sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/7/DZP-1/2016                                                                             14.04.2016 r.

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22/31-24-475; fax. 22/31-24-490) zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu na: wykonanie dokumentacji projektowo przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowo przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)      Projekt budowlany wielobranżowy z niezbędnymi uzgodnieniami i ekspertyzami, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 8/PrPn/2015 z 12.02.2016r. (załącznik nr 2) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

2)      Projekty wykonawcze wielobranżowe uszczegółowiające projekt budowlany:

a) Architektura,

–        zagospodarowanie terenu, mała architektura, zieleń z gospodarką drzewostanem,

–        rozbudowa i przebudowa budynków,

–        aranżacja wnętrz z opisem i wykazem pierwszego wyposażenia,

b) Konstrukcja,

c) Instalacje sanitarne:

–        c.o. wraz z przebudową przyłącza i węzłem cieplnym, wod-kan, c.w.u., inst. hydrantowa ppoż, wentylacja, lokalna klimatyzacja.

d) Instalacje elektryczne

–        oświetlenie podstawowe, zewnętrzne, awaryjne, bezpieczeństwa i ewakuacji,

–        instalacja gniazd wtykowych i siły,

–        instalacja odgromowa.

e) Instalacje niskoprądowe:

–         telefoniczna i internet,

–        system alarmu pożaru (SAP), oddymianie klatek schodowych.

–        telewizja dozorowa (CCTV),

–        instalacja RTV (AZART),

3)      Kosztorysy inwestorskie i przedmiary.

4)      Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

3. Dokumentacja winna być sporządzona w formie:

1) papierowej w ilościach:

–        projekt budowlany –  5 egz.,

–        projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie i STWiOR – 4 egz.

2) elektronicznej – po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:

–        projekty budowlany i wykonawcz, w formacie (*.dwg) oraz (*.pdf),

–        opis techniczny i STWiOR w formacie (*.doc) oraz (*.pdf);

–        przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym w formacie (*.ath) oraz (*.pdf),

Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną ww. opracowań objętych przedmiotem umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia niniejszej umowy,
  2. Zakończenie wykonywania dokumentacji projektowej i przetargowej w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.

 

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 19.04.2015 r. do godz. 11:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

 

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony Druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zaproszenia.

2)      Wypełnione zestawienie kosztów zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do Zaproszenia.

3)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej –wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4)      Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

 

Uwaga!
– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone
w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone
„za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę zawykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „Druku OFERTA”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia, a w szczególności koszty: opinii, decyzji, ekspertyz, pozwoleń i uzgodnień przez uprawnione jednostki i urzędy oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.
  2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Druk OFERTA”.
  3. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
  4. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 Druk OFERTA
Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Wzór Umowy

Zestawienie kosztów zamówienia

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 4 – Analiza funkcji i zagospodarowania terenu – pobierz

Załącznik Nr 5 – decyzja o warunkach zabudowy – pobierz

Załącznik nr 6 – Inwentaryzacja architektoniczno budowlana 1 – pobierz

Załącznik nr 7 – Inwentaryzacja architektoniczno budowlana 2 – pobierz

Załącznik nr 8 – mapa c.o. – pobierz

Załącznik nr 9 – mapa – pobierz

Załącznik nr 10 – potrzeby lokalowe placówki opiekuńczo-wychowawczej – pobierz

Załącznik nr 11 – Zakres Zamówienia – pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr sprawy: RZP-II-WI/7/DZP-1/2016                                                                        4 maja 2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie dokumentacji projektowo przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Zamawiający, zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 7 złożoną przez Wykonawcę – Marcin Jeziorski Architekt ul. Sarmacka 19 lok. 61, 02-972 Warszawa –  za cenę brutto 100 860,00zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

  1. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 19.04.2016 r. o godz. 11:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 7 Ofert złożonych przez niżej wymienionych Wykonawców:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy  

 

Cena zł brutto

 

 

1 Asman Pieniężny Architekci S.C.

ul. Frontowa 9/18 00-910 Warszawa

184 500,00

 

2 ABK-PROJEKT Bogdan Mrozowski

ul. K. Lisowskiego 2/4, 65-072 Zielona Góra

132 840,00
3 TREMEND Sp. Z o.o.

ul. Rosy 39A, 02-996 Warszawa

147 600,00
4 AB Architekci Sp. Z o.o.

ul. Żytnia 81, 01-149 Warszawa

73 615,50
5 MS BUD Sp. Z o.o.

