sobota, 18 września 2021

Projekt pn. „Budowa Muzeum Walk i Męczeństwa w Palmirach” został ujęty w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

12 maja 2011 r.

Nr sprawy: RZP-I-WI/18/DZP-1/2011                                                         

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY
(zwane dalej Zaproszeniem)

 Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-31-24-421; fax. 22-31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę i montaż rolet w pomieszczeniach Muzeum w Palmirach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa i montaż rolet w pomieszczeniach Muzeum w Palmirach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry”.

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia:
1)     Dostawa oraz montaż rolet wewnętrznych sterowanych automatycznie przez 2 piloty sterujące rolety w dwóch pomieszczeniach.
2)     Szerokość rolet powinna być adekwatna do 3 i 4 podziałów fasady systemowej, tj. powinna wynosić około 300cm do 400cm (w zależności od rzeczywistych wymiarów pomieszczeń).
3)     Konstrukcja oraz uchwyty aluminiowe powinny mieć kolor: RAL 7024 albo inny, uzgodniony z Użytkownikiem.
4)     Tkanina rolety powinna posiadać następujące parametry: skład PCV + poliester, nieprzezierność dająca efekt pełnego zaciemnienia, gramatura 500g/m2, grubość 0,50mm, odporność ogniowa, odporność na rozciąganie oraz rozdzieranie, kolor materiałów: RAL 7024 albo inny, uzgodniony z Użytkownikiem.
5)     Montaż rolet przewidziany jest w pomieszczeniach: Sali wielofunkcyjnej-multimedialnej (pomieszczenie nr 6 na elewacji zachodniej) oraz holu wejściowym (pomieszczenie nr 1 na elewacji zachodniej). Długość całej ściany ~ 2500cm, wysokość ~ 395cm.
6)     Montaż rolet ma być wykonany na fasadzie systemowej. Z uwagi na zastosowanie
w ścianach osłonowych budynku konstrukcji aluminiowej o parametrach ognioodporności, nie ma możliwości montażu rolet w tradycyjny sposób poprzez przykręcenie. Jedynie możliwy jest montaż przez klipsy/marki mocowane do szprosów poziomych konstrukcji aluminiowej.
7)     Przed rozpoczęciem montażu rolet niezbędny jest demontaż zainstalowanego wcześniej sufitu podwieszanego oraz po zainstalowaniu rolet – jego ponowny montaż.
8)     Istnieje konieczność dokonania pomiarów z natury.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,
2. Zakończenie:  do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 19 maja 2011 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

UWAGA!
Zamawiający informuje, że Wykonawcy – w celu przygotowania prawidłowej oferty – mogą dokonać wizji lokalnej na terenie Muzeum w Palmirach, w dniu 16 maja 2011 r. (środa), w godzinach od 10:00 do 12:00.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:
1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.
2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.
1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.
2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.
Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.
Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.
W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”. 

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
 Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na  2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy. na  6 stronach;

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Zał nr 1 do Zaproszenia-druk OFERTA – Pobierz

Zał Nr 2 do Zaproszenia-wzór Umowy – Pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Warszawa, dnia 19 maja 2011 r.

Nr sprawy: RZP-I-WI/18/DZP-1/2011                                  

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: postępowania na: dostawę i montaż rolet w pomieszczeniach Muzeum w Palmirach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry”.

1. W dniu 12 maja 2011 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wysłał „Zaproszenie do złożenia oferty” na: dostawę i montaż rolet w pomieszczeniach Muzeum w Palmirach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry”, do niżej wymienionych Wykonawców:

1) PPHU PERFEKT Jerzy Bednarski, ul. Kinowa 19A, 04-030 Warszawa;
2) POROLET – Oddział Warszawa, ul. Radzymińska 208, 03-674 Warszawa; Adres do korespondencji: ul. Aluzyjna 34/410, 03-149 Warszawa;
3) VOLVEX Tomasz Mularczyk, ul. Pogodna 31, 05-402 Otwock;

oraz zamieścił ww. Zaproszenie na stronie internetowej: www.szrm.pl.

2.Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 19 maja 2011 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 Oferty:

1) POROLET Piotr Potocki Zakład Produkcyjno – Usługowy, Miszewo 73, 80-297 Banino.
Cena oferty brutto: 18.105,00 zł.

2)   PPHU PERFEKT Jerzy Bednarski, ul. Projektowana 1, 05-532 Baniocha.
Cena oferty brutto: 34.440,00 zł.

3. Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę POROLET Piotr Potocki Zakład Produkcyjno – Usługowy, Miszewo 73, 80-297 Banino za cenę brutto: 18.105,00 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. postępowania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. technicznych
/-/
Jan Leśniewski

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 12 maja 2011 godz 10:56
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:40