sobota, 18 września 2021

26.03.2018 r.

Znak sprawy: EFN-1.2300.9.1.2018.AP
Nr sprawy: RZP-I-WB/30/EFN-1/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek Część I (A i B) oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów i faksów Część II do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31”.

Miasto st. Warszawa z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525 22 48 481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym – zawiadamia, iż postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę materiałów biurowych , papieru do drukarek i kserokopiarek Część I (A i B) oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów i faksów (Część II) do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31” zostało rozstrzygnięte.

W odniesieniu do Części I – dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek:

za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 7 złożoną przez firmę OFFI-PAP Sp. z o. o.  –  za cenę brutto 23 013,19 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzynaście złotych 19/100 gr)

W odniesieniu do Części II – dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów :

za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez Firmę Handlową ,,TONEX” za cenę oferty brutto 40 930,71 zł (słownie: czterdzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 71/100 gr.)

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferty spełniają wymagania zawarte w ,,Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz są najkorzystniejsze z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin na złożenie ofert upłynął w dniu 19.03.2018r. o godz. 12.00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 7 ofert złożonych przez niżej wymienionych Wykonawców:

L.p. Nazwa Firmy Część Ia  brutto  w zł Część Ib brutto w zł Razem Część I (A i B) brutto w zł Część II brutto w zł
1. AGAT office 18 662,59 12 402,71  

31 065,30

 

2. KAMA BIUROSTYL Kamilla Wielocha 20 613,20 14 514,00  

35 127,20

 

3. Firma Handlowa TONEX 17 119,38 10 205,31  

27 324,69

 

40 930,71

4. PARTNER XXI          Sp. z o. o. 15 013,69 10 316,34  

25 330,03

 

45 533,10

5. MCR electronics  

 

41 756,04

6. PRYZMAT Sp. z o. o.  

 

42 272,64

7. OFFI-PAP Sp. z o. o. 12 558,67 10 454,52  

23 013,19

 

49 308,94

 

Po dokonaniu czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Komisja wezwała Oferentów do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz dokonała poprawek oczywistych błędów rachunkowych i omyłek pisarskich. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wezwany Oferent dostarczył brakujące dokumenty.

Uwzględniając powyższe, ceny ofert brutto po poprawkach przedstawiają się następująco:

L.p. Nazwa Firmy Część Ia  brutto  w zł Część Ib brutto w zł Razem Część I (A i B) brutto w zł Część II brutto w zł
1. AGAT office 18 662,59 12 402,71  

31 065,30

 

2. KAMA BIUROSTYL Kamilla Wielocha 20 613,20 14 514,00  

35 127,20

 

3. Firma Handlowa TONEX 17 119,38 10 205,31  

27 324,69

 

40 930,71

4. PARTNER XXI          Sp. z o. o. 15 013,67 10 316,33  

25 330,00

 

45 533,10

5. MCR electronics  

 

41 756,04

6. PRYZMAT Sp. z o. o.  

 

42 272,64

7. OFFI-PAP Sp. z o. o. 12 558,67 10 454,52  

23 013,19

 

49 308,94

Zamawiający stwierdził, że, wszystkie złożone oferty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spełniały wymagania Zamawiającego określone w ,,Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Dokumenty do pobrania:

Informacja z wyboru – pobierz PDF

 

p.o. Dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/ – /
Paweł Barański

                                                                                                                            

 

21.03.2018 r.

Znak sprawy: EFN-1.2300.9.1.2018.AP
Nr sprawy RZP-I-WB/30/EFN-1/2018

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w dniu 19.03.2018 r. o godz. 12.15 Komisja w składzie ustalonym Zarządzeniem nr 14 z dnia 21.02.2018 r. zmienionym Zarządzeniem nr 18/2018 z dnia 12 marca 2018 r. dokonała otwarcia ofert na dostawę materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek       Część I w tym Część Ia i Ib oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów Część II do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31.

