sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/38/DZP-1/2013                                              08 października 2013 r.

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Zamawiający: Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z pełnomocnictwem Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31, (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie usługi oznaczenia graficznego szklanych ścianek działowych zgodnie z zaleceniami PINB w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907z późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)     Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi oznaczenia graficznego szklanych ścianek działowych zgodnie z zaleceniami PINB w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”

2)     Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a)     odklejenie istniejących pasków ze ścianek Sw7 i Sw9 oraz przygotowanie podłoża pod naklejenie nowych naklejek,

b)     oklejenie szklanych ścianek Sw7 i Sw9 taśmą samoprzylepną w dwóch rzędach na wysokościach 125 cm i 150 cm od podłoża zgodnie z Projektem wykonawczym.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)     rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2)     zakończenie: w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

 III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 14.10.2013 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)     Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik
Nr 1.

2)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej
–wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)     W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 

1)     Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę zawykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”.

2)     Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy. na 5 stronach

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór Umowy wraz z załącznikiem

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pismo z dnia 09.10.2013 r. – Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego wraz z Załącznikiem – pobierz

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: RZP-I-WI/38/DZP-1/2013                                             28 października 2013 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie usługi oznaczenia graficznego szklanych ścianek działowych zgodnie z zaleceniami PINB w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: wykonanie usługi oznaczenia graficznego szklanych ścianek działowych zgodnie z zaleceniami PINB w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”  zostało unieważnione, ponieważ  nie wpłynęła żadna ważna oferta.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 8 października 2013 godz 8:35
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 1 grudnia 2016 godz 14:07