sobota, 18 września 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy: RZP-I-WI/33/DZP-1/2013                                                    11 września 2013 r.

 ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia kuchni Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907). 

I.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)      Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia kuchni Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL”.

2)      Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie oraz rozmieszczenie/zamontowanie elementów wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Ptasiego Azylu.

3)      Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

 II.            TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)      rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2)      zakończenie: w terminie do 21 października 2013 r.

 III.          TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 18 września 2013 r. do godz. 1100 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV.          OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)      Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 

Uwaga!

–  W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej). 

–        Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4)      Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

V.            OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

 3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

 4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI.          OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. 

4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 

5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 VII.      WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy. na 6 stronach;
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”. na 4 stronach.

 

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Jan Leśniewski

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – Pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – Pobierz
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – Pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nr sprawy: RZP-I-WI/33/DZP-1/2013                                              04 października 2013 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wyposażenia kuchni Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL”.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę wyposażenia kuchni Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:
JARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 00-488), Al. Na Skarpie 21/11 – za cenę oferty brutto: 5.969,19 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 18 września 2013 r. o godz. 11:00.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 Oferta złożona przez niżej wymienionego Wykonawcę:

JARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 00-488), ul. Al. Na Skarpie 21 lok 11 – Cena oferty brutto: 6.980,25 zł (Oferta Nr 1).

 Ponadto Zamawiający informuje, że w dniu 19.09.2013 r. została złożona do siedziby Zamawiającego oferta przez Wykonawcę GAMA Plawgo & Zawisza Spółka jawna, z siedzibą w Koszalinie (kod: 75-122), ul. Szczecińska 25A, której Zamawiający nie może uwzględnić w niniejszym postępowaniu z uwagi na złożenie oferty po terminie wyznaczonym na złożenie ofert, tj. po dniu 18.09.2013 r. do godz. 11:00.

Niezależnie od powyższego Zamawiający informuje, że w dniu 24 września 2013 r. oraz 02 października 2013 r. przeprowadzono negocjacje z Wykonawcą: JARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podczas których ustalono ostateczną cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, tj.:

Oferta Nr 1 – JARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 00-488), Al. Na Skarpie 21 lok 11
– Cena oferty brutto: 5.969,19 zł.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 11 września 2013 godz 13:25
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 1 grudnia 2016 godz 14:13