W w/w postępowaniu złożonych zostało w wyznaczonym terminie 7 ofert wyszczególnionych  w poniższej tabeli:

W w/w postępowaniu złożonych zostało w wyznaczonym terminie 7 ofert wyszczególnionych  w poniższej tabeli:

L.p.

Nazwa Firmy Część Ia  brutto  w zł Część Ib brutto w zł Razem Część I (A i B) brutto w zł Część II brutto w zł

1.

AGAT office 18 662,59 12 402,71 31 065,30

2. KAMA BIUROSTYL Kamilla Wielocha 20 613,20 14 514,00 35 127,20

3.

Firma Handlowa TONEX 17 119,38 10 205,31 27 324,69 40 930,71
4.

PARTNER XXI          Sp. z o. o.

15 013,69 10 316,34 25 330,03

45 533,10

5.

MCR electronics

41 756,04

6. PRYZMAT Sp. z o. o.

42 272,64

7.

OFFI-PAP Sp. z o. o. 12 558,67 10 454,52 23 013,19

49 308,94

 1. Dorota Zawadka 
 2. Piotr Motyliński 
 3. Agata Chojnacka-Płatek 

Dokumenty do pobrania:

Protokół z otwarcia ofert – pobierz

 

12.03.2018 r.

Znak sprawy: EFN-1.2300.9.1.2018.AP
Nr sprawy RZP-I-WB/30/EFN-1/2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, w ramach którego działa: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ulicy Senatorskiej 29/31 (tel. 22/31-24-400; fax. 22/31-24-490), zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: dostawę materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów, faksów do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz zgodnie z par. 10 Regulaminu w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych ze środków publicznych o wartości nieprzekarczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 4/2017 Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z dnia 12 stycznia 2017 r.  

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta:

Część I – materiałów biurowych  oraz papieru do drukarek i kserokopiarek

w tym:

– Część IA   – materiałów biurowych

– Część IB   – papieru do drukarek i kserokopiarek

Część II – oryginalnych materiałów eksploatacyjnych o drukarek, kalkulatorów i faksów.

 1. Część I w tym: Część IA i IB – Dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta materiałów biurowych i papieru do drukarek i kserokopiarek.
 2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek określa wykaz materiałów do zakupu w 2018 roku dotyczący Części I ( w tym: Części IA i IB) w załączniku nr 3 ” ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA”.
 3. Zamawiający zastrzega, iż ilości materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek podane w wykazie dotyczącym Części I ( w tym: Części IA i IB) w ZESTAWIENIU KOSZTÓW ZAMÓWIENIA stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia są ilościami orientacyjnymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w załączniku nr 3 do niniejszego Zaproszenia. Zakupy dokonywane w toku realizacji umowy mogą się różnić ilościowo dla poszczególnych pozycji od ilości podanych w załączniku nr 3.
 4. Dostarczane materiały biurowe muszą być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, mają być nienaruszone, posiadać znaki identyfikujące produkt, a w szczególności znak towarowy produktu lub markę producenta.
 5. Wymagany okres gwarancji jakości na dostarczane materiały wynosi 12 miesięcy od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
 6. Część II – Dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta oryginalnych                 materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów i faksów:
 7. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość materiałów eksploatacyjnych określa wykaz materiałów przewidzianych do zakupu w 2018 roku dotyczący Części II w załączniku nr 3 ”ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA”.
 8. Zamawiający zastrzega, iż ilości materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów i faxów podane w wykazie dotyczącym Części II w ZESTAWIENIU KOSZTÓW ZAMÓWIENIA stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia są ilościami orientacyjnymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w załączniku nr 3 do niniejszego Zaproszenia. Zakupy dokonywane w toku realizacji umowy mogą się różnić ilościowo dla poszczególnych pozycji od ilości podanych w załączniku nr 3.
 9. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały eksploatacyjne wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego będą oryginalne, fabrycznie nowe, co oznacza, że mają to być produkty wykonane z nowych elementów, wolne od wad, nieużywane, nienaprawiane, nieregenerowane, w oryginalnych opakowaniach producenta nie noszących znamion otwierania, z widocznym opisem zawartości, a w szczególności:
 • numerem katalogowym produktu,
 • nazwą i typem urządzenia, do którego są przeznaczone,
 • symbolem (logo)/ nazwą producenta,

4) Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę zamiennych materiałów eksploatacyjnych.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,
 2. Zakończenie: do dnia 27.12.2018 r.

