sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/72/DZP-1/201412 listopada 2014 r.

……………………………………

……………………………………

……………………………………

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie robót budowlanych polegających na zastępczym usunięciu wad i usterek w budynku F,G,H,I Centrum Alzheimera, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)      Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na zastępczym usunięciu wad i usterek w budynku F,G,H,I Centrum Alzheimera.

2)      Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) usunięcie spękań ścian wewnętrznych oraz ponowne malowanie tynków ścian i sufitów,

b) usunięcie wykwitów (zacieków),

c) wymianę cokołów z kształtek z kamieni sztucznych,

d) malowanie ławek drewnianych,

e) naprawę nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

f) uszczelnienie silikonem brodzików oraz progów w łazienkach,

g) wymianę wpustu dachowego,

h) wymianę grzejników oraz wentylatorów,

i) wymianę zaworu elektromagnetycznego,

j) wymianę sterownika DOEPKE DSM 4M.

3) Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót – stanowiące załącznik Nr 3 i Nr 4 do Zaproszenia.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)      rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2)      zakończenie – do dnia 29.05.2015 r.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 26 listopada 2014 r. do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099)
ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej –wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)      Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)      Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale VI Zaproszenia – w formie papierowej.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

Zamawiający informuje, iż wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i  złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto(z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku Oferta” oraz kosztorysie ofertowym.  
  2. Podstawą obliczenia ceny, będą przedmiary robót opracowane przez Zamawiającego.
  3. Kalkulacja ceny zaproponowanej w ofercie winna wynikać z kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną.
  4. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy
Załącznik Nr 3 Przedmiar robót – Roboty budowlane i sanitarne
Załącznik Nr 4 Przedmiary robót – Instalacje elektryczne

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

Załączniki do pobrania

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Przedmiar robót – Roboty budowlane i sanitarne – pobierz

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia – Przedmiar robót – instalacje elektryczne – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja):

Pismo z dnia 14.11.2014 r. – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Przedmiar robót – Roboty budowlane i sanitarne – z rozszerzeniem.ath – zgodnie z odpowiedzią na pytanie udzieloną w piśmie SZRM z dnia 14.11.2014 r. – pobierz

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia – Przedmiar robót – Instalacje elektryczne – z rozszerzeniem.ath – zgodnie z odpowiedzią na pytanie udzieloną w piśmie SZRM z dnia 14.11.2014 r. – pobierz

Pismo z dnia 21.11.2014 r. – pobierz

Pismo z dnia 25.11.2014 r. – pobierz

Pismo z dnia 26.11.2014 r. – pobierz

Pismo z dnia 27.11.2014 r – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/72/DZP-1/2014                                                         02 grudnia 2014 r.

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie robót budowlanych polegających na zastępczym usunięciu wad i usterek w budynku F,G,H,I Centrum Alzheimera.

 Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na Wykonanie robót budowlanych polegających na zastępczym usunięciu wad i usterek w budynku F,G,H,I Centrum Alzheimera – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:
– Zakład Budowlany Leszek Słuchocki, ul. Kardynała A. Kakowskiego 12 m 28,  (kod: 04-042) Warszawa – za cenę oferty brutto: 58 621,81 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 01 grudnia 2014 r. o godz. 12:00.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)      ROSA-BUD Spółka Akcyjna, ul. Gazowa 5/7, (kod: 26-600) Radom – Cena oferty brutto: 66 945,38 zł (Oferta Nr 1);

2)      Zakład Budowlany Leszek Słuchocki, ul. Kardynała A. Kakowskiego 12 m 28,  (kod: 04-042) Warszawa – Cena oferty brutto: 58 621,81 zł    (Oferta Nr 2);

3)      AMP Spółka z o.o., ul. Sarmacka 5G, (kod: 02-972) Warszawa – Cena oferty brutto: 171 146,48 zł (Oferta Nr 3).

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/
Paweł Barański

 

 

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 12 listopada 2014 godz 12:04
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 8:19