ul. Jugosłowiańska 17 lok 87, 03-984 Warszawa

174 660,00
6 Studio Budowlane „UNITY” S.C.

ul. Kędzierskiego 2/66, 01- 493 Warszawa

140 220,00
7 Marcin Jeziorski Architekt

ul. Sarmacka 19 lok. 61, 02-972 Warszawa

101 960,00

przy czym:

AB Architekci Sp. Z o.o. ul. Żytnia 81, 01-149 Warszawa, który złożył ofertę nr 4 opiewającą na kwotę 73 615,50 zł brutto w związku z zestawieniem jej do kwoty szacunkowej wartości zamawiającego ustaloną na 136 536,15 zł brutto, został wezwany do wyjaśnień z zakresu rażąco niskiej ceny oferty. W ramach wyjaśnień dostarczone do Zamawiającego pismo, nie zawierało dowodów uprawdopodobniających prawidłowość dokonanej przez Wykonawcę kalkulacji ceny zawartej w ofercie. Ponadto treść złożonych wyjaśnień nie udowodniła ponad wszelką wątpliwość, że zarzut postawiony przez Zamawiającego jest bezpodstawny. Otrzymane wyjaśnienia zawierają błędy w wyliczeniu zawartych w nim kwot (inna kwota zawarta w ofercie i wyjaśnieniach), ponadto w sposób nieprecyzyjny wskazują na podstawy wyliczenia ceny oraz zawierają szereg niedomówień. Wykonawca w wyjaśnieniach przyjął dla kalkulacji ceny średni koszt roboczogodziny  ok 20 zł przy założonej pracochłonności ok 3000 godzin. Z niniejszej kalkulacja uzyskujemy kwotę ok 60 000 zł. Powyższa kwota już przekracza kwotę zawartą w ofercie bez dodania kolejnych kosztów oraz zysku na poziomie 5 %. Wykonawca w sposób nieprecyzyjny odniósł się do otrzymanego wezwania do wyjaśnień, udzielając odpowiedzi unikał jednoznacznych argumentów popartych wyliczeniami pozostawiając w udzielonej odpowiedzi pole do interpretacji, której Zamawiający dokonywać nie może. W związku z powyższym Zamawiający nie posiada pewności, iż Wykonawca daje rękojmię należytego wykonania umowy za oferowaną, podejrzanie niską cenę..

Opierając się na wykładni językowej pojęcia „rażąco niskiej ceny”, należy przyjąć, że użyty zwrot oznacza ofertę z ceną niewiarygodnie niską, znacząco odbiegającą od cen rynkowych. Taka cena może wskazywać na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów ponoszonych przez wykonawcę, a przyczyną wyraźnie niższej ceny od innych ofert może być albo świadome działanie wykonawcy albo nierzetelność kalkulacji wykonawcy. (wyrok Sygn. akt: KIO 2181/13).

Reasumując podkreślić należy, że do oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę i czy możliwe jest wykonanie zamówienia za zaproponowaną kwotę, potrzebne jest zbadanie kalkulacji, na podstawie której określono koszt wykonania zamówienia (sygn. akt KIO 2470/11 2480/11). Argumenty przedstawione przez Wykonawcę są zbyt ogólne i na ich podstawie nie można przesądzić czy cenę skalkulowano w sposób rynkowy i zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wobec powyższego oferta Wykonawcy nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Marcin Jeziorski Architekt ul. Sarmacka 19, 02-972 Warszawa, którego oferta nr 7 została poprawiona w zakresie omyłki rachunkowej polegającej na zmianie widniejącej w ofercie kwoty brutto z błędnej 101 960,00 zł na prawidłową 100 860,00 zł brutto.  Powyższa poprawa omyłki rachunkowej wynika z zawartej w ofercie kwoty netto w wysokości 82 000,00 zł oraz przyjętej i wskazanej w ofercie 23% stawki VAT.

Po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert wpłynęły trzy oferty:

– Konsorcjum Anna Kula-Żochowska, Katarzyna Kula-Żuchowska Al. Wojska Polskiego 35/26, 01-503 Warszawa i Piotr Żochowski – Architekt Al. Wojska Polskiego 35/26, 01-503 Warszawa,

– Sawa-Tech Projektowanie i wykonawstwo Sp. z o.o. ul. Mesyńska 20, 20-761 Warszawa,

– InBud Tomasz Mokwa ul. Chmielniki 2B/14, 86-100 Świecie.

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 14 kwietnia 2016 godz 7:57
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 10:36