sobota, 18 września 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy: RZP-I-WI/29/DZP-1/2013                                                         11 września 2013 r.

 

 ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-421; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wyposażenia wolier w Ptasim Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907). 

I.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)      Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia wolier w Ptasim Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL”.

2)      Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozmieszczenie elementów wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Ptasiego Azylu.

3)      Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia określa Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

II.            TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)      rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2)      zakończenie: w terminie do dnia 21 października 2013 r.

 

III.          TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 19 września 2013 r. do godz. 11.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV.          OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)      Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)      Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

 

V.            OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

VI.          OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.

4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

4. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

       VII.      WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy. na 6 stronach
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”. na 2 stronach

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Jan Leśniewski

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – wzór Umowy – pobierz
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/29/DZP-1/2013                                              04 października 2013 r.

  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wyposażenia wolier w Ptasim Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL”.

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę wyposażenia wolier w Ptasim Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: – JARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 00-488), Al. Na Skarpie 21/11 – za cenę oferty brutto: 5.387,40 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 19 września 2013 r. o godz. 11:00.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)      Andrzej Nowakowski Przedsiębiorstwo Prywatne „HANO” z siedzibą w Warszawie (kod: 04-875), ul. Zasadowa 10B – Cena oferty brutto: 6.439,05 zł (Oferta Nr 1);

2)      JARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 00-488), ul. Al. Na Skarpie 21 lok 11 – Cena oferty brutto: 5.891,70 zł (Oferta Nr 2);

3)      „DOR-MAR” s. c. Włodzimierz Matusik, Marek Czajka z siedzibą w Zielonce  (kod: 05-220) ul. St. Wyszyńskiego 86 – Cena Oferty brutto: 6.445,20 zł (Oferta Nr 3).

W związku z dokonaniem czynności związanych z badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający stwierdził, że:

Oferta Nr 3 nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie złożył w ofercie dokumentów tj. pełnomocnictwa oraz umowy spółki cywilnej, do których złożenia był zobowiązany z powodu prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej oraz nie przystąpił do negocjacji w dniu 27 września 2013 r. – na które był zaproszony.

Zamawiający w toku oceny ofert stwierdził, że Wykonawca – „DOR-MAR” s. c. Włodzimierz Matusik, Marek Czajka – działa w formie spółki cywilnej, co oznacza, że co prawda fakt utworzenia tej spółki jest zgłaszany do ewidencji działalności gospodarczej, ale przepisy nakazują każdemu przedsiębiorcy (osobie prowadzącej działalność gospodarczą) dokonać samodzielnego zgłoszenia do ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej.

Wobec powyższego samodzielne podmioty gospodarcze działające w formie spółki cywilnej składają ofertę łączną (wspólną), a tym samym Wykonawca powinien przedstawić dokumenty (pełnomocnictwo oraz umowę spółki cywilnej), z których wynikałoby upoważnienie dla Pana Włodzimierza Matusika do reprezentowania Spółki „DOR-MAR” s. c. Włodzimierz Matusik, Marek Czajka tj. dla osoby podpisującej ofertę.

Powyższe wynika z zapisów zawartych w Zaproszeniu do złożenia oferty, Rozdział IV pn. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu, pkt. 3: Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Uwaga! – W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wobec powyższego Zamawiający pismem z dnia 25.09.2013 r. wezwał Wykonawcę do złożenia – w terminie do dnia 27.09.2013 r. – nw. dokumentów:

1)     umowy spółki cywilnej – w przypadku złożenia kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy;

2)     pełnomocnictwa wystawionego dla Pana Włodzimierza Matusika, podpisanego przez wspólników spółki cywilnej – w przypadku, gdy z ww. umowy spółki nie wynika upoważnienie do reprezentowania spółki przez Pana Włodzimierza Matusika.

Jednocześnie Wykonawca został zaproszony na negocjacje w dniu 27 września 2013 r.

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył ww. dokumentów oraz nie przystąpił do negocjacji, a tym samym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Niezależnie od powyższego Zamawiający informuje, że w dniu 27 września 2013 r. oraz 02 października 2013 r. przeprowadzono negocjacje z Wykonawcą: JARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podczas których ustalono ostateczną cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia tj.:

Oferta Nr 2 – JARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 00-488), Al. Na Skarpie 21 lok 11

– Cena oferty brutto: 5.387,40 zł.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca Andrzej Nowakowski Przedsiębiorstwo Prywatne „HANO” pomimo zaproszenia, nie przystąpił do negocjacji w dniu 27 września 2013 r. W związku z powyższym uznaje się, że Wykonawca podtrzymał cenę zaoferowaną w złożonej ofercie tj.  – Cenę oferty brutto: 6.439,05 zł.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 11 września 2013 godz 13:20
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 1 grudnia 2016 godz 14:14