sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: DZP-1.260.49.2018…. MW                                                                    08 października 2018 r.

Nr procedury: RZP-I-WI/29/DZP-1/2018

 L.dz ……………………………………

 

………………………………….

………………………………….

 

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul., Senatorskiej 29/31, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej stanu istniejącego budynku biurowego wraz z działką o numerze ew. 6 obręb 20101 zlokalizowanego przy Placu Starynkiewicza 7/9 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy Placu Starynkiewicza 7/9 – prace przygotowawcze”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej stanu istniejącego budynku biurowego wraz z działką o numerze 6 obręb 20101 zlokalizowanego przy Placu Starynkiewicza 7/9 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy Placu Starynkiewicza 7/9 – prace przygotowawcze”.

 

 1. Przedmiotem opracowania będzie wykonanie inwentaryzacji nieruchomości obejmującej teren wraz z jego zagospodarowaniem, rzuty kondygnacji: piwnicy, parteru, 1 piętra, 2 piętra, 3 piętra, 4 piętra, poddasza, więźby dachowej, dachu, elewacje, 6 przekrojów. Inwentaryzacje należy wykonać w branży:
 • architektura i konstrukcja,
 • instalacje sanitarne,
 • instalacje elektryczne,
 • instalacje teletechniczne,
 • zakres wykonanych prac związanych z wymogami przeciwpożarowymi.
 1. W ramach inwentaryzacji przewiduje się wykonanie dokumentacji obejmującej:
 • opis techniczny z uwzględnieniem parametrów charakterystycznych budynku,
 • opis materiałów budowlanych, z jakich zostały wykonane poszczególne elementy budynku,
 • rzut działki w skali 1 : 500 ze wszystkimi budowlami znajdującymi się na nieruchomości oraz elementami małej architektury, sieciami i przyłączami nadziemnymi i podziemnymi,
 • rzuty kondygnacji: piwnicy, parteru, 1 piętra, 2 piętra, 3 piętra, 4 piętra, poddasza, więźby dachowej, dachu, elewacje, 6 przekrojów w branży architektoniczno – konstrukcyjnej w skali 1 : 100,
 • instalacji sanitarnych na wykonanych rzutach kondygnacji i elewacjach skali 1 : 100,
 • instalacji elektrycznych na wykonanych rzutach kondygnacji w skali 1 : 100 w tym jeden egzemplarz w skali 1 : 50 również na wykonanych rzutach kondygnacji,
 • instalacji teletechnicznych na wykonanych rzutach kondygnacji w skali 1 : 100 w tym jeden egzemplarz w skali 1 : 50 również na wykonanych rzutach kondygnacji,
 • dokumentację fotograficzną m.in. całego budynku, wszystkich pomieszczeń, elewacje i terenu z zaznaczeniem na rzutach miejsc wykonania zdjęć, wraz z opisem (nr zdjęć), w szczególności takie, które są uszkodzone lub ważne z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć dokumentacja w tym jako możliwy materiał dowodowy,
 • zakres wykonanych prac dotyczących wymogów przeciwpożarowych na wykonanych rzutach kondygnacji w skali 1 : 100 w odniesieniu do postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 lutego 2012 roku przedstawiony czytelnie w formie graficznej.
 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 • uzyskanie mapy ewidencyjnej zasobów geodezyjnych –  4 egz.,
 • opracowanie inwentaryzacji:
 • budowlanej – 4 egz.,
 • instalacyjnej (sanitarna, elektryczna, teletechniczna – po 4 egz. z każdej,
 • inwentaryzacji kominiarskiej wentylacji grawitacyjnej z narysowaniem rozwinięć każdego
  z ponumerowanych kanałów wraz z podaniem ich długości, drożności, wielkości przekrojów oraz lokalizacji na rzucie – 4 egz.,
 • inwentaryzacji rur spustowych kanalizacji deszczowej z narysowaniem rozwinięć każdego
  z ponumerowanych pionów wraz z podaniem ich długości oraz lokalizacji na rzucie – 4 egz.,
 • ekspertyza mykologiczna – 4 egz.
 • opis warstw na przekrojach,
 • inwentaryzacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych – 4 egz.,
 • dokumentacja fotograficzna – 4 egz.
 1. Dokumentację inwentaryzacyjną należy wykonać w formie:
 • papierowej w ilościach jw.
 • elektronicznej po 4 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: rysunki w formacie (*.dwg/dxf), (*.pdf) oraz tekst w formacie (*.pdf) i (*.doc),
 • załączniki formalno-prawne Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf).
 • dokumentację fotograficzną w formie papierowej i formie cyfrowej w ilości jak wyżej.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna
w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze,
w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

