sobota, 18 września 2021

Nr procedury: RZP-I-WI/41/DZP-1/2019                                                                                               14 stycznia 2020 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.65.2019

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 w ramach którego działa: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy
ul. Senatorskiej 29/31, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru projektowego nad dokończeniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2453).

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru projektowego nad dokończeniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.
 3. Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
  • 1) Opracowanie niżej wymienionej dokumentacji projektowej:
 4. wykonanie rozwiązań polegających na likwidacji różnicy poziomów klatek schodowych K-1 (4 kondygnacje), K-2 (4 kondygnacje), K-3 (2 kondygnacje), K-4 (4 kondygnacje)
  i K-4a (1 kondygnacja) oraz między Salą gimnastyczną drugiej kondygnacji
  a pomieszczeniem 2/43,
 5. wykonanie rozwiązań projektowych polegających na wyburzeniu istniejących stropów typu Kleina nad pom. 1/22, 1/19 i 1/19A, 2/14 i 2/15, 3/14 i 3/15 i wykonaniu 4 stropów żelbetowych,
 6. wykonanie rozwiązań projektowych polegających na podaniu sposobu mocowania podstaw pod wentylatory na dachu oraz wzmocnienia konstrukcji więźby dachowej w miejscu lokalizacji wentylatorów,
 7. w miejsce już zaprojektowanych grzejników płytowych z otworami pod oknami – zaprojektowanie wprowadzania do sal lekcyjnych powietrza świeżego tymi otworami za pomocą urządzeń przystosowanych do podgrzewu powietrza zewnętrznego w standardzie jak dla szkół tj. np. urządzenia decentralizowane np. schoolair, oxygen. Sporządzenie szczegółowych bilansów i schematów wentylacji oraz ogrzewania i chłodzenia.

Dostosowanie central wentylacyjnych oraz wentylatorów do standardów aktualnej Dyrektywy Energy related Products,

 1. opracowanie wytycznych akustycznych: oddziaływania obiektu (np. urządzenia wentylacyjne i chłodnicze na dachu, czerpnie ścienne itd.) na otoczenie oraz otoczenia na obiekt oraz akustyki wnętrz,
 2. zinwentaryzowanie istniejących trzonów kominowych używanych dla potrzeb wentylacji mechanicznej/grawitacyjnej z dostosowaniem do ewentualnych potrzeb wentylacji mechanicznej wyciągowej/ grawitacyjnej,
 3. wykonanie rozwiązań prowadzenia pionów i poziomów centralnego ogrzewania w salach gimnastycznych w powiązaniu z projektem sanitarnym dotyczącym nawiewu świeżego powietrza do sal,
 4. zaprojektowanie masztów odgromowych nad instalacjami wentylacji na dachu,
 5. wykonanie rozwiązań projektowych montażu rozdzielnicy i zasilania w pokoju śniadań,
 6. zaprojektowanie opracowania wykonania sposobu montażu oświetlenia na pochylniach wejściowych do budynku zgodnie z wzorcowym opisem dostępności 100lx.

 2) Pełnienie nadzoru projektowego zgodnie z § 3 ust. 3 Wzoru umowy oraz w ramach tego nadzoru:

 • podanie sposobu mocowania podstaw pod wentylatory na dachu oraz wzmocnienia konstrukcji więźby dachowej w miejscu lokalizacji wentylatorów,
 • dobór osłon grzejników,
 • analiza sposobu oddymiania klatek schodowych zgodnie z Instrukcją CNBOP-PIB W-0003: 2016 wydanie 2, maj 2019,
 • sprawdzenie chłodzenia np. serwerowni, sali nagrań (chłodzenia nie ma aktualnie
  w charakterystyce energetycznej) zgodnie z bilansami chłodu dla pomieszczeń,
 • sprawdzenie poprawności ekspertyzy ppoż. oraz warunków ochrony pożarowej pod względem przyjętych rozwiązań oraz obowiązujących przepisów.
 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie:

1) papierowej w 4 egz.,

2) elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym część opisowa (*.pdf) i (*.doc) i część rysunkowa (*.dwg) oraz (.*pdf).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

 1. Termin realizacji zamówienia:
  • rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,
  • Zakończenie wykonania dokumentacjiw terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy w tym:
 2. w terminie do 28 dni od dnia zawarcia umowy, tj. wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1) lit. a)-c) Wzoru umowy,
 3. w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1) lit. d)-j) Wzoru umowy,

3) Nadzór projektowy będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji inwestycji – w terminie do dnia 30.11.2020 r.

