sobota, 18 września 2021

wykonanie jednostronnej tablicy pamiątkowej dla inwestycji pn.: ”Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego – Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy”, o wymiarach 60 cm szerokości i 40 cm wysokości z pleksi wraz z montażem.

Zaproszenie do złożenia oferty

Nr sprawy: RZP-I-WI/105/DZP-1/2010 Warszawa, dnia 10.11.2010 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-31-24-458; 22-31-24-452; fax. 22-31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie jednostronnej tablicy pamiątkowej dla inwestycji pn.: ”Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego – Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy”, o wymiarach 60 cm szerokości i 40 cm wysokości z pleksi wraz z montażem

prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

I.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
jednostronnej tablicy pamiątkowej dla inwestycji pn.: ”Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego – Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy”, o wymiarach 60 cm szerokości i 40 cm wysokości z pleksi wraz z montażem.
2. Przedmiot Zamówienia obejmuje:
1) zaprojektowanie tablicy pamiątkowej wg poniższych wytycznych – zgodnie z obowiązującymi dokumentami,
2) zaprojektowanie konstrukcji i mocowania tablicy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,
3) wykonanie, dostawa i montaż zaprojektowanej tablicy pamiątkowej z pleksi o wymiarach j.w. – po jej formalnej akceptacji przez Zamawiającego,
4) tablica pamiątkowa powinna zawierać następujące treści i logotypy graficzne:
a) Treść: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013;
b) Poziom dofinansowania: 85%;
c) Tytuł projektu: Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego – Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy;
d) Termin realizacji: Inwestycja zrealizowana została w okresie: 7.08.2008 r. – 31.12. 2010 r.
e) Beneficjent: miasto stołeczne Warszawa;
f) Logotypy według zasad zawartych w „Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013”:
– Logo Narodowej Strategii Spójności
– Logotyp marki Mazowsze
– Logo Unii Europejskiej.
5) Kolejność logotypów:
Narodowa Strategia Spójności w formie znaku programu regionalnego z zapisem Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności ( lewa strona); Logo marki Mazowsze – ( środek); flaga UE z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ( prawa strona tablicy).
Tablica pamiątkowa musi posiadać układ i strukturę powierzchniową zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Umowy,
„Wytyczne dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013” stanowią Załącznik Nr 2 do Umowy.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od daty zawarcia umowy,
2. Zakończenie: 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 15.11.2010 r. do godz. 12.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych o wartości do kwoty 14 tys. EURO (II piętro), pokój Nr 39, Warszawa (kod:00-099) ul. Senatorska 29/31.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:
1)Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.
2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3)W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.

V.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej lub faxu w sposób czytelny.
2. Forma składanych dokumentów.
Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

VI.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1.Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”.
2.Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego
w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy. na 5 stronach;

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
Paweł Barański
/-/

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, dnia 16.11.2010 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania na: wykonanie jednostronnej tablicy pamiątkowej dla inwestycji pn.: „Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego – Oddział muzeum Historycznego m.st. Warszawy”, o wymiarach 60 cm szerokości i 40 cm wysokości z pleksi wraz z montażem.

1.W dniu 10 listopada 2010 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wysłał Zaproszenie do złożenia oferty na: wykonanie jednostronnej tablicy pamiątkowej dla inwestycji pn.: „Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego – Oddział muzeum Historycznego m.st. Warszawy”, o wymiarach 60 cm szerokości i 40 cm wysokości z pleksi wraz z montażem do niżej wymienionych Wykonawców: Novum Incest Media Sp. z o.o. z Gliwic, WENUS z Kielc, Dorota Bagniewska AGENCJA REKLAMY PLASTICA z Warszawy, Art-Bro Wojciech Babik, Filip Kochański Spółka Jawna z Łomianek oraz umieścił w/w zaproszenie na stronie internetowej: www.szrm.pl.
2.Termin na złożenie oferty upłynął w dniu 15 listopada 2010 r. o godz. 12:00.
Do upływu terminu na składanie ofert wpłynęła jedna oferta:
Dorota Bagniewska AGENCJA REKLAMY PLASTICA
02-903 Warszawa
Ul. Powsińska 74A lok. 25
Cena BRUTTO: 1.032,68 zł
3.Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę złożoną przez Wykonawcę: Dorota Bagniewska AGENCJA REKLAMY PLASTICA z siedzibą w Warszawa (kod: 02-903), przy
ul. Powsińskiej 74A lok. 25, za cenę brutto: 1.032,68 zł.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
Paweł Barański
/-/

Materiały do pobrania dla oferentów:

Przykładowy wzór tablicy pamiątkowej – pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty –pobierz
Załącznik Nr 2 – Wzór Umowy –pobierz
Wytyczne dla Beneficjentów –pobierz
Załącznik Nr 1 – Druk OFERTA – pobierz

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 7 lutego 2011 godz 6:37
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 14:07