sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/47/DZP-1/2012                                                           07 września 2012 r.

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-482; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę sprzętu elektronicznego do pomieszczeń Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

I.       OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu elektronicznego do pomieszczeń Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej”.
 2. W ramach realizacji ww. Przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oraz podłączenia wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej – zgodnie z Formularzem „Zestawienie kosztów zamówienia” (stanowiącym załącznik Nr 3 do Zaproszenia).

II.          TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)      rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2)      zakończenie: w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

III.       TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia  12 września 2012 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV.        OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik
Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej
albo wyciąg z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej
– wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)      W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie,
tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej,
do oferty należy załączyć: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawione/y nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5)      Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

 

V.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
” przez Wykonawcę. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

3.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

VI.        OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
  (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym
  w szczególności koszt dostarczenia, rozmieszczenia, transportu oraz koszt przeglądów i serwisu gwarancyjnego. 
 2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego
  w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne. 
 3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. 
 4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 
 5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

     VII.      WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy. na 6 stronach
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”. na 1 stronach.

Zastępca Dyrektora

ds. Technicznych

/-/

Jan Leśniewski

 Załączniki do pobrania

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia-druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

Pismo z dnia 10.09.2012 r. – pobierz

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr sprawy: RZP-I-WI/47/DZP-1/2012                               Warszawa, dnia 17 września 2012 r.

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania na: dostawę sprzętu elektronicznego do pomieszczeń Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej”.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: Dostawę sprzętu elektronicznego do pomieszczeń Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej” – zostało rozstrzygnięte.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje, że za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę FORMAT Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa – za cenę brutto: 21 406,92 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin na złożenie ofert upłynął w dniu 12 września 2012 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 Oferty złożone przez:

 

1) SAGITO Sebastian Kaczanowski, ul. Jana Pawła II 23 lok 22, 05-077 Warszawa .

Cena oferty brutto: 21 844,80 zł (OFERTA NR 1).

2) EVODATA S.C. Robert Drożdż, Dariusz Bombrych ul. Żytnia 15 lok 19,
01-014 Warszawa.

Cena oferty brutto: 24 919,80 zł (OFERTA NR 2).

3) FORMAT Sp. z o.o., Tomasz Mieszkowski, ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa

Cena oferty brutto: 21 406,92 zł (OFERTA NR 3).

Zastępca Dyrektora

ds. Technicznych

/-/

Jan Leśniewski

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 7 września 2012 godz 7:16
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 11:56