sobota, 18 września 2021

Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. 

Nr sprawy: RZP-I-WI/30/DZP-1/2012                                                                    16 lipca 2012 r.

L.dz. SZRM/DZP-1/MW/              /2012

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-482; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę sprzętu biurowego dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

I.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu biurowego dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.
  2. W ramach realizacji ww. Przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i rozmieszczenia wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” – zgodnie z Formularzem „Zestawienie kosztów zamówienia” (stanowiącym załącznik Nr 3 do Zaproszenia).

II.            TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)       rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2)       zakończenie: w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy

 

III.          TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia  23 lipca 2012 r. do godz. 11.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV.          OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)       Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)       Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej – wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)       W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawione/y nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4)       W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5)       Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

 

V.            OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.       Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)       Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)       W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.       Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.       Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.       Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

VI.          OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym w szczególności koszt dostarczenia, rozmieszczenia, transportu oraz koszt przeglądów i serwisu gwarancyjnego. 
  2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne. 
  3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. 
  4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 
  5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

        VII.      WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

 

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy. na 6 stronach
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”. na 2 stronach.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/30/DZP-1/2012                                                      31 lipca 2012 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania na: dostawę sprzętu biurowego dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę sprzętu biurowego dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:
DIGITAL SOLUTIONS DYSTRYBUCJA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-285), ul. Szyszkowa 43
za cenę brutto: 18.116,67 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 23 lipca 2012 r. o godz. 11:00.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)       DIGITAL SOLUTIONS DYSTRYBUCJA POLSKA Sp. z o.o., ul. Szyszkowa 43, (02-285) Warszawa – Cena oferty brutto: 18.116,67 zł (Oferta Nr 1);

2)       ANDOR Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 162, (02-952) Warszawa – Cena oferty brutto: 21.909,99 zł (Oferta Nr 2);

3)       AMAD Sp. z o.o. , ul. Łąkowa 31, (05-092) Łomianki – Cena oferty brutto: 18.838,68 zł (Oferta Nr 3).

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 16 lipca 2012 godz 10:39
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:09