sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/10/DZP-1/2015                                                                                                            14 kwietnia 2015 r.

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: modernizację zewnętrznej sieci hydrantowej na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Przedwiośnie 1 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja zewnętrznej sieci hydrantowej na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Przedwiośnie 1 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1)     Roboty instalacyjne sanitarne:

a)    wykonanie wykopów;

b)    ułożenie i połączenie przewodów ciśnieniowych;

c)    montaż zasuw i hydrantów;

d)    próby szczelności;

e)    dezynfekcja i płukanie przewodów wodociągowych;

f)     montaż przewodów i urządzeń wentylacyjnych;

2)     Roboty instalacyjne elektryczne:

a)    roboty demontażowe;

b)    montaż instalacji siły dla montowanych urządzeń;

c)    montaż instalacji uziemiającej i wyrównawczej;

d)    pomiary powykonawcze;

3)     Roboty budowlane:

a)    roboty rozbiórkowe;

b)    adaptacja pomieszczeń dla celów pompowni;

c)    roboty wykończeniowe (wewnętrzne i zewnętrzne);

d)    zagospodarowanie ternu.

3. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót – stanowiące załącznik Nr 3 do Zaproszenia.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)     rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2)     zakończenie – do dnia 31 lipca 2015 r.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godz. 10:00 w Zespole
ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099)
ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)     Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik
Nr 1.

2)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
–wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)     Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie,
tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)     Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale VI Zaproszenia – w formie papierowej.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)     W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

3)     Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
    (z podatkiem VAT), obejmującej cenę zawykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku Oferta” oraz kosztorysie ofertowym.
  2. Podstawą obliczenia ceny, będą przedmiary robót opracowane przez Zamawiającego.
  3. Kalkulacja ceny zaproponowanej w ofercie winna wynikać z kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną.
  4. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone
    z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

  1. VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy
Załącznik Nr 3 Przedmiar robót
Załącznik Nr 4 Projekt Wykonawczy
Załącznik Nr 5 Specyfikacja Techniczna
Załącznik Nr 6 Inwentaryzacja dla celów projektowych

p. o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór Umowy – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Przedmiary robót – pobierz

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia – Projekt Wykonawczy – pobierz

Załącznik Nr 5 do Zaproszenia – Specyfikacja Techniczna – pobierz

Załącznik Nr 6 do Zaproszenia – Inwentaryzacja dla celów projektowych – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/10/DZP-1/2015                                                        29 kwietnia 2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: modernizację zewnętrznej sieci hydrantowej na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Przedwiośnie 1 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: modernizację zewnętrznej sieci hydrantowej na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Przedwiośnie 1
w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”
– zostało rozstrzygnięte.

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: – „HYDRO MAR” P.H.U., ul. Legendy 3A, 01-361 Warszawa – za cenę oferty brutto: 140 850,14 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 21 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 6 Ofert złożonych przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)    „HYDRO MAR” P.H.U. z siedzibą wWarszawie (kod: 01-361), ul. Legendy 3A– Cena oferty brutto: 140 850,14 zł. (Oferta Nr 1);

2)    Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Kalmus z siedzibą w Izabelinie (kod: 05-080), ul. Kościuszki 47 – Cena oferty brutto: 146 468,40 zł. (Oferta Nr 2);

3)    ENERGOBUD Edward Tomaszewski z siedzibą w Otwocku (kod: 05-400),
ul. Górna 37 – Cena oferty brutto: 143 394,04 zł. (Oferta Nr 3);

4)    ELEKTRO-BUDMAX Krzysztof Jędrzejczyk z siedzibą w Warszawie (kod: 02-123), ul. Korotyńskiego 19A/65 – Cena oferty brutto: 133 822,92 zł. (Oferta Nr 4);

5)    Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych z siedzibą w Wołominie (kod: 05-200), ul. Łukaszewicza 9G – Cena oferty brutto: 229 194,81 zł. (Oferta Nr 5);

6)    PP2 Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce (kod: 05-220) ul. Mazurska 43 – Cena oferty brutto: 146 095,71 zł. (Oferta Nr 6);

 

 

 

Jednocześnie informuje się, że Oferta Nr 4 Wykonawcy ELEKTRO-BUDMAX Krzysztof Jędrzejczyk z siedzibą w Warszawie (kod: 02-123), ul. Korotyńskiego 19A/65 nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty, z powodu błędów
w obliczeniu ceny oferty.

Treść oferty złożonej przez Wykonawcę zawiera błędy w obliczeniu ceny za wykonanie zamówienia, polegające na zastosowaniu niezgodnej z obowiązującymi przepisami stawki podatku VAT w zakresie wyceny przedmiotu zamówienia, mającej wpływ na cenę oferty.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, gdzie przedmiotem oceny
i porównania złożonych ofert jest cena brutto (w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 1 ustawy
o cenach w związku z art. 2 pkt 1 Ustawy), istotnym jest ocena, czy Wykonawca, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, w sposób właściwy dokonał obliczenia ceny ofertowej. Jednakże z uwagi na fakt, iż podatek VAT – stosownie do definicji ceny z przywołanego przepisu ustawy o cenach – wchodzi w zakres ceny ofertowej, istotnym jest również ustalenie czy Wykonawca dokonując obliczenia ceny brutto zastosował właściwą stawkę podatku VAT, biorąc pod uwagę okoliczności faktyczne (zakres prac do wykonania) jak również obowiązujące przepisy w tym zakresie.

Zgodnie z zapisami Rozdziału IV pkt 4 Zaproszenia do złożenia oferty – Zamawiający wymagał, aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne powinien załączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną. Kosztorys ten miał zawierać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy.

Do wyliczenia ceny oferty brutto Wykonawca miał zastosować stawkę podatku VAT ustaloną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W toku badania złożonej przez Wykonawcę Oferty Zamawiający stwierdził,
iż w kosztorysach ofertowych poszczególnych branż wchodzących w zakres przedmiotowego zamówienia, do wyliczenia ceny oferty, Wykonawca zastosował – 8% stawkę podatku VAT,
a powinien zastosować 23 %.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) 8% stawkę podatku VAT, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przedmiotem niniejszego postępowania jest modernizacja zewnętrznej sieci hydrantowej Domu Pomocy Społecznej, co oznacza, że roboty budowlane odbywać się będą poza terenem objętym społecznym programem mieszkaniowym. W związku z powyższym nie można w tym przypadku zastosować 8% stawki podatku VAT.

Wobec powyższego Wykonawca błędnie zastosował stawkę podatku VAT przy wyliczeniu ceny Oferty, a zatem oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny i nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Ponadto, zgodnie z zapisami Rozdziału IV pkt 4 Zaproszenia Zamawiający wymagał, aby poza oświadczeniami lub dokumentami, Wykonawca składający Ofertę dodatkowo załączył Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną, przy czym podstawą obliczenia ceny, miał być przedmiar robót opracowany przez Zamawiającego.

Wykonawca załączył do oferty Druk OFERTA, w którym oświadczył, iż oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Zaproszeniu, zgodnie z warunkami określonymi w Zaproszeniu oraz zgodnie z kosztorysem ofertowym. Jednocześnie Wykonawca załączył do oferty kosztorys ofertowy – nie zawierający pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w przedmiarze robót w poz. 32. Wobec powyższego Zamawiający nie może jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca w cenie za wykonanie zamówienia, uwzględnił wszystkie roboty określone przez Zamawiającego w przedmiarze robót.

p. o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 14 kwietnia 2015 godz 11:15
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 12:30