

c)  odnośnie pozycji 4 ww. Formularza:

– z załączonej dla ww. pozycji karty katalogowej (str. 12 oferty) wynika, że zaoferowany przez Wykonawcę świecznik pod paschał posiada wysokość 950 mm, podczas gdy Zamawiający wymagał, aby wysokość stojaka wynosiła 100-105 cm.

 

Wobec powyższego z załączonych do oferty dokumentów jednoznacznie nie wynika, że zaoferowane przez Wykonawcę w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia” produkty wskazane w poz.: 1, 3, 4 odpowiadają określonym przez Zamawiającego wymaganiom.

Zamawiający wezwał Wykonawcę – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 sierpnia 2012 r. do złożenia wyjaśnień czy Wykonawca w odniesieniu do pozycji 1, 3 i 4 zaoferował wyposażenie o parametrach wymaganych przez Zamawiającego w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.

Wykonawca w wymaganym terminie złożył wyjaśnienia dla ww. pozycji, w których potwierdza, że zaoferował produkty o parametrach innych niż wskazane przez Zamawiającego w „Zaproszeniu do złożenia oferty”. W związku z czym nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w formularzu „Zestawienie Kosztów Zamówienia” (Załącznik Nr 3 do Zaproszenia), a zatem nie mogła być brana pod uwagę przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

2) OFERTA NR 3 złożona przez Wykonawcę: W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859), ul. Pokoju 8a/7 nie może być brana pod uwagę przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale IV Zaproszenia do złożenia oferty „Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu” oferta powinna zawierać wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3. W związku z faktem, iż w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia” Wykonawca w pozycji 2 nie uwzględnił zmian do Zaproszenia, polegających na doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, a jednocześnie złożył oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty podpisze umowę zgodnie z treścią przedstawioną przez Zamawiającego, której integralną częścią jest ww. Zestawienie (zawierające opis przedmiotu zamówienia) – Zamawiający poprawił ww. omyłkę oraz poprosił Wykonawcę o zgodę na poprawę ww. omyłki – pismem z dnia 30 lipca 2012 r. – w terminie 3 dni od dnia otrzymania ww. pisma.

Wykonawca nie wyraził zgody na poprawę innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia oferty.

Biorąc powyższe pod uwagę oferta złożona przez Wykonawcę nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, a zatem nie mogła być brana pod uwagę przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 16 lipca 2012 godz 9:54
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:11