sobota, 18 września 2021

 Nr sprawy: RZP-I-WI/5/DZP-1/2013                                                            06 marca 2013 r.

 

 ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22/31-24-482; fax. 22/31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na opracowanie: Ekspertyzy konserwatorskiej dla wzmocnienia strukturalnego cegły pod malowidłem ściennym w modlitewni żydowskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

I.       OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:

Ekspertyzy konserwatorskiej dla wzmocnienia strukturalnego cegły pod malowidłem ściennym w modlitewni żydowskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

1)      Ocenę stanu technicznego cegły pod malarstwem ściennym;

2)      Program prac konserwatorskich cegły wykonany przez konserwatora cegły, ceramiki, kamienia i uzgodniony z konserwatorem malarstwa ściennego;

3)      Uzgodnienie powyższego programu ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków;

4)      Kosztorys inwestorski;

5)      Przedmiar robót.

3. Przedmiot zamówienia winien być sporządzony w formie papierowej – 3 egzemplarze oraz w formie elektronicznej – w 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w formacie: .dwg, .pdf, .doc, .ath.

II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,
  2. Zakończenie: w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

III.       TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 12 marca 2013 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099)
ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

 

  IV.      OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3)      W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.

Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI.         OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1)      Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

2)      Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

     VII.      WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy na 5 stronach;

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – wzór Umowy – pobierz

 

INFORAMCJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/5/DZP-1/2013                                                25 marca 2013 r.

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie: Ekspertyzy konserwatorskiej dla wzmocnienia strukturalnego cegły pod malowidłem ściennym w modlitewni żydowskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”

 

 Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie: Ekspertyzy konserwatorskiej dla wzmocnienia strukturalnego cegły pod malowidłem ściennym w modlitewni żydowskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę: – Polscy Konserwatorzy Zabytków Barański i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (kod: 02-532), ul. Rakowiecka 36 za cenę oferty brutto: 36.500,00 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 12 marca 2013 r. o godz. 10:00.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)      TRZY WYMIARY Konserwacja Zabytków Marcin Witkowski z siedzibą w Baranowie (kod: 96-314), Boża Wola ul. Różana 5 – Cena oferty brutto: 4.500,00 zł (Oferta Nr 1);

2)      HEMEX – PÓŁNOC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (kod: 81-300), ul. Sportowa 8c lok 25 – Cena oferty brutto: 10.332,00 zł. (Oferta Nr 2);

3)      „A.M.K.” Marek Koss z siedzibą w Izabelinie (kod: 05-080), Truskaw ul. Falińskiego 7  – Cena oferty brutto: 38.130,00 zł. (Oferta Nr 3);

4)      Polscy Konserwatorzy Zabytków Barański i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (kod: 02-532) ul. Rakowiecka 36 – Cena oferty brutto: 36.500,00 zł. (Oferta Nr 4);

Ponadto w dniu 12.03.2013 r. została złożona do siedziby Zamawiającego w formie skanu oferta przez Wykonawcę CCM Jolanta Całka, ul. Kasjopei 16 (kod: 01-934) Warszawa, której Zamawiający nie może uwzględnić w niniejszym postępowaniu, z uwagi na niezachowanie obowiązku sporządzenia oferty na piśmie.

Powyższe wynika z wymogu zawartego w Zaproszeniu do złożenia oferty, w Rozdziale V pn.: Opis sposobu przygotowania wymaganych dokumentów, w ust. 1, pkt 1: „Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze”.

Przedmiotowa Oferta została złożona w formie skanu, a zatem bez zachowania formy pisemnej.

Pojęcie formy pisemnej należy definiować zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Do zachowania formy pisemnej czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia. Tak więc zasadniczym elementem formy pisemnej jest własnoręczny podpis.

Złożona oferta zawierała dokumenty opatrzone jedynie kopią własnoręcznego podpisu Wykonawcy.

Niezależnie od powyższego Zamawiający wyjaśnia, iż co prawda przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, a więc z pominięciem przepisów tejże ustawy, jednakże należy przypomnieć, że zamówienia o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro nadal są zamówieniami publicznymi w każdym przypadku, gdy Zamawiający zawrze z Wykonawcą odpłatną umowę, tyle tylko, że nie są udzielane według przepisów ustawy Pzp. Nadal powoduje to jednak konieczność stosowania procedur i reżimów prawnych z uwzględnieniem przepisów prawa cywilnego i przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ponadto zwolnienie ze stosowania szczegółowych procedur przypisanych poszczególnym trybom udzielania zamówień określonych w ustawie Pzp nie zwalnia Zamawiającego od przestrzegania podstawowych zasad udzielania zamówień wynikających z prawa traktatowego.

Wobec powyższego Zamawiający zawarł obowiązek sporządzenia oferty na piśmie o czym mowa wyżej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że oryginał oferty został złożony w siedzibie Zamawiającego w dniu 13.03.2013 r. tj. po upływie terminu składania ofert.

Niezależnie od powyższego Zamawiający informuje, że:

1)      Oferta Nr 1 nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty z uwagi na fakt, iż brak złożonych przez ww. Wykonawcę wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, oznacza podtrzymanie przez Wykonawcę ceny podanej w ofercie, która – w ocenie Zamawiającego – jest rażąco niska.

Zamawiający w toku oceny ofert stwierdził, iż cena zaoferowana przez ww. Wykonawcę, w sposób znaczący odbiega od wartości szacunkowej zamówienia ustalonej przez Zamawiającego w toku przygotowania postępowania.

Wobec powyższego Zamawiający pismem z dnia 14.03.2013 r. zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień – w terminie do dnia 20.03.2013 r. – dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył wyjaśnień w ww. zakresie, a tym samym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

2)      Oferta Nr 2 nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty z uwagi na fakt, iż brak złożonych przez ww. Wykonawcę wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, oznacza podtrzymanie przez Wykonawcę ceny podanej w ofercie, która – w ocenie Zamawiającego – jest rażąco niska.

Zamawiający w toku oceny ofert stwierdził, iż cena zaoferowana przez ww. Wykonawcę, w sposób znaczący odbiega od wartości szacunkowej zamówienia ustalonej przez Zamawiającego w toku przygotowania postępowania.

Wobec powyższego Zamawiający pismem z dnia 14.03.2013 r. zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień – w terminie do dnia 20.03.2013 r. – dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył wyjaśnień w ww. zakresie, a tym samym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 6 marca 2013 godz 13:11
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 1 grudnia 2016 godz 14:36