sobota, 18 września 2021

Dostawa kopiarki kolorowej dla Teatru Powszechnego – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego”

Zaproszenie do złożenia oferty

Nr sprawy: RZP-I-WI/115/DZP-1/2010 Warszawa, dnia 10.12.2010 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-31-24-458; 22-31-24-452; fax. 22-31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę kopiarki kolorowej dla Teatru Powszechnego – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego”

prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa kopiarki kolorowej dla Teatru Powszechnego – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego”, zgodnie z poniższą Specyfikacją Techniczną:
1) format oryginału/kopii – A4/A3,
2) automatyczny odwracający podajnik dokumentów na 100 ark.,
3) 2 uniwersalne kasety po min. 500 ark.,
4) automatyczny jednoprzebiegowy dupleks A3,
5) podajnik ręczny na min.100 ark,
6) Zoom min. 25 – 400%,
7) rozdzielczość drukowania: min. 600 x 600 dpi, 8 bitów (kolor); 2400 x 600 dpi w czerni (z wygładzaniem),
8) dysk twardy o pojemności min.80 GB,
9) pamięć min.1,5 GB RAM,
10) funkcja drukowania sieciowego w kolorze,
11) moduł dwustronnego kopiowania i drukowania wraz z zestawem instalacyjnym,
12) funkcja skanowania sieciowego w kolorze (do serwera, do emaila, na HDD urządzenia, do skrzynki użytkownika, do i-faxu, do USB),
13) funkcja elektronicznej archiwizacji,
14) oprogramowanie do zarządzania urządzeniem przez sieć komputerową,
15) duży dotykowy, uchylny panel sterowania,
16) szybkość kopiowania/drukowania A-4 w kolorze – min 22 strony/min,
17) tonery o wydajności: czarny min. 22 tys. kopii, kolorowy min. 12 tys. kopii,
18) stolik/szafka,
19) urządzenie gotowe do pracy ( bębny + tonery).

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od daty zawarcia umowy,
2. Zakończenie: 7 dni od daty podpisania umowy.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 13.12.2010 r. do godz. 9.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych o wartości do kwoty 14 tys. EURO (II piętro), pokój Nr 39, Warszawa (kod:00-099) ul. Senatorska 29/31.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:
1)Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.
2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3)W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.
4)Inne np., dokumenty (np. karty katalogowe, foldery, opisy techniczne) zawierające parametry oraz inne informacje dotyczące oferowanego urządzenia.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej lub faxu w sposób czytelny.
2. Forma składanych dokumentów.
Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1.Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
(z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”.
2.Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego
w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy. na 5 stronach;

p.o Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
Paweł Barański
/-/

unieważnienie postępowania

Warszawa,dnia13.12.2010 r.

SZRM/DZP-3/IL/ /2010

Dotyczy: dostawy kopiarki kolorowej dla Teatru Powszechnego.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta niniejszym informuje, iż z przyczyn formalnych – przesłanie modyfikacji Przedmiotu zamówienia po terminie wyznaczonym na otwarcie ofert – unieważnia postępowanie Nr RZP-I-WI/115/DZP-1/2010, dotyczące dostawy kopiarki kolorowej dla Teatru Powszechnego.
Zamawiający odrębnym pismem poinformuje o nowym terminie składania ofert.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
Paweł Barański
/-/

Materiały do pobrania dla oferentów

Zaproszenie do złożenia oferty – pobierz
Załącznik Nr 1 – Druk Oferta – pobierz
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy – pobierz
Modyfikacja przedmiotu zamówienia z dnia 13.12.2010 r – pobierz
Unieważnienie postępowania. – pobierz
Modyfikacja przedmiotu zamówienia z dnia 10.12.2010 r. – pobierz

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 7 lutego 2011 godz 7:21
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 14:06