sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/66/DZP-1/2011                                                           14 grudnia  2011 r.

L.dz. SZRM/DZP-1/DK/              /2011

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-31-24-475; fax. 22-31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę urządzeń multimedialnych do obiektu Muzeum Historycznego m.st. Warszawy – Rynek Starego Miasta 28-42 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
w ramach Umowy Nr39/PLO236/NMF/2008
, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

I.       OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa urządzeń multimedialnych do obiektu Muzeum Historycznego
m.st. Warszawy – Rynek Starego Miasta 28-42 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy
na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr39/PLO236/NMF/2008.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie elementów wyposażenia wymienionych
  w druku „OFERTA” do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia Muzeum. 

 II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,

2. Zakończenie:  do dnia 20.12.2011 r.

III.       TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 15 grudnia 2011 r. do godz. 11.00 w Zespole
ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099)
ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)      W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie,
tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej,
do oferty należy załączyć: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. 

4)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

 Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

V.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI.        OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
  (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”. 
 2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego
  w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne. 
 3. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na  5 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy. na  7 stronach;

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Zał. Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA- pobierz
Zał. Nr 2 do Zaproszenia – Wzór Umowy- pobierz

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr sprawy: RZP-I-WI/66/DZP-1/2011                               

Warszawa, dnia 15 grudnia 2011 r.

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na: dostawę urządzeń multimedialnych do obiektu Muzeum Historycznego m.st. Warszawy – Rynek Starego Miasta 28-42 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr39/PLO236/NMF/2008.

1. W dniu 14 grudnia 2011 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wysłał „Zaproszenie do złożenia oferty” na: dostawę urządzeń multimedialnych do obiektu Muzeum Historycznego m.st. Warszawy – Rynek Starego Miasta 28-42 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr39/PLO236/NMF/2008, do niżej wymienionych Wykonawców:

1)      RGB Audio Spółka Cywilna Radosław i Grzegorz Rogóż, ul. Dworkowa Nr 9/12, 05-077 Warszawa – Wesoła;
2)      PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska Nr 29 C, 50-424 Wrocław;
3)      TRIAS Spółka Akcyjna, ul. Równinna Nr 11 lok. 13, 87-100 Toruń.

oraz zamieścił ww. Zaproszenie na stronie internetowej: www.szrm.pl.

2. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz. 11:00.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 Oferta:
TRIAS Spółka Akcyjna, ul. Równinna Nr 11 lok. 13, 87-100 Toruń.
Cena oferty brutto: 24.585,24 zł.

3. Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:
TRIAS Spółka Akcyjna, ul. Równinna Nr 11 lok. 13, 87-100 Toruń za cenę brutto: 24.585,24 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Projekt pt.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”
Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 14 grudnia 2011 godz 14:49
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:32