sobota, 18 września 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy: RZP-I-WI/46/DZP-1/2014 08 sierpnia 2014 r.

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie
(kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-482; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę systemu monitorowania temperatury i wilgotności w salach ekspozycyjnych i pomieszczeniach magazynowych obiektu Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Muzeum Warszawskiej Pragi” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest: dostawa systemu monitorowania temperatury
i wilgotności w salach ekspozycyjnych i pomieszczeniach magazynowych obiektu Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

2) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie/zamontowanie elementów wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum oraz jego uruchomienie.

3) Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia określa Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1) rozpoczęcie – w terminie od dnia podpisania umowy.

2) zakończenie – w terminie do dnia 19 września 2014 r.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 14 sierpnia 2014 r. do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4) Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2) W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a także przeglądy i serwis gwarancyjny, w terminach i zakresie wynikającym z dokumentów gwarancyjnych producentów wyposażenia.

2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.

4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (KORESPONDENCJA)

Pismo z dnia 13.08.2014 r. – przesunięcie terminu składania ofert – pobierz

Pismo z dnia 14.08.2014 r. – pobierz

Załącznik do pisma z dnia 14.08.2014 r. – Zmodyfikowany Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Pismo z dnia 18.08.2014 r. – pobierz

Załącznik do pisma z dnia 18.08.2014 r. – Zmodyfikowany w dniu 18.08.2014 r. Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/46/DZP-1/2014                                                                 22 sierpnia 2014 r.

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę systemu monitorowania temperatury i wilgotności w salach ekspozycyjnych i pomieszczeniach magazynowych obiektu Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę systemu monitorowania temperatury i wilgotności w salach ekspozycyjnych i pomieszczeniach magazynowych obiektu Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Muzeum Warszawskiej Pragi” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:
TESTO Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (kod: 05-802) ul. Wiejska 2 – za cenę oferty brutto: 58.722,66  zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 21 sierpnia 2014 r. o godz. 10:00.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

 

1)       LAB-EL ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Andrzej Łobzowski, Maria Łobzowska Spółka jawna z siedzibą w Reguły (kod: 05-816), ul. Herbaciana 9 – Cena oferty brutto: 60.263,85 zł. (Oferta Nr 1);

2)       TESTO Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (kod: 05-802) ul. Wiejska 2 – Cena oferty brutto: 58.722,66 zł. (Oferta Nr 2);

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Oferta Nr 1 nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty, z powodu nie złożenia przez Wykonawcę skutecznego oświadczenia woli, jakim jest złożenie oferty na wypełnionym formularzu „Druk Oferta”.

Zamawiający w toku oceny ofert stwierdził, że Wykonawca złożył formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” wraz z aktualnym odpisem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast nie został złożony wypełniony „druk Oferta”, zawierający: oświadczenie Wykonawcy
o zapoznaniu się z Zaproszeniem do złożenia oferty, w tym ze wzorem umowy, oświadczenie odnośnie oferowania wykonania Przedmiotu Zamówienia określonego w Zaproszeniu do złożenia oferty, zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu oraz zgodnie z Formularzem „Zestawienie Kosztów zamówienia”, a także oświadczenie w sprawie terminu realizacji zamówienia tj. zakończenie – w terminie do dnia 19 września 2014 r.

Powyższe wynika z wymogu zawartego w Zaproszeniu do złożenia oferty, w Rozdziale IV pn.: „OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU” tj.:

„Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4) Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.”

Ponadto Zamawiający informuje, że „Zestawienie kosztów zamówienia” Wykonawca złożył na niezmodyfikowanym formularzu, przy czym załączył własną kalkulację cenową, której Zamawiający nie jest w stanie przyporządkować do poszczególnych pozycji wymienionych w ww. formularzu „Zestawienia kosztów zamówienia”, a zatem Wykonawca zaoferował wyposażenie niezgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Jan Leśniewski

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 8 sierpnia 2014 godz 12:38
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 9:10