sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/32/DZP-1/2015                                                                     10 września 2015 r.

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22/31-24-475; fax. 22/31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonanie studni głębinowej zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 5 Porozumienia zawartego w dniu 02.04.2015 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą, Instytutem Hematologii i Transfuzjologii, Centrum Onkologii oraz Wojewodą Mazowieckim (dla potrzeb Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie) oraz przeprowadzenie czynności formalno-prawnych związanych ze zmianą statusu istniejącej studni głębinowej 2A na rzecz Szpitala Południowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa Szpitala Południowego” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej
   i wykonanie studni głębinowej zgodnie z postanowieniami § 2ust. 5 Porozumienia zawartego w dniu 02.04.2015 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą, Instytutem Hematologii
   i Transfuzjologii, Centrum Onkologii oraz Wojewodą Mazowieckim (dla potrzeb Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie) oraz przeprowadzenie czynności formalno-prawnych związanych ze zmianą statusu istniejącej studni głębinowej 2A na rzecz Szpitala Południowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa Szpitala Południowego”.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)     wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej ujęcia wody wraz z jej zatwierdzeniem dla potrzeb Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie (COI) o wydajności nie mniejszej niż wydajność istniejącej studni 2A ( 50m³/h), w szczególności:

a)     uzyskanie i opracowanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania w tym:

– inwentaryzacja wraz z ekspertyzą techniczną istniejącego uzbrojenia terenu,

– opracowanie geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obszaru ujęcia wody,

– uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Koordynacji

Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Biurze Geodezji i Katastru (w razie konieczności),

– wykonanie niezbędnych ocen i ekspertyz do wykonania dokumentacji projektowej,

– wykonanie inwentaryzacji zieleni w miejscu realizacji zamówienia,

– wykonanie badań geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych, geofizycznych

– uzyskanie niezbędnych warunków technicznych zasilania w media,

b)     opracowanie wszelkich koniecznych materiałów, wniosków, projektów w uzgodnieniu
z Zamawiającym wraz z uzyskaniem w imieniu przyszłego Użytkownika – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie (COI) – wszelkich uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do eksploatacji, w tym:

– decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

– decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z opracowaniem karty informacji przedsięwzięcia,

– wykonanie kompletnego projektu prac geologicznych wraz z uzyskaniem decyzji

zatwierdzającej,

– opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i na pobór wód

podziemnych,

– uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i na pobór wód podziemnych,

– opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody ustalającej zasoby wraz z

uzyskaniem decyzji zatwierdzającej,

– wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej  i wprowadzenie zmian na mapach

zasadniczych w ODGiK,

– opracowanie projektu budowlanego obudowy studni wraz ze zgłoszeniem robót,

– opracowanie dokumentacji projektowej wewnętrznej sieci wodociągowej, przyłącza

energetycznego wraz z automatyką, ogrodzenia strefy ochronnej, obudowy studni wraz ze

wszelkimi uzgodnieniami.

2)     wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, uruchomieniu i przekazaniu do eksploatacji studni głębinowej wraz zapewnieniem stałego nadzoru geologicznego, w tym:

– wykonanie otworu o wydajności eksploatacyjnej nie mniejszej niż istniejąca studnia 2A  (50m³/h),

wykonanie próbnego pompowania, wykonanie pomiarów, obserwacji oraz badań w pełnym zakresie,

– wykonanie niezbędnej dezynfekcji,

- wykonanie przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego do istniejącej SUW,
- wykonanie obudowy i uzbrojenia otworu wraz z doborem, zakupem, montażem pompy głębinowej wraz z pełnym oprzyrządowaniem do pomiaru zwierciadła wody,
- zamontowanie kompletnego zestawu urządzeń do poboru wody,
- doprowadzenie energii elektrycznej do zasilania pompy i sterowania,
- wykonanie strefy ochronnej ujęcia wody,
- przekazanie do eksploatacji ujęcia wody.

– wykonanie niezbędnych prac towarzyszących i robót tymczasowych

3)     przeprowadzenie czynności formalno-prawnych, związanych ze zmianą statusu istniejącej studni głębinowej 2A z wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych w imieniu Zamawiającego, w tym  m.in. wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego).

4)     Dokumentacja winna być sporządzona w formie:

1)  papierowej w ilości 6 egzemplarzy,

2)     elektronicznej po 6 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, opracowania projektowe w formatach:

– dla rysunków (*.dwg)/(*.dxt) oraz (*.pdf) i (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi,

– dla tekstu (*.pdf) i (*.doc);

3)     uzgodnienia, opinie i decyzje Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną ww. opracowań objętych Przedmiotem Umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  1. Rozpoczęcie: niezwłocznie od daty podpisania umowy,
  2. Zakończenie: w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 16.09.2015 r. do godz. 09:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

 

 1. IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)     Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zaproszenia.

2)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej –wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)     Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

 

Uwaga!
– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 1. V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
  1. 1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)     W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

 1. 2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone
w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

 1. 3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

 1. 4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone
„za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 1. VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
 2. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę zawykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia, a w szczególności koszty: opinii, decyzji, ekspertyz, pozwoleń i uzgodnień przez uprawnione jednostki i urzędy oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „druk OFERTA”.
 4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
 5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/32/DZP-1/2015                                                        22 września  2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonanie studni głębinowej zgodnie z postanowieniami § 2ust. 5 Porozumienia zawartego w dniu 02.04.2015 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą, Instytutem Hematologii

i Transfuzjologii, Centrum Onkologii oraz Wojewodą Mazowieckim (dla potrzeb Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie) oraz przeprowadzenie czynności formalno-prawnych związanych ze zmianą statusu istniejącej studni głębinowej 2A na rzecz Szpitala Południowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa Szpitala Południowego”.

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonanie studni głębinowej zgodnie
z postanowieniami § 2 ust. 5 Porozumienia zawartego w dniu 02.04.2015 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą, Instytutem Hematologii i Transfuzjologii, Centrum Onkologii oraz Wojewodą Mazowieckim (dla potrzeb Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie) oraz przeprowadzenie czynności formalno-prawnych związanych ze zmianą statusu istniejącej studni głębinowej 2A na rzecz Szpitala Południowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa Szpitala Południowego” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę:
RADICAL, ul. Wolności 2/17/22, 05-220 Zielonka – Cena oferty brutto: 146 763,60 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się
w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 16 września 2015 r. o godz. 09:00.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)    Zakład Studniarski, Leopold Śmiałkowski, ul. Hortensji 28, 01-480 Łódź – Cena oferty brutto: 239 850,00 zł (Oferta Nr 1);

2)    WIERT-POL Mirosław Jeliński, ul. Małołęcka 24A, 05-126 Nieporęt – Cena oferty brutto: 209 326,30 zł (Oferta Nr 2);

3)    RADICAL, ul. Wolności 2/17/22, 05-220 Zielonka – Cena oferty brutto: 146 763,60 zł (Oferta Nr 3);

4)    LORAG SYSTEM Karol Góra, ul. Srebrzysta Aleja 17, 05-850 Strzykuły – Cena oferty brutto: 189 199,83 zł (Oferta Nr 4);

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 10 września 2015 godz 8:33
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 12:06