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdziale IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 19.03.2018 r., do godziny 12:00 w Kancelarii SZRM w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji najniższej ceny tylko w przypadku:

 • kiedy najniższa oferta w którejkolwiek części przekracza wysokość posiadanych środków, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia
 • kiedy wartość dwóch lub więcej najniższych Ofert jest taka sama i nie przewyższa środków finansowych w dyspozycji Zamawiającego przeznaczonych na realizację niniejszego zamówienia.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi przedstawić:

 1. wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
 4. Parafowany wzór umowy – stanowiący załącznik nr 2
 5. Wypełniony Formularz ,,ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA – stanowiący załącznik nr 3

Uwaga!

 • W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej lub w formie konsorcjum, do oferty należy załączyć odpowiednio: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub właściwego KRS dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.
 • Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ

 1. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2017 poz 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
 2. Zamawiający wskazuje następujący numer 22 312 44 00 oraz adres poczty elektronicznej szrm@szrm.pl
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 4. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.
 5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-maila podanego przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
 6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
 7. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.
 2. W przypadku załączenia do Oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć także tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
 1. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

 1. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści Oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania Oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

 1. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

 1. Informacje dodatkowe
 1. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 2. Kryteria oceny oferty – cena 100%

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty brutto musi być wyrażona w PLN i obejmować wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu.

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto z podatkiem VAT, obejmującą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.
 2. Kalkulacja ceny zaproponowanej w ofercie musi wynikać z prawidłowej wyceny formularza „Zestawienie kosztów zamówienia”, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia, która powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
 3. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego w poszczególnych pozycjach druku OFERTA jest niedopuszczalne.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W przypadku składania ofert na jedną z Części, obowiązek o którym mowa w ust. 4 dotyczy Części, na którą składana jest oferta.
 6. Brak wypełnienia i określenia wartości, bądź dopisanie pozycji w pozycji formularza ,,Druk OFERTA” i „Zestawienie kosztów zamówienia” spowoduje odrzucenie oferty.
 7. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
 8. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie, powinny być wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 9. Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami stanowi błąd w obliczeniu ceny, skutkujący odrzuceniem oferty.

 

VIII. WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW/WYJAŚNIEŃ            TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT.

 1. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w pkt IV Zaproszenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 2. Zamawiający w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw , chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców – w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/OMYŁKA RACHUNKOWA

Zamawiający poprawi w Ofercie:

 1. Oczywiste omyłki pisarskie,
 2. Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 3 wymagana jest zgoda Wykonawcy.

X. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną.

 

 1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
 • Wyborze najkorzystniejszej oferty podając ceny ofert.
 • Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • Unieważnieniu postępowania.

Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

XI. UMOWA

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia.
 2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z ww. wzorem umowy.
 3. Wzór umowy nie podlega zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzanych przez Zamawiającego do terminu składania ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w 11 umowy) stanowiącej załącznik nr 2 do Zaproszenia.
 5. Zamawiający zawrze umowę zgodną w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia, z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy.
 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

 

 

XII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

 

Załącznik nr 1

 

Druk „OFERTA”

 

na 4 stronach;

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Parafowany wzór umowy

Formularz: ,,Zestawienie kosztów zamówienia”

na 10 stronach;

na 9 stronach;

 

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański  

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Załącznik nr 1 druk OFERTA
Załącznik nr 2 wzór umowy
Załącznik nr 3 Zestawienie kosztów zamówienia.pdf
Załącznik nr 3 Zestawienie kosztów zamówienia.xlsx

 

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 12 marca 2018 godz 16:07
Ostatnia aktualizacja: szrm - 26 marca 2018 godz 12:35