sobota, 18 września 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy: RZP-I-WI/45/DZP-1/2013                                                                                                              13  listopada 2013 r.

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-475; fax.: 22/31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie 2 jednostronnych tablic pamiątkowych wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia
w gruncie przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji dla inwestycji pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl”
, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z  późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie 2 jednostronnych tablic pamiątkowych wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji dla inwestycji pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl”.

2. Przedmiot Umowy obejmuje:

1)     zaprojektowanie 2 jednostronnych tablic pamiątkowych o wymiarach:

a)    1 m (szer.) x 0,7 m (wys.);

b)    1 m (szer.) x 0,75 m (wys).

2)     zaprojektowanie konstrukcji i mocowania tablic pamiątkowych wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji dla inwestycji p.n. Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”.

3)     wykonanie, dostawę i montaż zaprojektowanych 2 jednostronnych tablic pamiątkowych – po ich formalnej akceptacji przez Zamawiającego – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta oraz Biuro Funduszy Europejskich.

3. Tablice informacyjne muszą zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

1)     dla beneficjentów programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013:

a)    emblemat UE, odwołanie słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo POIiŚ, hasło promocyjne POIiŚ  – powyższe informacje muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy

b)    tytuł projektu

c)     logo Beneficjenta,

d)    informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Szczegółowe wymagania jakie musi spełniać tablica pamiątkowa i przykładowy jej wzór znajdują się  w Załączniku Nr 1 do  Umowy.

2)     dla przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

a)    nazwa i logo podmiotu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia (nazwa wraz z logo powinna zajmować 30% wysokości tablicy w układzie poziomym  i 35%  w układzie pionowym)

b)    logo NFOŚiGW  wraz z informacją o źródle finansowania, o treści:

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (logo wraz z informacją powinno zajmować 30% wysokości tablicy w układzie poziomym i 35% w układzie pionowym).

c)     tytuł projektu (tekst powinien zajmować 40% wysokości tablicy w układzie poziomym i 30% w układzie pionowym)

Wzór tablicy informacyjnej oraz ww. Instrukcja stanowią Załącznik Nr 2 do Umowy.

4. Tablice pamiątkowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych oraz zgodnie z instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5. Tablice pamiątkowe należy umieścić na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w pobliżu obiektu Ptasiego Azylu.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od daty zawarcia umowy,

2. Zakończenie: w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 19.11.2013 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod:00-099), ul. Senatorska 29/31.

 

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

 

 

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)     Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik
Nr 1.

2)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej
–wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)     W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
    (z podatkiem VAT), obejmującej cenę zawykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”.
  2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego
    w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
  3. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone
    z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego Zaproszenia stanowią jego integralną część.

 

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy

wraz z załącznikami, w tym:

na 7 stronach;
1)  „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” oraz wzór tablicy pamiątkowej; na 58 stronach;
2)  dokument pn.: „Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz wzór tablicy pamiątkowej. na 12 stronach.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór Umowy – pobierz

Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Wzoru Umowy – pobierz

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/45/DZP-1/2013                                                           20 listopada 2013 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie 2 jednostronnych tablic pamiątkowych wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji dla inwestycji pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl”.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: wykonanie 2 jednostronnych tablic pamiątkowych wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji dla inwestycji pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę:  – PRACOWNIA SZYLDÓW I REKLAM S.C. T. Buśkiewicz, R. Czagowiec, z siedzibą w Warszawie (kod: 01-956), ul. Wrzeciono 48 – za cenę oferty brutto: 1 400,00 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin na złożenie ofert upłynął w dniu 19 listopada 2013 r. o godz. 10:00.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)   Studio T.P., Tadeusz Penier, ul. Syreny 14, 01-132 Warszawa

Cena oferty brutto: 1 476,00 zł (Oferta Nr 1);

2)   MUFFIN, Kaszczuk Ewa, ul. Wesoła 47, 58-200 Dzierżonów

Cena oferty brutto: 6 150,00 zł (Oferta Nr 2);

3)   P.P.H.U. JANUSZ CIOSEK, WIELKA REKLAMA, ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń

Cena oferty brutto: 2 952,00 zł (Oferta Nr 3);

4)   PRACOWNIA SZYLDÓW I REKLAM S.C. T. Buśkiewicz, R. Czagowiec, ul. Wrzeciono 48, 01-956 Warszawa

Cena oferty brutto: 1 400,00 zł (Oferta Nr 4).

przy czym oferta Nr 3 Wykonawcy P.P.H.U. JANUSZ CIOSEK, WIELKA REKLAMA,  ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń, która wpłynęła do Zamawiającego w formie faksu, nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty z uwagi na niezachowanie obowiązku sporządzenia oferty na piśmie.

Powyższe wynika z wymogu zawartego w Zaproszeniu do złożenia oferty, w Rozdziale V pn.: Opis sposobu przygotowania wymaganych dokumentów, w ust. 1,  pkt 1: „Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej  w sposób czytelny, na papierze”.

Przedmiotowa Oferta została złożona w formie faksu, a zatem bez zachowania formy pisemnej.

Pojęcie formy pisemnej należy definiować zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Do zachowania formy pisemnej czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia. Tak więc zasadniczym elementem formy pisemnej jest własnoręczny podpis.

Złożona oferta zawierała dokumenty opatrzone jedynie kopią własnoręcznego podpisu Wykonawcy.

Niezależnie od powyższego Zamawiający wyjaśnia, iż co prawda przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, a więc z pominięciem przepisów tejże ustawy, jednakże należy przypomnieć, że zamówienia o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro nadal są zamówieniami publicznymi w każdym przypadku, gdy Zamawiający zawrze z Wykonawcą odpłatną umowę, tyle tylko, że nie są udzielane według przepisów ustawy Pzp. Nadal powoduje to jednak konieczność stosowania procedur i reżimów prawnych z uwzględnieniem przepisów prawa cywilnego i przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ponadto zwolnienie ze stosowania szczegółowych procedur przypisanych poszczególnym trybom udzielania zamówień określonych w ustawie Pzp nie zwalnia Zamawiającego od przestrzegania podstawowych zasad udzielania zamówień wynikających z prawa traktatowego.

Wobec powyższego Zamawiający zawarł obowiązek sporządzenia oferty na piśmie o czym mowa wyżej.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 13 listopada 2013 godz 12:18
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 1 grudnia 2016 godz 13:56