sobota, 18 września 2021

Dostawa kopiarki kolorowej dla Teatru Powszechnego – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego”.

Zaproszenie do złożenia oferty.

Nr sprawy: RZP-I-WI/116/DZP-1/2010 Warszawa, dnia 13.12.2010 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-31-24-458; 22-31-24-452; fax. 22-31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę kopiarki kolorowej dla Teatru Powszechnego – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego”

prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa kopiarki kolorowej dla Teatru Powszechnego – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego”, zgodnie z poniższą Specyfikacją Techniczną:
1) format oryginału/kopii – A4/A3,
2) automatyczny odwracający podajnik dokumentów na 100 ark.,
3) 2 uniwersalne kasety po min. 500 ark.,
4) automatyczny jednoprzebiegowy dupleks A3,
5) podajnik ręczny na min.100 ark,
6) Zoom min. 25 – 400%,
7) rozdzielczość drukowania: min. 600 x 600 dpi, 8 bitów (kolor); 2400 x 600 dpi w czerni (z wygładzaniem),
8) dysk twardy o pojemności min.80 GB,
9) pamięć min.1,5 GB RAM,
10) funkcja drukowania sieciowego w kolorze,
11) moduł dwustronnego kopiowania i drukowania wraz z zestawem instalacyjnym,
12) funkcja skanowania sieciowego w kolorze (do serwera, do emaila, na HDD urządzenia, do skrzynki użytkownika, do i-faxu, do USB),
13) funkcja elektronicznej archiwizacji,
14) oprogramowanie do zarządzania urządzeniem przez sieć komputerową,
15) duży dotykowy, uchylny panel sterowania,
16) szybkość kopiowania/drukowania A-4 w kolorze – min 25 stron/min,
17) tonery o wydajności: czarny min. 20 tys. kopii, kolorowy min. 12 tys. kopii,
18) stolik/szafka,
19) urządzenie gotowe do pracy ( bębny + tonery).

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od daty zawarcia umowy,
2. Zakończenie: 5 dni od daty podpisania umowy.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 15.12.2010 r. do godz. 9.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych o wartości do kwoty 14 tys. EURO (II piętro), pokój Nr 39, Warszawa (kod:00-099) ul. Senatorska 29/31.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:
1)Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.
2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3)W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.
4)Inne np., dokumenty (np. karty katalogowe, foldery, opisy techniczne) zawierające parametry oraz inne informacje dotyczące oferowanego urządzenia.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej lub faxu w sposób czytelny.
2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1.Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
(z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”.
2.Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego
w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy. na 5 stronach;

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
Paweł Barański
/-/

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, dnia 15.12.2010 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania na dostawę kopiarki kolorowej dla Teatru Powszechnego – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego”.
1. W dniu 13.12.2010 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wysłał Zaproszenie do złożenia oferty na: dostawę kopiarki kolorowej dla Teatru Powszechnego – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego”, do niżej wymienionych Wykonawców: RISET POLSKA Jarosław Szabłowski z Warszawy, Art. Serwis Artur Kuczer z Somianki, P.U.H. COPY – PRINT Jerzy Tomaszewski z Warszawy, oraz umieścił w/w zaproszenie na stronie internetowej: www.szrm.pl.

2. Termin na złożenie oferty upłynął w dniu 15.12.2010 r. o godz. 9.00. Do upływu terminu na składanie ofert wpłynęły 4 oferty:
1) P.U.H. COPY-PRINT
02-572 Warszawa
ul. Kazimierzowska 43 lok. D
Cena BRUTTO: 12 686,00 zł.
2) Art. Serwis
Somianka Parcele 16A m 2
07-203 Somianka
Cena BRUTTO: 19 200,00 zł.
3) ANDOR Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza nr 162
02-952 Warszawa
Cena BRUTTO: 14 884,00 zł.
4) SLASH Sp. z o.o.
ul. Tytoniowa nr 20
04-228 Warszawa
Cena BRUTTO: 18 300,00 zł.

3. Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę złożoną przez Wykonawcę: P.U.H. COPY-PRINT, 02-572 Warszawa ul. Kazimierzowska 43 lok.D,za cenę brutto 12 686,00 zł.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
Paweł Barański
/-/

Pobierz załączniki:
Zaproszenie do złożenia oferty – Pobierz
Załącznik Nr 1 – Druk OFERTA – Pobierz
Załącznik Nr 2 – Wzór Umowy – Pobierz

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 7 lutego 2011 godz 7:23
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 14:06