sobota, 18 września 2021

 Nr sprawy: RZP-I-WI/43/DZP-1/2013                                                               14 listopada 2013 r.

 

 

 ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22/31-24-421; fax. 22/31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: Wykonanie robót budowlanych polegających na zastępczym usunięciu wad i usterek w budynku F,G,H,I Centrum Alzheimera, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

I.       OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych polegających na zastępczym usunięciu wad i usterek w budynku F,G,H,I Centrum Alzheimera.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

– naprawę spękań ścian wewnętrznych oraz ponowne pomalowanie,

– wymianę obróbek blacharskich,

– naprawę pokryć (kauczuk syntetyczny EPDM),

– umocowanie cokołów kamiennych,

– uzupełnienie fug,

– wymianę aluminiowego świetlika,

– wymianę szyb świetlika,

– naprawę nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

– montaż baterii akumulatorów kwasowych.

3. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, który stanowi Załącznik Nr 3 do Zaproszenia.

II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od daty podpisania umowy,
  2. Zakończenie: do dnia 30 czerwca 2014 roku

 

III.       TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 20 listopada 2013 r. do godz. 11.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV.      OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)      Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)      Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale VI  Zaproszenia  – w formie papierowej.

V.         OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI.             OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA” oraz kosztorysie ofertowym.

2. Podstawą obliczenia ceny, będzie przedmiar robót opracowany przez Zamawiającego.

3. Kalkulacja ceny zaproponowanej w ofercie winna wynikać z kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną.

4. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VII.          WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

 

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy na 9 stronach;
Załącznik Nr 3 Przedmiar robót na 5 stronach;

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – wzór Umowy – pobierz
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – przedmiar robót – pobierz

Pytania Wykonawców i Odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo z dnia 15.11.2013 r. – pobierz
Przedmiar robót – Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – z rozszerzeniem .ath – zgodnie z odpowiedzią na pytanie udzieloną w piśmie SZRM z dnia 15.11.2013 r. – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/43/DZP-1/2013                                                          27 listopada 2013 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJH OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie robót budowlanych polegających na zastępczym usunięciu wad i usterek w budynku F, G, H, I Centrum Alzheimera.

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na Wykonanie robót budowlanych polegających na zastępczym usunięciu wad i usterek w budynku F,G,H,I Centrum Alzheimera – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:
– ROSA-BUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (kod: 26-600), ul. Gazowa 5/7
– za cenę oferty brutto: 39.507,44 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 20 listopada 2013 r. o godz. 11:00.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 Oferta złożona przez niżej wymienionego Wykonawcę:

ROSA-BUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (kod: 26-600), ul. Gazowa 5/7 –
Cena oferty brutto: 39.507,44 zł (Oferta Nr 1).

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 14 listopada 2013 godz 12:52
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 1 grudnia 2016 godz 13:56