sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/48/DZP-1/2011                                                   13  października 2011 r.

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

 Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-31-24-421; fax. 22-31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę pojazdu samojezdnego dla osób niepełnosprawnych do obiektu Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej – Stara Prochownia przy ul. Boleść 2 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008. prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa pojazdu samojezdnego dla osób niepełnosprawnych do obiektu Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej – Stara Prochownia przy ul. Boleść 2 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.

2. Pojazd samojezdny (gąsienicowy) – schodołaz musi posiadać:

a) parametry techniczne:

L.p. Opis parametru Wartość parametru
1. Waga całkowita max 60 kg
2. Udźwig max 130 kg
3. Prędkość 5,0 – 6,0 m/min
4. Zasięg min. 3 piętra
5. Zasilanie za pomocą akumulatorów min. 24 V

b) sterowanie elektroniczne na panelu sterującym,

c) wbudowaną ładowarkę,

d)  automatyczny system samo-zatrzymywania się w przypadku braku zasilenia i awariach,

e)   system pozwalający na łagodny start i zatrzymywanie,

f)   charakterystykę bezpieczeństwa:

– silnik z blokadą nie pozwalającą na samoistne zjechanie urządzenia,

– elementy nie pozwalające na zsunięcie się osoby ze schodołazu.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od daty zawarcia umowy,

2. Zakończenie:  do 2 tygodni od daty podpisania umowy.

 

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty należy złożyć do dnia 21 października 2011 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

 Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

 

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

 

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na  2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy na  7 stronach;

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nr sprawy: RZP-I-WI/48/DZP-1/2011                                              27 października 2011 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:  dostawę pojazdu samojezdnego dla osób niepełnosprawnych do obiektu Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej – Stara Prochownia przy ul. Boleść 2 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” 

1. W dniu 13 października 2011 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wysłał „Zaproszenie do złożenia oferty” na: dostawę pojazdu samojezdnego dla osób niepełnosprawnych do obiektu Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej – Stara Prochownia przy ul. Boleść 2 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008, do niżej wymienionych Wykonawców:

1)      „REHAMIL”, Plac Kilińskiego 3A,70-965 Szczecin
2)      ACTIVMED, ul. Piastowska 42 E, 58-200 Dzierżoniów
3)    REHA TEAM Rehabilitacja & Ortopedia, ul. Paprotna 8, 51-117 Wrocław

oraz zamieścił ww. Zaproszenie na stronie internetowej: www.szrm.pl

2. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 21 października 2011 r. o godz. 10:00.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy Oferty złożone przez:

Oferta Nr 1 –  WINDPOLDŹWIG Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (kod: 65-770), przy ul. Krętej 5.
Cena oferty brutto: 14 580,00 zł.

Oferta Nr 2 –  REHAMIL K. Woźniewski z siedzibą w Szczecinie (kod: 70-965), przy Placu Kilińskiego 3A.
Cena oferty brutto: 11 880,00 zł.

Oferta Nr 3 –  ACTIV-MED Jerzy Ślusarenko z siedzibą w Bielawie (kod: 58-260), przy ul. Wolności 23.
Cena oferty brutto: 12 500,00 zł.

Po terminie składania ofert wpłynęła oferta Wykonawcy: PLAWIA Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (kod: 40-019), przy ul. Krasińskiego 29. Cena oferty brutto: 14.029,20.
Wobec faktu, iż ww. oferta wpłynęła po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zostanie zwrócona ww. Wykonawcy, a tym samym nie będzie podlegała analizie i ocenie.

3.   Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę REHAMIL  K. Woźniewski z siedzibą w Szczecinie (kod: 70-965), przy Placu Kilińskiego 3A za cenę brutto: 11 880,00 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

4.  Zamawiający odstąpił od przeprowadzenia negocjacji, ponieważ kwota zaoferowana przez najkorzystniejszego Wykonawcę była niższa od wartości szacunkowej (brutto) określonej przez Zamawiającego oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

 

Projekt pt.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”
Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 13 października 2011 godz 11:42
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:37