 1. Opis nieruchomości

Budynek powstał w latach 1937-39 na zamówienie Zarządu Miasta m. st. Warszawy
z przeznaczeniem na hotel turystyczny. Projektantem był Władysław Borawski. W związku ze zniszczeniem w 1944 r. został odbudowany według projektu Ireny Poniatowicz – Głazek. Jest obiektem użyteczności publicznej, od wielu lat pełni funkcje biurowe.

Nieruchomość znajduje się w zwartej zabudowie śródmiejskiej, położona na działce nr ew. 6 obręb 20101, u zbiegu ulic aleje Jerozolimskie i plac Starynkiewicza. Budynek narożny składający się z dwóch skrzydeł wzdłuż ulic w ostrej granicy.

Działka w kształcie trapezu, prawie w całości utwardzona. Poza budynkiem biurowym na działce od strony podwórka znajduje się stacja transformatorowa, agregat prądotwórczy oraz wiata śmietnikowa.

Obiekt znajduje się w gminnej ewidencji zabytków pod numerem OCH05142.

 1. Charakterystyczne parametry:
 • powierzchnia działki 1 857,00 m2,
 • powierzchnia użytkowa – 7014,00 m2,
 • powierzchnia zabudowy – 1 417,0 m2,
 • wysokość budynku – 24,65 m,
 • wysokość kondygnacji: piwnica                       3,07 – 4,60 m

parter              3,30 m

I piętro            3,30 m

II piętro           3,30 m

III piętro          3,30 m

IV piętro         3,30 m

poddasze         1,61 – 3,00 m

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 • Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,
 • Zakończenie – w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 16 października 2018 r. do godz. 09:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny, po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

Uwaga:

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) cen zawartych w ofertach.

 1. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

 1. Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik
  Nr 1

    Uwaga:

 • Formularz „Oferty” powinien zawierać odpowiednio:

– dla Wykonawców będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, na potrzeby związane z zamówieniem publicznym, w ramach którego składam swoją ofertę. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia.”

dla Wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oświadczenie
o treści:

„Oświadczam, że znany jest mi fakt, iż dane identyfikujące podmiotu, który reprezentuję, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia.”

 

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

 1. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
 2. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
  23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
 3. Zamawiający wskazuje następujący numer faksu: + 48 22 312 44 90 oraz adres poczty elektronicznej szrm@szrm.pl.
 4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda
  ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 5. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.
 6. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-maila podanego przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy
  z treścią pisma.
 7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
 8. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.
 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
  1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie w języku polskim.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.
 • W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
 • Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 1. Forma składanych dokumentów.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone
w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

 

Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

 

Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), określoną w Druku Oferta, obejmującą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy.

W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

 1. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
 2. Wszelkie obliczenia w ofercie powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VIII. WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW / WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 1. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w pkt IV Zaproszenia lub dokumenty
  są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 2. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców – w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/ OMYŁKA RACHUNKOWA

Zamawiający poprawi w ofercie:

1)  oczywiste omyłki pisarskie,

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia okoliczności o, których mowa w pkt 3 wymagana jest zgoda Wykonawcy.

 

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 2. W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryterium:

Cena – 100%

W zakresie ww. kryterium, oferta może uzyskać max 100 punktów.

Ocena punktowa w zakresie ww. kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%.

 Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

minimalna cena oferowana brutto

Cena = ———————————————————– x 100

cena badanej oferty brutto

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 

 1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej  oferty,

3) unieważnieniu postępowania.

Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 1. UMOWA
  1. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
  2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z ww. wzorem umowy.
  3. Wzór umowy nie podlega zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do terminu składnia ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
  4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
   w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 13 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
  5. Zamawiający zawrze umowę zgodną w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2
   do Zaproszenia, z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym w zaproszeniu
   do podpisania umowy.
  6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

XII. POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod:00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM;
 • z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z Zaproszeniem do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej stanu istniejącego budynku biurowego wraz z działką o numerze 6 obręb 20101 zlokalizowanego przy Placu Starynkiewicza 7/9 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy Placu Starynkiewicza 7/9 – prace przygotowawcze” (Nr procedury: RZP-I-WI/29/DZP-1/2018),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem (tj.: Zaproszeniem do złożenia oferty);
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

___________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1- druk OFERTA,

Załącznik Nr 2 – Wzór Umowy wraz z Załącznikami,

 

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz
Zalacznik Nr 2 do Zaproszenia – wzór Umowy – pobierz

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

DZP-1.260.49.2018…. MW                                                                           16 października 2018 r.

