sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/32/DZP-1/2014                                                          08 lipca 2014 r.

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22/31-24-482; fax. 22/31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „KOŁO” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „KOŁO” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Projekt koncepcyjny (dwa warianty) – 3 egz., w tym:

a)      Opis techniczny;

b)      Zagospodarowanie terenu;

c)      Rzuty poszczególnych kondygnacji;

d)      Szacunkową wycenę wykonania adaptacji budynku.

2) Wykonanie projektu budowlanego – 6 egz. obejmującego:

a)      Projekt architektoniczny;

b)      Projekt zagospodarowania terenu;

c)      Projekt konstrukcyjny;

d)      Projekt instalacji sanitarnych;

e)      Projekt instalacji elektrycznych;

f)        Projekt instalacji teletechnicznych;

g)      Ekspertyza pożarowa.

3) Wykonanie projektów wykonawczych – w 6 egz., w tym:

a)      Projekt architektoniczny;

b)      Projekt zagospodarowania terenu;

c)      Projekt konstrukcyjny;

d)      Projekt instalacji sanitarnych;

e)      Projekt instalacji elektrycznych;

f)        Projekt instalacji teletechnicznych.

4) Przedmiary robót – w 3 egz.,

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w 6 egz.,

6) Kosztorysy inwestorskie – w 3 egz.,

7) Wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;

8) Pełnienie nadzoru autorskiego, we wszystkich branżach nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową w zakresie przedmiotu zamówienia.

 

3. Przedmiot umowy należy wykonać w formie:

1)      papierowej w ilościach jw.

2)      elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:

a)      projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),

b)      przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie *.ath),

c)      STWiOR – w programie WORD lub kompatybilnym w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf),

3)      Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną ww. opracowań objętych przedmiotem umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o Opis założeń projektowych, stanowiący załącznik Nr 1 do wzoru Umowy;

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,

2. Zakończenie wykonania Dokumentacji: w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy w tym:

1)      projekt koncepcyjny – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy,

2)      projekt budowlany – w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy,

3)      projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie – w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy.

4)      nadzór autorski, we wszystkich branżach, nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową w zakresie przedmiotu zamówienia – w terminie do dnia 15.12.2015 r.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 15 lipca 2014 r. do godz. 12.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099)
ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

 

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej –wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)      Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)      Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1)      Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę zawykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a w szczególności koszty: opinii, decyzji, ekspertyz, pozwoleń i uzgodnień przez uprawnione jednostki i urzędy oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

2)      Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.

3)      Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

4)      Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

 

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy wraz z załącznikami:1)         Opis założeń projektowych2)         wzór „Karty nadzoru autorskiego”,3)        wzór „Protokołu zaawansowania inwestycji”
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”

p.o. Dyrektora
Stołecznego zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – wzór Umowy – pobierz
Załącznik do umowy – Opis założeń projektowych – pobierz
Załącznik do umowy – wzór „KARTY NADZORU AUTORSKIEGO” – pobierz
Załącznk do umowy- wzór Protokołu zaawansowania inwestycji Cz. I – pobierz
Załącznk do umowy- wzór Protokołu zaawansowania inwestycji Cz. II – pobierz
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/32/DZP-1/2014                                             22 lipca 2014 r.

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „KOŁO” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „KOŁO” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 7 złożoną przez Wykonawcę:
– Woźnicki Zdanowicz architekci – spółka cywilna z siedzibą w Warszawie (kod: 02-555), Al. Niepodległości 157/6 za cenę oferty brutto: 80.485,05 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się
w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 15 lipca 2014 r. o godz. 12:00.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 11 Ofert złożonych przez niżej wymienionych Wykonawców:

 

1)     P.P.H.U. ”GUARD” BIURO INŻYNIERYJNO-ARCHITEKTONICZNE Mariusz Małasiewicz z siedzibą w Częstochowie (kod: 42-217), ul. Glogera 15– Cena oferty brutto: 138.000,00 zł. (Oferta Nr 1);

2)     MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(kod: 00-367), ul. Kopernika 8/18 m. 26 – Cena oferty brutto: 110.331,00 zł. (Oferta Nr 2);

3)     OCA Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-776), ul. Indiry Gandhi 35/235 – Cena oferty brutto: 90.996,75 zł. (Oferta Nr 3);

4)     Katarzyna Kula – Żochowska z siedzibą w Warszawie (kod: 01-503), Al. Wojska Polskiego 35/26 – Cena oferty brutto: 91.093,80 zł. (Oferta Nr 4);

5)     Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 01-355), ul. Powstańców Śląskich 106 D lok. 9 – Cena oferty brutto: 146.788,20 zł. (Oferta Nr 5);

6)     „SOL – AR” Jerzy Solarek Pracownia Architektury i Urbanistyki z siedzibą w Warszawie (kod: 02-816), ul. Rajskich Ptaków 17 – Cena oferty brutto: 172.168,00 zł. (Oferta Nr 6);

7)     Woźnicki, Zdanowicz architekci z siedzibą w Warszawie (kod: 02-555),
Al. Niepodległości 157/6– Cena oferty brutto: 80.485,05 zł. (Oferta Nr 7);

8)     GMTS Pracownia Projektowa Grażyna Marciszewska i Tomasz Szybiak Spółka jawna z siedzibą w Warszawie (kod: 03-996), ul. Samolotowa 1/25 – Cena oferty brutto: 85.100,00 zł. (Oferta Nr 8);

9)     Pracownia Architektoniczna AR – CAD – A Anna Iwanowicz z siedzibą
w Białymstoku (kod: 15-024), ul. Kraszewskiego 11A/6 – Cena oferty brutto: 82.748,25 zł. (Oferta Nr 9);

10) Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe „ABIX bis” Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (kod: 02-264), ul. Janiszowska 9 – Cena oferty brutto: 243.294,00 zł. (Oferta Nr 10);

11) CZWARTY WYMIAR s.c. z siedzibą w Warszawie (kod: 04-502), ul. Korkowa 35/114 – Cena oferty brutto: 142.680,00zł. (Oferta Nr 11);

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

 

 


logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 8 lipca 2014 godz 12:33
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 9:35