sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/44/DZP-1/2014                                                                                                                13 sierpnia  2014 r.

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie
(kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie zabezpieczenia terenu przy Muzeum Historii Żydów Polskich, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie zabezpieczenia terenu przy Muzeum Historii Żydów Polskich.

2. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają nw.:

1)     Projekt wykonawczy,

2)     Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR).

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)     rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania niniejszej umowy;

2)     zakończenie: w terminie do dnia 01 października 2014 r.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 20 sierpnia 2014 r. do godz. 09:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)     Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik
Nr 1.

2)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)     Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie,
tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4) Kosztorys ofertowy.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)     W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
    (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy oraz w projekcie wykonawczym
    i STWiOR, wyliczoną w „druku OFERTA” oraz kosztorysie ofertowym.
  2. Podstawą obliczenia ceny, będzie przedmiar robót opracowany przez Zamawiającego.
  3. Kalkulacja ceny zaproponowanej w ofercie winna wynikać z kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną.
  4. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

  1. VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy
Załącznik Nr 3 Projekt wykonawczy
Załącznik Nr 4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik Nr 5 Przedmiar robót

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

Załącznik nr 3 do Zaproszenia – Projekt wykonawczy – pobierz

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – pobierz

Załącznik Nr 5 do Zaproszenia – Przedmiar robót – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pismo z dnia 19.08.2014 r. – przesunięcie terminu składania ofert – pobierz

Pismo z dnia 19.08.2014 r. – przesunięcie terminu składania ofert – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/44/DZP-1/2014                                                        28 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie zabezpieczenia terenu przy Muzeum Historii Żydów Polskich.

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: wykonanie zabezpieczenia terenu przy Muzeum Historii Żydów Polskich – zostało rozstrzygnięte.

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę:

J.M.S. Maciej Skrobski ul. Rabsztyńska 7/9m 24, 01-140 Warszawa – za cenę oferty brutto: 141 448,78 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się
w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 20 sierpnia 2014 r. o godz. 09:00.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)     Park-M Sp. z o.o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz – Cena oferty brutto: 151 591,02 zł (Oferta Nr 1);

2)     MS BUD Sp. z o.o., Sp. k., ul. Olesińska 21 lok. 120, 02-548 Warszawa – Cena oferty brutto: 209 508,80 zł (Oferta Nr 2);

3)     Wizual Projekt Sp. z o.o. ul. Francuska 10A/U1, 03-906 Warszawa – Cena oferty brutto: 220 098,56 zł (Oferta Nr 3);

4)     J.M.S. Maciej Skrobski, ul. Rabsztyńska 7/9 m 24, 01-140 Warszawa – Cena oferty brutto: 141 448,78 zł (Oferta Nr 4).

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 13 sierpnia 2014 godz 12:38
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 9:08