sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/15/DZP-1/2012                                                          

 11 kwietnia 2012 r.

 ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY
(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-31-24-421; fax. 22-31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę artykułów gospodarstwa domowego do pomieszczeń Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

I.       OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa artykułów gospodarstwa domowego do pomieszczeń Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej.

2. W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia elementów wyposażenia – zgodnie z Formularzem „Zestawienie kosztów zamówienia” (stanowiącym załącznik Nr 3 do Zaproszenia) oraz do zamontowania elementów wyposażenia wymienionych w poz. od 6 do 9 ww. Formularza we wskazanych przez Użytkownika pomieszczeniach Centrum Samotnych Matek z Dziećmi.

II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,
2. Zakończenie:  w terminie do dnia 25 maja 2012 r.

III.       TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 20.04.2012 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.
2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3)      W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.
4)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.
Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

V.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.
2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI.        OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym w szczególności koszt dostarczenia oraz zamontowania elementów wyposażenia.
2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.
4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy na 6 stronach;
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” na 3 stronach.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – wzór Umowy

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia

 Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

Pismo SZRM z dnia 16.04.2012 r. – Pobierz

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2012 r.

Nr sprawy: RZP-I-WI/15/DZP-1/2012                               

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na: dostawę artykułów gospodarstwa domowego do pomieszczeń Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej”.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę artykułów gospodarstwa domowego do pomieszczeń Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej” – zostało rozstrzygnięte.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje, że za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę JACK Spółka Jawna Kardasz, Rogowski, z siedzibą w Białymstoku (kod: 15-264), przy ul. Ciołkowskiego 2 za cenę brutto: 9.635,50 zł.
Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

1. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 20 kwietnia 2012 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 Oferty:
1) Oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę: M.Z. Serwis Magdalena Zantara, ul. Rzeczna 6, 03-794 Warszawa.
Cena oferty brutto: 12.060,89 zł.
1) Oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę: W&A Adam Wasielewski, ul. Powstańców Wlkp. 47/5, 63-800 Gostyń.
Cena oferty brutto: 15.675,12 zł.
2) Oferta Nr 3 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowe „ADMOR” Jerzy Moryto, ul. Wierzbicka 58 m. 1, 26-600 Radom.
Cena oferty brutto: 14.926,78 zł.
3) Oferta Nr 4 złożona przez Wykonawcę: JACK Spółka Jawna Kardasz, Rogowski, ul. Ciołkowskiego 2, 15-264 Białystok.
Cena oferty brutto: 9.635,50 zł.

2. W związku z dokonaniem czynności związanych z badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że:

a) Oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę: W&A Adam Wasielewski, ul. Powstańców Wlkp. 47/5, 63-800 Gostyń, nie może być brana pod uwagę przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty.
Zamawiający, w piśmie z dnia 16.04.2012 r., skierowanym do wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, poinformował Wykonawców o dokonaniu modyfikacji Przedmiotu Zamówienia, w związku z czym w załączeniu do ww. pisma przekazał Zmodyfikowany w dniu 16.04.2012 r. Załącznik Nr 3 do Zaproszenia „Zestawienie kosztów zamówienia”. Jednocześnie treść ww. pisma wraz z załącznikiem udostępniona została w katalogu: Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro na stronie internetowej www.szrm.pl. Zgodnie z pouczeniem zawartym w ww. piśmie, zmiana Przedmiotu Zamówienia, w tym modyfikacja Załącznika Nr 3 była wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia i zamierzali złożyć ofertę w ww. postępowaniu.
Natomiast Wykonawca załączył do oferty Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” o treści obowiązującej przed modyfikacją wprowadzoną w dniu 16.04.2012 r., wobec czego należy stwierdzić, że zaoferował dostawy odbiegające co do zakresu, od obowiązującego przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego treść oferty ww. Wykonawcy nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty.

b) Oferta Nr 3 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowe „ADMOR” Jerzy Moryto, ul. Wierzbicka 58 m. 1, 26-600 Radom, nie może być brana pod uwagę przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty.
Zamawiający, w piśmie z dnia 16.04.2012 r., skierowanym do wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, poinformował Wykonawców o dokonaniu modyfikacji Przedmiotu Zamówienia, w związku z czym w załączeniu do ww. pisma przekazał Zmodyfikowany w dniu 16.04.2012 r. Załącznik Nr 3 do Zaproszenia „Zestawienie kosztów zamówienia”. Jednocześnie treść ww. pisma wraz z załącznikiem udostępniona została w katalogu: Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro na stronie internetowej www.szrm.pl. Zgodnie z pouczeniem zawartym w ww. piśmie, zmiana Przedmiotu Zamówienia, w tym modyfikacja Załącznika Nr 3 była wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia i zamierzali złożyć ofertę w ww. postępowaniu.
Natomiast Wykonawca załączył do oferty Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” o treści obowiązującej przed modyfikacją wprowadzoną w dniu 16.04.2012 r., wobec czego należy stwierdzić, że zaoferował dostawy odbiegające co do zakresu, od obowiązującego przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego treść oferty ww. Wykonawcy nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 11 kwietnia 2012 godz 13:12
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:24