sobota, 18 września 2021

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia  13 marca 2013 roku

Numer sprawy            RZP-I-WB/      42     /EFN-1/2013

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-31-24-411; fax. 22-31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: zakup i dostawę do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych tonerów i tuszy do drukarek komputerowych- prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.).

I.       OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

– Część I – materiałów biurowych i papieru do drukarek i kserokopiarek

– Część II – tonerów i tuszy do drukarek komputerowych (oryginalne)

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie towarów wymienionych

w druku „OFERTA”

II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,

2. Zakończenie:  do dnia 17.12.2013 r.

III.       TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia  19 marca 2013 r. do godz. 11,00 w Kancelarii SZRM  Warszawa, ul. Senatorska 29/31

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji najniższej ceny tylko w przypadku:.

-kiedy wartość zaproponowana w najniższej ofercie jest wyższa niż środki przeznaczone na realizację zamówienia

– złożenia przez dwóch lub więcej Wykonawców ofert o takiej samej najniższej wartości, mieszczącej się w granicach środków przeznaczonych przez Zamawiającego na udzielenie zamówienia

IV.      OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

1)         Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 oraz parafowany wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 1 do OFERTY

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)      W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie,
tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej,
do oferty należy załączyć: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.

Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę.

VI.        OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
  (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”.
 2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego
  w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
 3. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Ceny zaoferowane w „druku OFERTA” obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy

VII.    WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na  9 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy. na  6 stronach;

Zastępca Dyrektora ds. technicznych

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/ – /

Jan Leśniewski

Załączniki do pobrania:

Druk oferta – Pobierz
Wzór umowy – Pobierz
Uzupełnienie informacji (Druk oferta) – Pobierz
Odpowiedź na pytanie – Pobierz
Wyniki ogłoszenia – Pobierz

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 13 marca 2013 godz 7:23
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:56