Nr procedury: RZP-I-WI/29/DZP-1/2018

L.dz ……………………………………

                                                                     ……………………………………

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej stanu istniejącego budynku biurowego wraz z działką o numerze ew. 6 obręb 20101 zlokalizowanego przy Placu Starynkiewicza 7/9 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy Placu Starynkiewicza 7/9 – prace przygotowawcze”.

 

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-543; fax: 22/31-24-490), informuje, że w dniu  16 października 2018 r. o godz. 09:00 upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu na: wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej stanu istniejącego budynku biurowego wraz z działką o numerze ew. 6 obręb 20101 zlokalizowanego przy Placu Starynkiewicza 7/9 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy Placu Starynkiewicza 7/9 – prace przygotowawcze”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

Wobec powyższego Zamawiający podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 143.135,10 zł brutto,

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy  

Wyszczególnienie

 

 

Cena zł brutto

 

1. Vostok Design

Wojciech Gawinowski

ul. Syrokomli 7/2

30-102 Kraków

87.000,00 zł
2. APIRIA

Rafał Brdyła

ul. Krasińskiego 40A/41

01-779 Warszawa

108.240,00 zł
3. MM SECURE DESIGN

Maciej Maciąga

ul. Rembielińska 20/403

03-352 Warszawa

95.202,00 zł

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DZP-1.260.49.2018…..MW                                                                              31 października 2018 r.
Nr sprawy: RZP-I-WI/29/DZP-1/2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej stanu istniejącego budynku biurowego wraz z działką o numerze ew. 6 obręb 20101 zlokalizowanego przy Placu Starynkiewicza 7/9 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy Placu Starynkiewicza 7/9 – prace przygotowawcze”.

 

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-543; fax: 22/31-24-490) – zwany dalej Zamawiającym – zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej stanu istniejącego budynku biurowego wraz z działką o numerze ew. 6 obręb 20101 zlokalizowanego przy Placu Starynkiewicza 7/9 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy Placu Starynkiewicza 7/9 – prace przygotowawcze” – zostało rozstrzygnięte.

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 – złożoną przez Wykonawcę: Vostok Design Wojciech Gawinowski z siedzibą w Krakowie (kod: 30-102), ul. Syrokomli 7/2

Cena Oferty: 87.000,00 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

 

 1. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin na złożenie ofert upłynął w dniu 16 października 2018 r. o godz. 09:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:
 • Vostok Design Wojciech Gawinowski, ul. Syrokomli 7/2 (kod: 30-102) Kraków (Oferta Nr 1). Cena oferty: 87.000,00 zł brutto;
 • APIRIA Rafał Brdyła, ul. Krasińskiego 40A/41 (kod: 01-779) Warszawa (Oferta Nr 2). Cena oferty: 108.240,00 zł brutto;
 • MM SECURE DESIGN Maciej Maciąga, ul. Rembielińska 20/403 (kod: 03-352) Warszawa (Oferta Nr 3). Cena oferty: 95.202,00 zł brutto;

Ponadto w dniu 18.10.2018 r. o godz. 11:00 została złożona do siedziby Zamawiającego Oferta Wykonawcy: Biuro Projektowe ARCHI-PLAN Marcin Chryczyk z siedzibą w Ochotnicy Dolnej (kod: 34-452), ul. Lubańskie 19, której Zamawiający nie może uwzględnić w niniejszym postępowaniu, z uwagi na to, iż wpłynęła po upływie terminu składania ofert.

 

 1. W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że: Oferty 1, 2 i 3 spełniają wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

 

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, 2 i 3 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

 

Razem

1         87.000,00

——————  x 100 = 100,0

87.000,00

100,0
2         87.000,00

——————  x 100 = 80,4

108.240,00

 

80,4

3         87.000,00

——————  x 100 = 91,4

95.202,00

 

91,4

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Małgorzata Wicik - 9 października 2018 godz 10:07
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Wicik - 31 października 2018 godz 13:05