 III. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta do dnia 20 stycznia 2020 r. do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 35, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Uwaga!

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) cen zawartych w ofertach.

 1. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia
lub dokumenty:

 1. Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1.

 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

 Pełnomocnictwo –  w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

 Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 1. Oferta Wykonawcy nie będzie podlegała ocenie i nie będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

– w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 987, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz 2016 r. poz. 615);

– który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykonać za pomocą stosownych środków dowodowych;

– który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub koncesji, zawartą z zamawiającym,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ

 1. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie
  z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
  23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
 2. Zamawiający wskazuje następujący adres poczty elektronicznej szrm@szrm.pl.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 4. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.
 5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na e-maila podanego przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
 6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
 7. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.
 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
  1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie w języku polskim.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polski z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.
 • W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
 • Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 1. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

 Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

 Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), określoną w Druku Oferta, obejmującą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy. W cenie oferty należy uwzględnić całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
 2. Wszelkie obliczenia w ofercie powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 VIII. WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW/WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 1. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV Zaproszenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 2. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców – w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/ OMYŁKA RACHUNKOWA

Zamawiający poprawi w ofercie:

1)  oczywiste omyłki pisarskie,

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 3):

– jeśli Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawie innej omyłki poinformuje Zamawiającego, iż nie wyraża zgody na poprawę ww. omyłki – Zamawiający nie będzie brał pod uwagę oferty Wykonawcy przy wyborze najkorzystniejszej oferty,

– jeśli Wykonawca w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o poprawie innej omyłki nie odpowie na pismo Zamawiającego – Zamawiający uzna, iż Wykonawca wyraża milczącą zgodę na poprawę ww. omyłki
i będzie brał ofertę Wykonawcy przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 2. W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryterium:

Cena – 100%

W zakresie ww. kryterium, oferta może uzyskać łącznie max 100 punktów.

Ocena punktowa w zakresie ww. kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%.

Ocena punktowa kryterium „Cena” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

                                                           minimalna cena oferowana brutto

                                         Cena =  ________________________________________________  x 100

                                                                 cena badanej oferty brutto

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty podając punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną     punktację;

2) Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty;

3)  unieważnieniu postępowania.

Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

 1. UMOWA
  1. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
  2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z ww. wzorem umowy.
  3. Wzór umowy nie podlega zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do terminu składnia ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
  4. Zamawiający zawrze umowę zgodną w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zaproszenia,
   z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy.
  5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

XII. POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM;
 2. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru projektowego nad dokończeniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”
  (Nr procedury: RZP-I-WI/41/DZP-1/2019),
 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem;
 5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany
  w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;
 6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 9. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące prawa:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna,
  że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 1. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11.W przypadku gdy zrealizowanie uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, dotyczącego uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są dane osoby występującej
z żądaniem oraz udostepnienie jej tych danych  i informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

12.W przypadku wystąpienia z żądaniem  ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, Zamawiający  do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, w których przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem nie ograniczy przetwarzania tych danych.

___________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 – Druk OFERTA,

Załącznik Nr 2 – Wzór Umowy.

   

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

                                                                                                      

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty – Wzór umowy – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja):

Pismo z dnia 16.01.2020 r. – pobierz

Informacja o złożonych ofertach

 

Nr sprawy: DZP-1.260.65.2019                                                                                                 20 stycznia 2020  r.    

Nr procedury: RZP-I-WI/41/DZP-1/2019      

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na: opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru projektowego nad dokończeniem robót budowlanych
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych
nr 99 ul. Różana 22/24”.

 Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-519; fax: 22/31-24-490), informuje,
że w dniu 20 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu na: opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru projektowego nad dokończeniem robót budowlanych
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99
ul. Różana 22/24”
, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Wobec powyższego Zamawiający podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 138 098,25 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wyszczególnienie
Cena zł brutto
1  

VOSTOK DESIGN – Wojciech Gawinowski

ul. Syrokomli 7/2

30-102 Kraków

142 000,00
2  

APS 97 Bartosz Kozłowski

ul. Powstańców Warszawy 16A/22

05-500 Piaseczno

 

131 610,00
 

3

 

 

SAWA-TECH Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o.

ul. Mesyńska 20

02-761 Warszawa

138 375,00
 

4

 

 

PSBUD Piotr Świrzyński

Wałdowo Szlacheckie 87G

86-302 Wałdowo Szlacheckie

146 862,00

5

AEM-PROJEKT

Jakub Gurtat

ul. Kotarbińskiego 5/55

26-600 Radom

130 380,00

 

 

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr procedury: RZP-I-WI/41/DZP-1/2019                                                                                                   24 stycznia 2020 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.41.2019

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru projektowego nad dokończeniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.

 Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą
w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa – zwany dalej Zamawiającym –   zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru projektowego nad dokończeniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”  zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą Ofertę uznano Ofertę Nr 5 złożoną przez Wykonawcę –  AEM-PROJEKT Jakub Gurtat, ul. Kotarbińskiego 5/55, 26-600 Radom – cena oferty 130 380,00 zł brutto.

 Uzasadnienie wyboru Oferty:

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest najkorzystniejsza
z punktu widzenia kryterium oceny ofert przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 20.01.2020 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć Ofert złożonych przez niżej wymienionych Wykonawców:

 • VOSTOK DESIGN – Wojciech Gawinowski, ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Kraków (Oferta 1). Cena oferty: 142 000,00 zł brutto;
 • APS 97 Bartosz Kozłowski, ul. Powstańców Warszawy 16A/22, 05-500 Piaseczno (Oferta Nr 2). Cena oferty: 131 610,00 zł brutto;
 • SAWA-TECH Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o., ul. Mesyńska 20, 02-761 Warszawa (Oferta Nr 3). Cena oferty: 138 375,00 zł brutto;
 • PSBUD Piotr Świrzyński Wałdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Wałdowo Szlacheckie (Oferta Nr 4). Cena oferty: 146 862,00 zł brutto.
 • AEM-PROJEKT Jakub Gurtat, ul. Kotarbińskiego 5/55, 26-600 Radom (Oferta Nr 5).
  Cena oferty: 130 380,00 zł brutto.

 

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych
w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że Oferta Nr 2, Oferta Nr 3, Oferta Nr 4
i  Oferta Nr 5,  spełniają wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Natomiast Oferta Nr 1 nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ jest niezgodna z „Zaproszeniem do złożenia oferty” o czym  mowa poniżej.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 2, Ofercie Nr 3, Ofercie Nr 4 i Ofercie Nr 5 w kryterium oceny ofert „Cena” oraz łączna punktacja:

                   

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena

 

Razem

2

 

130 380,00

————-  x 100 = 99,1

131 610,00

 

 

 

99,1

3

130 380,00

————-  x 100 = 94,2

138 375,00

 

 

94,2

4

130 380,00

————-  x 100 = 88,8

146 862,00

 

 

88,8

5

130 380,00

————-  x 100 = 100,0

130 380,00

 

 

100,0

   

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr procedury: RZP-I-WI/41/DZP-1/2019                                                                                         28 stycznia 2020 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.41.2019

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru projektowego nad dokończeniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.

 Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą
w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa – zwany dalej Zamawiającym –   zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru projektowego nad dokończeniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”  zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą Ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę –  APS 97 Bartosz Kozłowski, ul. Powstańców Warszawy 16A/22, 05-500 Piaseczno – cena oferty 131 610,00 zł brutto.

 Uzasadnienie wyboru Oferty:

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest najkorzystniejsza
z punktu widzenia kryterium oceny ofert przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta została wybrana w dniu 24.01.2020 r., (AEM-PROJEKT Jakub Gurtat, ul. Kotarbińskiego 5/55, 26-600 Radom) stawił się
w wyznaczonym dniu tj. 27.01.2020 r. na podpisaniu umowy jednakże jej nie podpisał, należy przyjąć, że uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Biorąc pod uwagę okoliczności, o których mowa wyżej oraz zgodnie z Rozdziałem XI pkt. 5 „Zaproszenia do złożenia oferty” Zamawiający może dokonać – bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert – wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, wobec powyższego uznano za najkorzystniejszą ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: APS 97 Bartosz Kozłowski, ul. Powstańców Warszawy 16A/22, 05-500 Piaseczno, Cena Oferty: 131 610,00 zł brutto.

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Dorota Kowalik - 14 stycznia 2020 godz 13:27
Ostatnia aktualizacja: Dorota Kowalik - 28 stycznia 2020 godz 14:28