sobota, 18 września 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy: RZP-I-WI/13/DZP-1/2014                                                            15 kwietnia 2014 r.

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie
(kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wyposażenia multimedialnego i cyfrowego do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)     Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia multimedialnego
i cyfrowego do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

2)     Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie urządzeń we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi jego uruchomienie oraz przeszkolenie użytkownika
w zakresie jego działania.

3)     Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia określa Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część I i II – stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

4)     Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części w następujący sposób:

Część I – wyposażenie multimedialne;

Część II – wyposażenie cyfrowe.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z których każda będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego oddzielnie, według zasad opisanych w Zaproszeniu. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wszystkie części lub na jedną dowolnie wybraną część.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)     rozpoczęcie – w terminie od dnia 14 sierpnia 2014 r.

2)     zakończenie – w terminie do dnia 29 sierpnia 2014 r.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 22 kwietnia 2014 r. do godz. 09:00 w Zespole
ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099)
ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)     Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik
Nr 1.

2)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej
– wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)     Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie,
tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)     Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)     W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
  (z podatkiem VAT), obejmującej cenę zawykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a także przeglądy i serwis gwarancyjny, w terminach i zakresie wynikającym z dokumentów gwarancyjnych producentów wyposażenia.
 2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego
  w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.
 4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte
  w cenach jednostkowych.
 5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”.

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór Umowy

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie Kosztów Zamówienia – Część I

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie Kosztów Zamówienia – Część II

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ I

Nr sprawy: RZP-I-WI/13/DZP-1/2014                                                30 kwietnia  2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZĘŚĆ I

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wyposażenia multimedialnego i cyfrowego do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”  – Część I.

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę wyposażenia multimedialnego i cyfrowego do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”
– Część I – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: PHPU ZUBER Andrzej Zuber z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-424), ul. Krakowska 29 C – za cenę oferty brutto: 8 856,00 zł.

 

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 22 kwietnia 2014 r. o godz. 09:00.
Do upływu terminu składania ofert w Części I wpłynęły 2 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)       PHPU ZUBER Andrzej Zuber z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-424), ul. Krakowska 29 C – Cena oferty brutto: 8 856,00 zł (Oferta Nr 1);

2)       Perfect Displays Sp. z o.o., z siedzibą Warszawie (kod: 00-707), ul. Ku Wiśle 7 lok. 60 –
Cena oferty brutto: 18 671,40 zł (Oferta Nr 2).

 

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ II

Nr sprawy: RZP-I-WI/13/DZP-1/2014                                                30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZĘŚĆ II

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wyposażenia multimedialnego i cyfrowego do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”  – Część II.

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę wyposażenia multimedialnego i cyfrowego do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”
Część II – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę: – ABM SYSTEM z siedzibą w Legionowie (kod: 05-118), ul. Pałacowa 1/30 – za cenę oferty brutto: 39 975,00 zł.

 

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 22 kwietnia 2014 r. o godz. 09:00.
Do upływu terminu składania ofert w Części II wpłynęły 2 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)     PHPU ZUBER Andrzej Zuber z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-424), ul. Krakowska 29C – Cena oferty brutto: 41 205,00 zł (Oferta Nr 1);

2)     ABM SYSTEM Sp. z o.o., z siedzibą Legionowie (kod: 05-118), ul. Pałacowa 1/30 –
Cena oferty brutto: 39 975,00 zł (Oferta Nr 3).

 

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 15 kwietnia 2014 godz 12:43
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 9:49